русский 050-881-7217

הנהלת חשבונות לחברה בע״מ

כל בעל עסק עצמאי שמוגדר כעוסק מורשה צריך לפתוח לעסק שלו תיקים ברשויות מע״מ, מס הכנסה, וביטוח לאומי, וזאת עם הקמתו, ולבצע הנהלת חשבונות לעסק שלו בהתאם לתקנות מע״מ (ניהול פנקסי חשבונות), תשל״ו-1976 במשולב עם הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), תשל״ג-1973.

כל בעל עסק עצמאי שמוגדר כעוסק מורשה צריך לפתוח לעסק שלו תיקים ברשויות מע״מ, מס הכנסה, וביטוח לאומי, וזאת עם הקמתו, ולבצע הנהלת חשבונות לעסק שלו בהתאם לתקנות מע״מ (ניהול פנקסי חשבונות), תשל״ו-1976 במשולב עם הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), תשל״ג-1973.

כאשר פותחים חברה בע"מ, יש לקחת בחשבון גם את הנפקויות של אופן ביצוע הנהלת החשבונות שלה, מאחר שכל חברה בע"מ חייבת לבצע את הנהלת חשבונות לפי שיטת הרישום הכפולה, שהינה שיטה הרבה יותר מורכבת וגם יקרה מבחינת עלויותיה, מאשר שיטת הרישום החד צידית, הפשוטה והרגילה.

 

 

הנהלת חשבונות של חברה בע"מ בהיבט המע"מ

 

כל חברה בע"מ מוגדרת אוטומטית כעוסק מורשה, ללא קשר להיקף המחזור השנתי שלה. לפיכך, כל חברה בע"מ חייבת לגבות מלקוחותיה גם סכום מע"מ, וזאת בנוסף לסכום התמורה עבור המוצר או השירות שהיא מספקת להם, ולהעביר אותו לרשות המסים. בשל החובה לגבות את המע"מ מלקוחותיה, על העוסק החברה בע"מ להוציא להם חשבונית מס (להבדיל מחשבונית עסקה רגילה), וכמובן להוציא להם קבלה עם קבלת התמורה מהם.

 

במקביל, החברה בע"מ גם רשאית לקזז את המע"מ שהוא עצמה שילמה במסגרת הרכישות וההוצאות שהיא ביצעה במסגרת פעילותה העסקית. המע"מ שהחברה בע"מ גובה בגין אספקת המוצרים או השירותים ללקוחותיה, מכונה "מס עסקאות". המע"מ שהחברה בע"מ משלמת בעצמה בגין ההוצאות והרכישות שהיא מבצעת במסגרת פעילותה העסקית, מכונה "מס תשומות". לצורך העברת המע"מ לרשות המסים, על החברה בע"מ לדווח לרשות המסים על המע"מ שהיא גובה מלקוחותיה ("מס עסקאות"), ולהעביר אותו אליה לאחר ניכוי המע"מ שהיא עצמה שילמה עבור העסק שלו ("מס תשומות"), וזאת במסגרת הדו"חות התקופתיים שלה וכפי שיוסבר להלן.

 

 

דו"חות מע"מ תקופתיים

 

חובת הגשת דו"חות מע"מ תקופתיים

 

כל חברה בע"מ חייבת להגיש לרשות המסים דו"ח מע"מ תקופתי, מדי חודש או חודשיים, אודות כלל העסקאות שהיא ביצעה במהלך התקופה המדווחת. תדירות הדיווח התקופתי של החברה בע"מ נקבעת לפי היקף המחזור החודשי שלה, שגובהו מתעדכן מעת לעת. נכון לשנת 2022, חברה בע"מ שגובה המחזור החודשי שלה הינו עד1,535,000 ₪ (כולל) - צריכה להגיש דו"ח דו-חודשי בלבד, ואילו חברה בע"מ שגובה המחזור החודשי שלה עולה על 1,535,000 ₪ - צריכה להגיש דו"ח חודשי.

 

 

מהם סוגי דו"חות המע"מ התקופתיים

קיימים שלושה סוגים של דו"חות מע"מ:

 

(1) דו"ח לתשלום:

דו"ח לתשלום מוגש כאשר מס העסקאות עולה על מס התשומות של החברה. במקרה כזה, עליה להעביר לרשות המסים את היתרה העודפת של מס העסקאות על מס התשומות שלו.

 

(2) דו"ח להחזר:

דו"ח להחזר מוגש כאשר מס העסקאות נמוך ממס התשומות של החברה. במקרה כזה, רשות המסים תחזיר לחברה את היתרה העודפת של מס התשומות על מס העסקאות שלו, וזאת בדרך כלל תוך 30 יום מיום הגשת הדו"ח, ובתנאי שהדו"ח הוגש במועד.

 

(3) דו"ח אפס:

דו"ח אפס מוגש כאשר מס העסקאות שווה למס התשומות של החברה, או כאשר לחברה לא הייתה בכלל פעילות עסקית בתקופה המדווחת (כלומר, הוא לא ביצע כלל עסקאות למכירת מוצר/מתן שירות). יודגש כי על החברה להגיש את הדו"ח התקופתי במועד גם אם לא הייתה לה כל פעילות עסקית בתקופה המדווחת.

 

 

עד מתי יש להגיש את דו"חות המע"מ התקופתיים

 

ככלל, יש להגיש את דו"ח המע"מ עד ליום ה-15 לחודש הקלנדארי שלאחר התקופה שאליה מתייחס הדו"ח. עם זאת, מי שאינו מחוייב בהגשת דו"ח מפורט ורשאי להגיש דו"ח מקוון, רשאי להגיש את הדו"ח עד ליום ה-19 בחודש זה, בשעה 18:30. אי הגשת דו"ח המע"מ במועד או בכלל, גוררת הטלת קנסות והוספת הפרשי הצמדה וריבית. במקרים חמורים של ביצוע עבירות חוזרות ונשנות, הנישום חשוף להגשת כתב אישום, בגינו ניתן לקבל מאסר על תנאי, ואף מאסר בפועל עד שנה אחת, אם כי רשות המסים רשאית להמיר את כתב האישום בתשלום קנס מנהלי.

 

 

הנהלת חשבונות לחברה בע"מ בהיבט מס הכנסה

 

מבנה מערכת מיסוי החברות בארץ

 

בדומה ליחידים, גם חברה בע"מ צריכה לשלם מס הכנסה בגין ההכנסות שהיא מפיקה מפעילותה העסקית. מס ההכנסה של חברות בארץ מכונה "מס חברות" (סעיף 126 לפקודת מס הכנסה). לצורך חישוב מס החברות ניתן לקחת בחשבון הטבות מס ייחודיות שניתנות לפי החוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959, וזאת על מנת לעודד פעילות עסקית שהמדינה מעוניינת לפתח, כגון יצירת מקומות עבודה, הקמת עסקים בפריפריה, חיזוק פעילות היצוא, חיזוק תחומי פעילות במשק שחשובים למדינה, ועוד.

אם בעלי המניות של החברה משכו לעצמם דיבידנד מהרווחים הנקיים של החברה, קרי, רווחי החברה לאחר ניכוי מס החברות, עליהם גם לשלם מס דיבידנד. מס החברות בצירוף מס הדיבידנד מכונה "מס מצרפי". כתוצאה מכך נוצרת למעשה מערכת מיסוי דו שלבית על רווחי החברה: בתחילה גובים מהחברה עצמה מס חברות על רווחיה, ולאחר מכן גובים גם מבעלי המניות של החברה מס דיבידנדים, בגין רווחי החברה הנקיים שחולקו לידיהם לאחר ניכוי מס החברות כאמור.

 

 

שיעור מס החברות

 

שיעור מס החברות בישראל נקבע ומתעדכן מעת לעת, בהתאם למדיניות הכלכלית של הממשלה. נכון לשנת 2022 (והחל משנת 2018 ואילך), שיעור מס החברות בישראל הינו 23%, שנחשב לשיעור נמוך יחסית. מס החברות נקבע בשיעור אחיד וקבוע לכל החברות, ללא מדרגות מס, וללא קשר להיקף ההכנסות של החברה. לפיכך, מס החברות חל באופן זהה ואחיד על כל חברה בארץ, החל מהשקל הראשון שהיא מרוויחה, וזאת בין אם המדובר בחברה קטנה או גדולה. חישוב סכום מס החברות שחל על חברה בע"מ נעשה לפי הכנסתה השנתית. ההכנסה השנתית של החברה נקבעת באמצעות שומה סופית שרשות המסים עורכת לאחר שהחברה הגישה את הדו"ח השנתי שלה בסיום שנת המס. עם זאת, תשלום מס החברות מתבצע כבר במהלך שנת המס השוטפת, ועל חשבון השומה הסופית, וזאת כפי שיוסבר להלן.

 

 

תשלום מקדמות מס

 

כאמור, בעוד חישוב מס החברות הינו חישוב שנתי שנעשה לאחר סיום שנת המס, תשלום מס החברות מתבצע כבר במהלך שנת המס השוטפת, באמצעות תשלום מקדמות מס שהחברה מעבירה לרשות המסים מדי חודש או חודשיים. שיעור מקדמות המס נקבע על ידי רשות המסים בתחילת כל שנת מס, וזאת כאחוז מסויים ממחזור העסקאות (ההכנסות) הצפוי של החברה במהלך שנת המס.

 

כאשר מדובר בחברה חדשה, שהוקמה זה עתה, מחזור העסקאות הצפוי שלה נקבע לפי הענף המקצועי אליו היא משתייכת, והערכת בעליה לגבי המס המשוער שהיא צפויה להתחייב בו. כאשר מדובר בחברה ותיקה, שפועלת כבר לפחות שנה, שיעור אחוז המקדמות שלה ייקבע בהתאם לרווחיה בשנת המס הקודמת. עם זאת, ניתן לבקש בכל עת להגדיל, להקטין ואף לבטל את תשלום המקדמות.

 

 את המקדמות ניתן לשלם באופן מקוון באתר האינטרנט של רשות המסים, או באמצעות שובר תשלום מיוחד שניתן להזמין במשרדי מס הכנסה. לצורך תשלום מקדמות המס, על החברה לדווח לרשות המסים על מחזור העסקאות שלה (קרי, שיעור ההכנסות, להבדיל מרווחים), ללא מע"מ, וזאת מדי חודש או חודשיים, ולשלם לה את סכום המקדמות, וזאת עד ל-15 בחודש שלאחר התקופה המדווחת. חברות שמשלמות באמצעות כרטיס אשראי יכולות לשלם את המקדמות עד ל-19 מידי חודש. כאמור, תשלום מקדמות המס נעשה על חשבון שומת המס הסופית של החברה, שתיקבע רק לאחר הגשת הדו"ח השנתי, וכפי שיוסבר להלן.

 

 

הגשת דו"ח שנתי

 

הדו"ח השנתי הינו דו"ח שמשמש לחישוב סכום מס ההכנסה השנתי שחל על החברה, ולבירור האם קיים פער בין סכום מס ההכנסה השנתי שחל עליה, לבין סכומי המס שהיא שילמה במהלך שנת המס השוטפת באמצעות מקדמות המס החודשיות שלה. אם יסתבר שסכום המקדמות גבוה מסכום המס השנתי, החברה תהיה זכאית לקבלת החזר מס מרשות המסים. אם יסתבר שסכום המקדמות נמוך מסכום המס השנתי, החברה תצטרך לשלם לרשות המסים את ההפרש. על החברה להגיש את הדו"ח השנתי שלה לאחר סיום כל שנת מס, באמצעות טופס 1214, שבו עליה לציין את סך כל ההכנסות וההוצאות שהיו לה בפועל במהלך שנת המס שחלפה.

 

על החברה להגיש את הדו"ח השנתי שלה לאחר סיום כל שנת מס, באמצעות טופס 1214, שבו עליה לציין את סך כל ההכנסות וההוצאות שהיו לה בפועל במהלך שנת המס שחלפה. חברה בע"מ שמחזור העסקים שלה עולה על 300,000 ₪ בשנה, כולל מע"מ, חייבת להגיש כנספח לדו"ח גם את טופס 6111, שמכיל את נתוני הדו"חות הכספיים שלה, מבוקרים על ידי רו"ח חיצוני (מאזן, דו"ח רווח והפסד, ודו"ח ההתאמה למס). בהתאם לנתונים אלו, רשות המסים מחשבת את סכום מס השנתי שחל על החברה, וזאת במסגרת השומה הסופית שלה. החל מאפריל 2021 ואילך ניתן להגיש לרשות המסים את הדו"ח השנתי עבור השנים מ- 2019 ואילך באופן מקוון ובאמצעות אתר האינטרנט של רשות המסים, בצירוף כל המסמכים שנלווים לו, וזאת ללא צורך בהגשה פיזית-ידנית למשרדי רשות המסים. אולם, אם הדו"ח ישודר באופן מקוון ללא המסמכים הנלווים לו וללא חתימה, אזי יש להדפיסו, לצרף לו את המסמכים הנלווים, ולהגיש אותו באופן פיזי-ידני במשרד השומה.

 

 

התייעצו עמנו

 

ברוכים הבאים לפירמת רואי חשבון EA&Co. CPA המספק את שירותיו לחברות בע"מ. בכל שאלה והתייעצות בנושא הנהלת חשבונות לחברה בע"מ ועד לשירותי ראיית חשבון, אנו מזמינים אתכם ואתכן ליצור עמנו קשר טלפוני או להשאיר פניה באתר. נציג ישוב אליכם בהקדם האפשרי.

שתפו ב
1