русский 050-881-7217

מדריכים עוסק מורשה

מדריכים עוסק מורשה

מס הכנסה ומע"מ מכירים לא רק בהוצאות ישירות של העסק, אלא גם אלו שחלקם הן גם פרטיות - הן נקראות הוצאות מעורבות. כל הדוגמאות להוצאות מתוארות למטה...

על מנת לעבוד מסודר ונכון מיום הראשון חובה עליכם לדעת דברים הכי בסיסיים על ניהול עוסק מורשה.

1