русский 050-881-7217

מה זה מס הכנסה?

מס הכנסה הינו סוג של מס, תשלום חובה, שמוטל על הכנסה של אדם או תאגיד, ונגבה על ידי המדינה. (ליתר דיוק, המדובר שמוטל על ההכנסה הנקיה, לאחר ההתחשבות בכל הניכויים, הקיזוזים, הפטורים, וההקלות שניתנים לפי כל דין, וכפי שיסבר בהמשך הדברים).

מס הכנסה הינו סוג של מס, תשלום חובה, שמוטל על הכנסה של אדם או תאגיד, ונגבה על ידי המדינה. (ליתר דיוק, המדובר שמוטל על ההכנסה הנקיה, לאחר ההתחשבות בכל הניכויים, הקיזוזים, הפטורים, וההקלות שניתנים לפי כל דין, וכפי שיסבר בהמשך הדברים).

כספי מסי ההכנסה שנגבים מתושבי המדינה משמשים למימון השירותים הציבוריים שניתנים על ידי המדינה והממשלה לתושבי המדינה, כמו גם למימון הוצאות המדינה והממשלה עצמן, ומכאן חשיבותם הרבה.

 

מס ההכנסה במדינת ישראל נגבה על ידי רשות המסים, ובהתאם להוראות פקודת מס הכנסה, התקנות והצווים שמוצאים מכח הפקודה, פסיקת בתי המשפט, וחוזרי מס הכנסה שמוצאים על ידי רשות המסים.  

 

כאמור, מס הכנסה הינו כינוי כללי למס שמוטל על הכנסה של יחיד או תאגיד. כאשר אומרים מס הכנסה, הכוונה בדרך כלל למס שמוטל על הכנסה של אדם יחיד. כאשר מדובר במס שמוטל על הכנסה של חברה, הוא מכונה "מס חברות".  

 

במאמר זה נתמקד במס הכנסה שמוטל על יחיד.


מי חייב לשלם מס הכנסה?

 

בשנת 2003 נערכה בארץ רפורמת מס מקיפה שהתבטאה בעיקרה במעבר משיטת מיסוי טריטוריאלית לשיטת מיסוי פרסונאלית.

 

השיטה הטריטוריאלית, שנהגה בעבר, מיסתה את כל ההכנסות שהופקו בישראל בלבד, בין אם הן הופקו בה ע"י תושב ישראל ובין אם הן הופקו בה ע"י תושב חוץ.

 

השיטה הפרסונאלית, מבדילה בין תושב ישראל לתושב חוץ, באופן לפיו תושב ישראל חייב בדיווח ותשלום מס בישראל על כלל ההכנסות שלו, בין אם הן הופקו בישראל ובין אם הן הופקו בחו"ל, ואילו תושב חוץ חייב בדיווח  ותשלום מס בישראל רק לגבי הכנסותיו בישראל, בעוד הוא פטור מחובה זו לגבי הכנסותיו בחו"ל.

 

בקיצור, מס הכנסה מוטל כיום על:

 

 • הכנסה של תושב ישראל, בישראל או בחו"ל.
 • הכנסה של תושב חוץ, רק בישראל. 
   

על איזה הכנסות צריך לשלם מס הכנסה?

 

כשחושבים על מס הכנסה, בדרך כלל חושבים על המס שנגבה מהשכר שמרוויחים בעבודה.

 

אולם, בפועל מדובר במגוון רחב מאד של הכנסות, שיכולים לנבוע ממקורות שונים, וכפי שיודגם להלן:

 

 1. עבודה.  הכנסה ממשכורת או רווח של עובד שכיר, לרבות טובת הנאה, קצובה, תשלומים לכיסוי הוצאות, והכל, בין אם ניתנו במזומן או בשווה מזומן, באופן ישיר או עקיף.
 2. עסק ומשלח יד.  הכנסה מהשתכרות או ריווח מכל עסק עצמאי או משלח יד בתקופת זמן כלשהי, או מעסקה או מעסק אקראי בעל אופי מסחרי.
 3. דיבידנד, ריבית והפרשי הצמדה. הכנסות מדיבידנד (חלוקת רווחי חברה לבעלי המניות), ריבית, הפרשי הצמדה, או דמי ניכיון.
 4. גימלאות (פנסיה).  קצבה, גמלה או אנונה.
 5. נכסי מקרקעין.  דמי שכירות, דמי מפתח, תמלוגים, פרמיות או רווחים אחרים שמקורם בנדל"ן, קרקע או בניין תעשייתי.
 6. חקלאות.  השתכרות או ריווח שמקורם בחקלאות, עבודת אדמה, ייעור, וגידולי קרקע.
 7. פטנטים וזכויות יוצרים – תמורה המקבלת בעד מכירת פטנט, מדגם או עיצוב על ידי הממציא, או בעד מכירת זכות יוצאים ע"י היוצר, אם לא הומצאה האמצאה או נוצרה היצירה שלא בתחום העיסוק הרגיל שלהם.
 8. הימורים, הגרלות או פרסים.  השתכרות או רווח כתוצאה מהגרלה, פרס או הימור, בכפוף לתנאים בחוק.
 9. הכנסות אחרות.  הכנסה מקצבה של ביטוח אובדן כושר עבודה, רווחים מחיסכון בפוליסת ביטוח חיים, חוב שנמחל ושימש כניכוי ממס, פדיון מניות, תשלום היטל רווחי נפט ביתר, סכומים שקיבל מעסיק מקופת גמל, סכומים שמעסיק שילם מעבר לתקרה הן לקרן השתלמות והן לקופת גמל לקצבה (תגמולי מעסיק או פיצויים), סכומים שקיבל עצמאי מקרן השתלמות, ועוד .
 10. מקורות אחרים.  כל השתכרות או ריווח ממקור אחר, שלא ניתן לו פטור לפי חוק.


איך משלמים מס הכנסה?

 

ניתן לשלם מס הכנסה באמצעות ניכוי מס במקור, מקדמות, או הדו"ח השנתי.

 

באופן כללי ניתן לומר שעובדים שכירים משלמים מס הכנסה באמצעות ניכוי מס במקור שנעשה על ידי המעסיק שלהם, ואילו עובדים עצמאיים ותאגידים משלמים את המס שלהם באמצעות מקדמות חודשיות.


ניכוי מס במקור


החוק מטיל חובת ניכוי מס במקור על שורה של משלמים מסוימים, באופן לפיו עליהם לנכות בעצמם את מס ההכנסה מהתשלום שעליהם לשלם לנישום ולהעביר אותו בעצמם לרשות המיסים, כך שהנישום יקבל למעשה רק את ההכנסה המגיעה לו לאחר ניכוי המס.

 

לדוגמא, מי שמעסיק עובדים שכירים, צריך לנכות במקור את מס ההכנסה מהשכר המגיע להם, ולשלם להם את השכר רק לאחר ניכוי המס.

 

בנוסף, לקוחות של עסקים מסוימים חייבים לנכות בעצמם את המס שאותם עסקים צריכים לשלם  למס הכנסה, וזאת מתוך התשלום שהלקוחות משלמים לאותם עסקים. שיעור ניכוי מס במקור נקבע על ידי פקיד שומה לכל עוסק וחברה. יחד עם זאת, ניתן לקבל במקרים מסוימים פטור מניכוי מס במקור.

 

מקדמות


חישוב מס הכנסה נעשה בדרך כלל באופן שנתי, כלומר, לפי כל ההכנסה השנתית של הנישום. כפועל יוצא מכך שומת המס הסופית נקבעת רק בתום שנת המס, לאחר הגשת הדו"ח השנתי.

 

לעומת זאת, גביית המס נעשית בפועל כבר במהלך שנת המס עצמה, באמצעות תשלום מקדמות המס החודשיות, ששיעורן נקבע בתחילת שנת המס כאחוז מסוים משיעור המחזור (ההכנסות) הצפוי של הנישום במהלך השנה.

 

אם יסתבר בדיעבד, בתום שנת המס, שהנישום שילם יותר מדי באמצעות המקדמות, ביחס לשומה הסופית, הוא יהיה זכאי להחזר מס מרשות המסים, ואם יסתבר שהוא שילם פחות מדי באמצעות המקדמות, יהיה עליו לשלם לרשות המסים את ההפרש הנדרש.

 

דו"ח שנתי


הכנסה שאיננה מחוייבת בניכוי מס במקור או בתשלום מקדמות, לרוב תחוייב בדיווח על ידי הגשת הדו"ח השנתי לרשות המסים. לאחר הגשת הדו"ח, תיקבע לנישום שומת המס שעליו לשלם.  


הקטנת גובה המס – ניכויים, זיכויים, קיזוזים, ופטורים

 

בצד הטלת מס הכנסה, החוק גם מקנה הטבות מס שונות שמאפשרות לנישום להקטין את סכום המס שעליו לשלם, ולעתים אף לאפס אותו לחלוטין.

 

ניכויים


הוצאות מוכרות מסוימות שניתן לנכות מסכום ההכנסה שחייבת בתשלום המס, דבר שמקטין כפועל יוצא מכך גם את סכום המס שיש לשלם.

 

למשל: ניכוי הפקדות לביטוח פנסיה חובה.

 

זיכויים


סכומים שמקטינים את המס הסופי שצריך לשלם.

 

למשל: נקודות זיכוי, זיכויים לתושבי הפריפריה, זיכויים בשל הפרשות לפנסיה, ועוד.


לגבי נקודות הזיכוי: ככלל, כל תושב מדינת ישראל זכאי ל-2.25 נקודות זיכוי ממס הכנסה (נכון לשנת 2023, שווי כל נקודה הינו 235 ₪ לחודש, שהם 2,820 ₪ לשנה שלמה, והוא יכול להיות זכאי לנקודות זיכוי נוספות, ואף מצטברות, במידה והוא עומד בקריטריונים שונים (לדוגמא, נשים זכאיות לעוד חצי נקודת זיכוי, נוער עובד בגילאים 16 – 18 זכאי לעוד נקודת זיכוי, עובד שנשוי לבן זוג שאין לו הכנסה, זכאי לעוד נקודת זיכוי ת, בתנאי שאחד מבני הזוג הינו עיוור, או הגיע לגיל פרישה, או נקבעה לו נכות מעל 90%, ועוד).  


קיזוזים


סכומים שניתן לקזז מסכום המס הסופי שצריך לשלם.

 

למשל: קיזוז הפסדים.  

 

פטורים


פטורים שפוטרים הכנסות מסוימות מתשלום המס.

 

למשל: פטור ממס הכנסה על תשלום פיצויי פיטורים, מענק פרישה, מלגות לסטודנטים, השכרת דירה למגורים (עד לתקרה מסוימת), ועוד.

 

זקוקים לייעוץ מס? התייעצו עם משרדנו

 

מאמר זה הינו חלק מסדרת מאמרים שאנו בפירמת רואי חשבון EA&CO CPA מוציאים עבור מבקרי האתר ועבור לקוחותינו. מטרת המאמרים היא להסביר בפירוט את המושגים המוכרים והידועים לכל עצמאי ועצמאית, אך שאינם מקבלים התייחסות יתרה באמצעות הסברים מורחבים ומניחים את הדעת.

 

מקווים אנו שמדריך זה היה לכם לעזר רב, ואם אתם מחפשים אחר ייעוץ מס או רואי חשבון מיומנים שילוו אתכם ויצמחו יחד אתכם, נשמח לעמוד לשירותכם.

 

 

 

 

מדרגות מס הכנסה חודשית

מס הכנסה 2023
מדרגות מס מיגיעה אישית ב- ₪
הכנסה חודשיתאחוזסכום המסמס מצטבר
 עד6,790 10%679 679
מ6,791 עד9,730 14%411 1,090
מ9,731עד15,620 20%1,1782,268
מ15,621 עד21,710 31%1,8884,156
מ21,711 עד45,180 35%8,21412,370
מ45,181עד58,190 47%6,11418,484
מ58,191  50%  

 

מדרגות מס הכנסה שנתית

מס הכנסה 2023
מדרגות מס מיגיעה אישית ב- ₪
הכנסה שנתיתאחוזסכום המסמס מצטבר
 עד81,480 10%8,148 8,148 
מ81,480 עד116,760 14%4,939 13,087 
מ116,760 עד187,440 20%14,136 27,223 
מ187,440 עד260,520 31%22,655 49,878 
מ260,520 עד542,160 35%98,574 148,452 
מ542,160 עד698,280 47%73,376 221,828 
מ698,280  50%  

 

נקודות זיכוי

 

ערך נקודת זיכוי אחת     
  לחודשלשנה     
נקודת זיכוי 2352,820     
         
נקודות וערך הזיכוי לבעל ואישה (שנתי)
זיכוי לשנה בעל   אישה
 נקודהערך   נקודהערך
תושב ישראל 2.005,640   2.005,640
נסיעה אל מקום עבודה 0.25705   0.25705
אישה --   0.501,410
ילד נולד בשנת מס 1.504,230   1.504,230
ילד 1-5 2.507,050   2.507,050
ילד 6-17 0.000   1.002,820
ילד 18 0.000   0.501,410
מסיים תואר ראשון 1.002,820   1.002,820
מסיים תואר שני 0.501,410   0.501,410
מסיים תואר שלישי שנה ראשונה 1.002,820   1.002,820
שנה לאחר מסיים תואר שלישי  0.501,410   0.501,410
ילד נטולי יכולת 2.005,640   2.005,640
גרוש התחתן שנית משלם מזונות 1.002,820   --
חד הורית 0-1 1.504,230   1.504,230
חד הורית 2-5 2.507,050   2.507,050
חד הורית 6-17 1.504,230   1.504,230
חד הורית 18 0.501,410   0.501,410
פעוט 0-1 1.504,230   1.504,230
פעוט 2-5 2.507,050   2.507,050
         
נקודות זיכוי וערך לעולה חדש/תושב חוזר עד 2022 (חודשי)     
זיכוי לחודש בעל/אישה     
 נקודהערך     
חודשים 1-181/40.25705     
חודשים 19-301/60.17470     
חודשים 31-421/120.08235     
         
נקודות זיכוי וערך לעולה חדש/תושב חוזר לאחר 2022 (חודשי)     
זיכוי לחודש בעל/אישה    
 נקודהערך     
חודשים 1-121/120.08235     
חודשים 19-301/40.25705     
חודשים 31-421/60.17470     
חודשים 43-541/120.08235     
         
נקודות וערך זיכוי לחייל/חיילת במשך 36 חודשים
זיכוי לחודש בעל   אישה
 נקודהערך   נקודהערך
חייל\חיילת לפחות 23\22 0.17470   0.17470
חייל\חיילת פחות 23\22 0.08235   0.08235

 

שתפו ב
1