русский 050-881-7217

פתיחת תיק חברה בע"מ

הצעד הבא לאחר הקמת חברה ורישומה הפורמאלי ברשם החברות, הינו פתיחת תיקים לחברה ברשות המסים: בתחילה במשרדי מע"מ ואחר כך במשרדי מס הכנסה.

הצעד הבא לאחר הקמת חברה ורישומה הפורמאלי ברשם החברות, הינו פתיחת תיקים לחברה ברשות המסים: בתחילה במשרדי מע"מ ואחר כך במשרדי מס הכנסה.

פתיחת חברה ותיקים בכל הרשויות והמוסדות הללו צריכה, להתבצע בסדר הבא: רשם החברות ← בנק ← מע"ממס הכנסה

 

אם החברה מעסיקה עובדים, עליה גם לפתוח להם תיקי ניכויים וזאת הן במס הכנסה והן במוסד לביטוח הלאומי .

 

לאחר בדיקת הבקשה לפתיחת תיק ברשם החברות, פתיחת חשבון בנק, מע"מ ואישורה, תתבצע פתיחת תיקים באופן אוטומטי ומיידי לא רק במערך מע"מ, אלא גם במערך מס הכנסה, ובמקרים הנדרשים גם במערך הניכויים במס הכנסה והמוסד לביטוח לאומי.

 

מועד פתיחת התיקים: פתיחת התיקים חייבת להתבצע לא יאוחר מהיום שבו החלה הפעילות העסקית של החברה. עם זאת, חברה שמקימה עסק שתהליך הקמתו ממושך, רשאית להירשם במוסדות הללו כבר בשלבי ההקמה של העסק, ועוד בטרם החלה הפעילות העסקית שלה, אולם לשם כך עליה להוכיח שהיא אכן מקימה עסק.

 

 

פתיחת ורישום חברה ברשם החברות

 

לצורך פתיחת תיק החברה ברשויות מע"מ, יש להגיש טופס רישום 821 משולב עם 821א – "רישום לצרכי מס ערך מוסף" (שאותו ניתן גם להוריד מהאינטרנט), כשהוא מלא וחתום, בצירוף כל המסמכים הנלווים לו.


לשם כך, יש למלא את כל פרטי הטופס, שכוללים בעיקרם את פרטי החברה ופרטי מנהלי החברה, כמפורט להלן:

 

פתיחת תיק חברה ברשויות מע"מ

 

כאמור, בתחילה יש לגשת לרשויות מע"מ ולפתוח אצלם תיק חברה, וליתר דיוק, תיק עוסק מורשה.

 

מספר העוסק מורשה שהחברה תקבל במע"מ במהלך הליך רישומה הינו מספר הח.פ. שלה.

 

מהם מסמכי פתיחת תיק חברה ברשויות מע"מ?

 

לצורך פתיחת תיק החברה ברשויות מע"מ, יש להגיש טופס רישום 821 משולב עם 821א – "רישום לצרכי מס ערך מוסף" (שאותו ניתן גם להוריד מהאינטרנט), כשהוא מלא וחתום, בצירוף כל המסמכים הנלווים לו.


לשם כך, יש למלא את כל פרטי הטופס, שכוללים בעיקרם את פרטי החברה ופרטי מנהלי החברה, כמפורט להלן:


פרטי החברה כוללים את שם החברה, כתובת החברה, סוג הנכס שבו תתבצע פעילות החברה (חנות, משרד, מגרש, מחסן, אחר) וכתובתו, חשבון הבנק של החברה, תיאור הפעילות של החברה, סכום המחזור השנתי העתידי המשוער של החברה, תאריך פתיחת העסק, ומספר מועסקים בחברה (כולל בעל החברה), ועוד.


פרטי מנהלי החברה כוללים את השמות, מספרי תעודת הזהות, הכתובות, ומספרי הטלפון שלהם, ועוד.


את הטופס המלא והחתום יש להגיש בצירוף המסמכים הבאים:

 

 • צילום תעודת ההתאגדות של החברה.
 • תקנון חברה (עם חותמת של רשם החברות על גבי מסמך או מאומת על ידי עורך דין). 
 • פרוטוקול מינוי מנהלים (עם חותמת של רשם החברות על גבי מסמך או מאומת על ידי עורך דין).
 • פרוטוקול מינוי מורשה חתימה (עם חותמת של רשם החברות על גבי מסמך או מאומת על ידי עורך דין).
 • אסמכתא לקיום חשבון הבנק של החברה (צילום צ'ק או אישור ניהול חשבון בנק של חברה). 
 • חוזה רכישה/שכירות של מקום העסק של החברה (ככל שישנו).
 • לגבי עסקים מיוחדים יש להמציא גם מסמכים שמתעדים פעילותו העתידית, כגון חוזים לאספקת סחורה/מתן שירותים עם ספקים או לקוחות, חשבונית לרכישת ציוד, רישיון עסק, אישורי בניה, וכיו"ב.


אופן הגשת מסמכי פתיחת תיק חברה ברשויות מע"מ

 

ניתן להגיש את מסמכי הבקשה לפתיחת תיק חברה ברשויות מע"מ באופן ידני או מקוון.

 

לשם הגשת המסמכים באופן ידני, יש להגיע פיזית למשרד מע"מ האזורי הקרוב למקום החברה, בכפוף להזמנת תור מראש לאותו משרד מע"מ (אין קבלת קהל ללא זימון תור מראש במשרדי רשות המיסים).

 

לאיתור משרד המע"מ הרלוונטי לחברה, ניתן להיכנס ללינק https://www.gov.il/apps/taxes/taxes/#/kabalat-kahal/he

 

הגשת מסמכי הבקשה באופן מקוון אפשרית באמצעות מייצג: רו"ח, עו"ד, יועץ מס, שמקושרים לשירות עיבודים ממוכנים (שע"מ) עבור מע"מ, מס הכנסה, וניכויים (להלן: מערכת מייצגים).

 

לאחר הגשת מסמכי הבקשה במשרדי מע"מ ופתיחת התיק, תינתן לחברה תעודת עוסק מורשה זמנית, ולאחר מספר שבועות תישלח אליה תעודת העוסק המורשה הקבועה. היום כבר שולחים תעודה קבוע כחולה בדואר אלקטרוני. 


בנוסף יינתנו לחברה קוד משתמש + סיסמא לצרכי הדיווח ותשלום המע"מ של החברה באופן מקוון באינטרנט, וכן הסבר אודות תדירות הדיווח התקופתי שלה במהלך שנת המס.


ככלל, כל חברה בע"מ חייבת להגיש לרשות המיסים דו"ח מע"מ תקופתי, מדי חודש או חודשיים, אודות כלל העסקאות שהיא ביצעה במהלך התקופה המדווחת, למעט חברות שלא עוסקות בישראל, כל לקוחותיהם לא בישראל, וחברה לא חייבת לגבות מע"מ מלקוחותיהם ולדווח ולשלם מידי תקופה. חברות שעוסקות בישראל חייבות.

 

תדירות הדיווח התקופתי של החברה בע"מ נקבעת לפי היקף המחזור החודשי שלה, שגובהו מתעדכן מעת לעת.

 

נכון לשנת 2024, חברה בע"מ שגובה המחזור החודשי שלה הינו עד 1,670,000 ₪ (כולל) צריכה להגיש דו"ח דו-חודשי, ואילו חברה בע"מ שגובה המחזור החודשי שלה עולה על 1,670,000 ₪ צריכה להגיש דו"ח חודשי.

 

 

פתיחת תיק חברה ברשויות מס הכנסה


לאחר פתיחת תיק החברה ברשויות מע"מ, ניתן וצריך לפתוח לה תיק גם ברשויות מס הכנסה.

 

מהם מסמכי פתיחת תיק חברה ברשויות מס הכנסה?

 

לצורך פתיחת תיק החברה ברשויות מס הכנסה, יש להגיש טופס 4436 – "פתיחת תיק לתאגיד במס הכנסה ו/או בניכויים", מלא וחתום, בצירוף תעודת ההתאגדות של החברה.

 

אם החברה מתכוונת להעסיק גם עובדים שכירים, ולשלם להם משכורות שמחויבות בניכוי מס במקור, עליה לפתוח בנוסף תיק ניכויים, וזאת לצורך ניכוי המס במקור מתוך השכר שהיא משלמת לעובדיה והעברתו לרשות המיסים.

 

לשם פתיחת תיק הניכויים יש למלא את הפרטים במסגרת סעיף ג' של טופס 4436, כפי שיוסבר להלן (כאמור, רישום תיק הניכויים במוסד לביטוח לאומי יתבצע לאחר מכן באופן אוטומטי על ידי משיכת הנתונים ממס הכנסה).

 

חשוב להדגיש: חייבים להגיש בנפרד בקשה על גבי טופס 5329 לפתיחת תיקים לכל בעלי מניות המחזיקים במניות החברה, בצירוף צילום תעודת זהות של כל אחד.

 


להלן פירוט הסעיפים העיקריים שיש למלא במסגרת טופס 4436:

 

 • א. פרטי התאגיד: מספר ח.פ., שם, מספר טלפון, מספר פקס, מספר עוסק מורשה במע"מ, כתובת החברה, כתובת הדוא"ל (מייל) של החברה; אופי ההתאגדות (תאגיד למטרת רווח, מוסד כספי, ועוד), סוג ההתאגדות (חברה פרטית או חברה ציבורית), ועוד.
 • ב. פרטים על העיסוק: תאריך תחילת הפעילות,  תיאור העיסוק, האם העסק בשכירות, ועוד.
 • ג. פרטים לצורך פתיחת תיק ניכויים: תאריך תחילת פעילות בניכויים, מספר העובדים המועסקים, מספר נותני שירותים/ספקים, וחיוב משוער לגבי טופס 102 (טופס 102 הוא שמם של שני טפסי דיווח חודשיים שעל המעביד למלא: טופס דיווח למס הכנסה - שמיועד לדיווח על סך כל המשכורות והניכוי במקור שבוצעו לאורך החודש + טופס דיווח למוסד לביטוח לאומי - שמיועד לדיווח ותשלום דמי ביטוח לעובדים שכירים המסווגים כ"תושבי ישראל". את הניכויים המדווחים בטופס על המעביד לשלם עד תאריך ה-15 בחודש).
 • ד. פרטים על מנהלים/בעלי מניות/שותפים/חברים בתאגיד: מספר זהות/תאגיד, שם, כתובת, מניות (סוג/כמות), אחוז שליטה, ועוד.
 • ה. המשך הפעילות: אם החברה שהוקמה ממשיכה פעילות של תאגיד קודם, יש לציין גם את פרטיו: שם, כתובת, ומספר תיק חברה של התאגיד הקודם.
 • ו. תאגידים שלובים, מסונפים ו/או קשורים לתאגיד: מספר תיק תאגיד, שם, כתובת, מניות (סוג, כמות), אחוז שליטה, סוג הקשר, ועוד.
 • ז. פרטי המייצג: רו"ח, עו"ד, יועץ מס, אחר (שם, מספר עוסק, כתובת, ומספר טלפון של המייצג).
 • ח. הצהרה: חתימת ממלא הטופס על הצהרה לפיה ביודעו את העונשים הצפויים לו בגין מסירת פרטים שאינם נכונים, הוא מצהיר שפרטי הטופס שמילא הינם מלאים ונכונים למיטב ידיעתו.

 

 

אופן הגשת מסמכי פתיחת תיק חברה ברשויות מס הכנסה

 

מסמכי הבקשה לפתיחת תיק חברה ברשויות מס הכנסה ניתן להגיש באופן ידני, במייל/דואר, או באופן מקוון.

 

לשם הגשת המסמכים באופן ידני, יש להגיע פיזית למשרד מס הכנסה האזורי הקרוב למקום החברה, בכפוף להזמנת תור מראש לאותו משרד מס הכנסה (אין קבלת קהל ללא זימון תור מראש במשרדי רשות המיסים).

 

הגשת מסמכי הבקשה באופן מקוון אפשרית אף היא רק באמצעות מייצג: רואה חשבון או יועץ מס, שמקושר לשירות עיבודים ממוכנים (שע"מ) עבור מע"מ, מס הכנסה, וניכויים (להלן: מערכת מייצגים).

 

 

עם סיום התהליך, ייפתח לחברה תיק במס הכנסה, ויישלח לה מכתב בנושא.


במידה שלא התקבלו כל המסמכים הנדרשים, תישלח למבקש הודעה בעניין  זה.

 

חשוב להדגיש - על מנת לבקש אישור ניכוי מס במקור ואישור ניהול ספרים, צריך להמתין 24 שעות ואז לגשת שוב למשרדי מס הכנסה ולבקש להנפיק. 

 

 

פתיחת תיק חברה במוסד לביטוח לאומי


אם החברה מעסיקה עובדים, עליה לפתוח להם תיק ניכויים לא רק במס הכנסה, אלא גם במוסד לביטוח לאומי, מאחר שעליה לנכות מתוך השכר שהיא משלמת לעובדיה גם את דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות שלהם, ולהעביר אותם למוסד לביטוח לאומי.

 

פתיחת תיק הניכויים במוסד לביטוח לאומי מתבצעת באופן אוטומטי לאחר פתיחת תיק הניכויים המס הכנסה, באופן לפיו המוסד לביטוח לאומי מושך אליו מיידית את פרטי תיק הניכויים שבמס הכנסה, ומשתמש בהם כדי לפתוח גם אצלו תיק ניכויים.

 

לאחר פתיחת תיק הניכויים במוסד לביטוח לאומי, יישלחו לחברה המסמכים הבאים:

 

 • הודעה על פתיחת תיק, מספר העובדים שדווח עליהם, ושיעור דמי הביטוח הלאומי ששיש לשלם עבורם.
 • שאלון להשלמת פרטים, שאותו על החברה למלא ולשלוח בחזרה למוסד לביטוח לאומי. 
 • טופס 102 - דין וחשבון על העסקת עובדים, שאותו על החברה למלא ולשלם באמצעותו את דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות של העובדים מדי חודש.

 

 

אודות פירמת רואי חשבון EA&CO CPA

 

משרדנו מתמחה בליווי חברות בע"מ, החל מפתיחת התיקים ועד כולל לשירות הנהלת חשבונות וייצוג ברשויות המס, ראיית חשבון שוטף, ביקורת והגשת דוחות כספיים ומתן חוות דעת רואה חשבון מבקר.

 

לפירמה 3 מחלקות, כאשר כל מחלקה מיועדת לסוג העסק על-פי עוסק פטור, עוסק מורשה וחברה בע"מ. מחלקת החברות בע"מ על עובדיה ומנהליה מבוססת על אנשי מקצוע מנוסים ובקיאים, כאשר עבור הכשרה מתאימה עם ניסיון 3 שנים ומעלה. מתן שירות מתבצע בהתאם לנהלים כתובים, נגישים ומתעדכנים בכל רגע נתון לכלל העובדים בכל מקום. בנוסף קיים נוהל עבודה ספציפי עבור כל לקוח שמתלווה חוות שירות ייחודית עבור כל לקוח ספציפי, המתאים לו בלבד. הדובדבן שבקצפת של המתן שירות לחברות, זה מערכת ניהול תזרים מזומנים מבוסס על חיבור ישירות להנהלת חשבונות ולבנקים של החברה, תמיד זמין ללקוח בכל רגע נתון ובכל מקום שיש אינטרנט. אגב מערכת ניהול לקוחות בפיתוח פנימי של המשרד - בלעדי בלבד.   

 

למידע נוסף, צרו עמנו קשר טלפוני, כתבו לנו בוואטסאפ או השאירו פניה באתר.
 

שתפו ב
1