русский 050-881-7217

הנהלת חשבונות לעוסק מורשה

כל בעל עסק עצמאי שמוגדר כעוסק מורשה צריך לפתוח לעסק שלו תיקים ברשויות מע״מ, מס הכנסה, וביטוח לאומי, וזאת עם הקמתו, ולבצע הנהלת חשבונות לעסק שלו בהתאם לתקנות מע״מ (ניהול פנקסי חשבונות), תשל״ו-1976 במשולב עם הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), תשל״ג-1973.

כל בעל עסק עצמאי שמוגדר כעוסק מורשה צריך לפתוח לעסק שלו תיקים ברשויות מע״מ, מס הכנסה, וביטוח לאומי, וזאת עם הקמתו, ולבצע הנהלת חשבונות לעסק שלו בהתאם לתקנות מע״מ (ניהול פנקסי חשבונות), תשל״ו-1976 במשולב עם הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), תשל״ג-1973.

הנהלת החשבונות של עוסק מורשה הינה יותר מורכבת ותובענית מזו של עוסק פטור, ולעתים היא עלולה להיות גם הרבה יותר יקרה. שכן, בעוד הנהלת החשבונות של עוסק פטור צריכה תמיד להתבצע לפי השיטה החד צידית, הפשוטה והרגילה, אזי הנהלת החשבונות של עוסק מורשה שמחזור עסקאותיו עולה על סכום מסויים חייב להתבצע לפי השיטה הכפולה, שהינה הרבה יותר מורכבת ויקרה. בנוסף, גם עלויות הכנת הדו"ח השנתי של עוסק מורשה הינן בדרך כלל יקרות יותר. להלן מדריך מקיף מטעם משרד רואה חשבון אדגר אגייב. מאחלים קריאה נעימה ומועילה.

 

 

מהו עוסק מורשה

 

עוסק מורשה הינו יחיד בעל עסק עצמאי לממכר מוצרים או למתן שירותים אשר גודל המחזור השנתי שלו עולה על סכום מסויים שמתעדכן מעת לעת. נכון לשנת 2022, המדובר במחזור שנתי שאינו עולה על 102,292 ₪ (בחלוקה חודשית: 8,524 ₪). מי שמחזורו השנתי נמוך מסכום זה יוגדר כ-"עוסק פטור". עם זאת, ישנם בעלי מקצוע מסויימים, בעיקר בעלי מקצועות חופשיים, כגון עו"ד, רו"ח, רופא, פסיכולוג, אדריכל, ועוד, אשר בכל מקרה יוגדרו כעוסק מורשה, וזאת גם אם מחזורם השנתי הינו נמוך מסכום זה. בנוסף, גם חברה בע"מ תוגדר בכל מקרה כעוסק מורשה, וזאת ללא כל קשר להיקף מחזורה השנתי. עוסק מורשה יכול איפוא להיות למעשה או בעל עסק עצמאי יחיד או חברה בע"מ. אולם, כאשר אומרים "עוסק מורשה" בשפת היומיום, מתכוונים בדרך כלל לבעל עסק עצמאי יחיד בלבד. לפיכך, במאמר זה נתרכז בהנהלת החשבונות של עוסק מורשה שהינו יחיד.

 

 

הנהלת חשבונות של עוסק מורשה בהיבט המע"מ

 

עוסק מורשה חייב לגבות מלקוחותיו את סכום המע"מ, בנוסף לסכום התמורה עבור המוצר או השירות שהוא מספק להם, ולהעביר אותו לרשות המסים. בשל החובה לגבות את המע"מ מלקוחותיו, על העוסק המורשה להוציא להם חשבונית מס (להבדיל מחשבונית עסקה רגילה), וכמובן להוציא להם גם קבלה עם קבלת התמורה מהם. במקביל, העוסק המורשה גם רשאי לקזז את המע"מ שהוא עצמו שילם במסגרת הרכישות וההוצאות שהוא ביצע עבור העסק שלו. זאת, בשונה מהעוסק הפטור, אשר איננו גובה מע"מ מלקוחותיו, אך גם איננו רשאי לקזז את מע"מ התשומות שלו.

 

המע"מ שהעוסק המורשה גובה בגין אספקת המוצרים או השירותים ללקוחותיו, מכונה "מס עסקאות". המע"מ שהעוסק המורשה משלם בעצמו בגין רכישת מוצרים או שירותים עבור העסק שלו, מכונה "מס תשומות". לצורך העברת המע"מ לרשות המסים, על העוסק המורשה לדווח לרשות המסים על המע"מ שהוא גובה מלקוחותיו ("מס עסקאות"), ולהעביר אותו אליה לאחר ניכוי המע"מ שהוא עצמו שילם עבור העסק שלו ("מס תשומות"), וזאת במסגרת הדו"חות התקופתיים שלו וכפי שיוסבר להלן.

 

 

דו"חות מע"מ תקופתיים

 

חובת הגשת דו"חות מע"מ תקופתיים

 

כל עוסק מורשה חייב להגיש לרשות המסים דו"ח מע"מ תקופתי, מדי חודש או חודשיים, אודות כלל העסקאות שהוא ביצע במסגרת העסק שלו במהלך התקופה המדווחת. תדירות הדיווח התקופתי של העוסק המורשה נקבעת לפי היקף המחזור החודשי של בעל העסק, שגובהו מתעדכן מעת לעת. נכון לשנת 2022, בעל עסק שגובה המחזור החודשי שלו הינו עד1,535,000 ₪ (כולל) - צריך להגיש דו"ח דו-חודשי, ובעל עסק שגובה המחזור החודשי שלו עולה על 1,535,000 ₪ - צריך להגיש דו"ח חודשי.

 

 

מהם סוגי דו"חות המע"מ התקופתיים

קיימים שלושה סוגים של דו"חות מע"מ:

 

 

(1) דו"ח לתשלום:

דו"ח לתשלום מוגש כאשר מס העסקאות של העוסק המורשה עולה על מס התשומות שלו. במקרה כזה, עליו להעביר לרשות המסים את היתרה העודפת של מס העסקאות על מס התשומות שלו.

 

 

(2) דו"ח להחזר:

דו"ח להחזר מוגש כאשר מס העסקאות של העוסק המורשה נמוך ממס התשומות שלו. במקרה כזה, רשות המסים תחזיר לעוסק המורשה את היתרה העודפת של מס התשומות על מס העסקאות שלו, וזאת בדרך כלל תוך 30 יום מיום הגשת הדו"ח, ובתנאי שהדו"ח הוגש במועד.

 

 

(3) דו"ח אפס:

דו"ח אפס מוגש כאשר מס העסקאות של העוסק המורשה שווה למס התשומות שלו, או כאשר לעוסק המורשה לא הייתה בכלל פעילות עסקית בתקופה המדווחת (כלומר, הוא לא ביצע כלל עסקאות למכירת מוצר/מתן שירות). יודגש כי על בעל העסק להגיש את הדו"ח התקופתי במועד גם אם לא הייתה לו כל פעילות עסקית בתקופה המדווחת.

ככלל, ניתן להגיש את דו"חות המע"מ באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט של רשות המסים, ובכפוף לחריגים הבאים לגבי דו"ח מע"מ להחזר:

  • דו"ח להחזר של עוסק מורשה חדש יוגש במשרדי המע"מ האזוריים, במהלך שלושת חודשי הדיווח הראשונים מיום הרישום, ולגבי כל סכום להחזר.
  • דו"ח להחזר של עוסק מורשה ותיק יותר, עד לסכום של 19,222 ₪, נכון ליום 1.7.2022, ניתן להגיש גם באחד מסניפי בנק הדואר או הבנקים המסחריים.
  • דו"ח להחזר של עוסק מורשה שסוגר את העסק שלו, יוגש אף הוא במשרדי המע"מ האזוריים, ולגבי כל סכום להחזר.

 

עד מתי יש להגיש את דו"חות המע"מ התקופתיים

 

ככלל, יש להגיש את דו"ח המע"מ עד ליום ה-15 לחודש הקלנדארי שלאחר התקופה שאליה מתייחס הדו"ח. עם זאת, מי שאינו מחוייב בהגשת דו"ח מפורט ורשאי להגיש דו"ח מקוון, רשאי להגיש את הדו"ח עד ליום ה-19 בחודש זה, בשעה 18:30. אי הגשת דו"ח המע"מ במועד או בכלל, גוררת הטלת קנסות והוספת הפרשי הצמדה וריבית. במקרים חמורים של ביצוע עבירות חוזרות ונשנות, הנישום חשוף להגשת כתב אישום, בגינו ניתן לקבל מאסר על תנאי, ואף מאסר בפועל עד שנה אחת, אם כי רשות המסים רשאית להמיר את כתב האישום בתשלום קנס מנהלי.

 

 

הנהלת חשבונות לעוסק מורשה בהיבט מס הכנסה

 

כל עוסק מורשה חייב לדווח לרשות המסים על העסקאות שהוא ביצע במסגרת העסק העצמאי שלו ולהעביר לה תשלומי מס הכנסה בגין ההכנסות שהעסק שלו הפיק.

 

 

אופן חישוב מס ההכנסה

 

הכנסותיו של עוסק מורשה מחושבות כהכנסה אישית שלו, וזאת כפי שהן מחושבות גם לגבי עוסק פטור ועובד שכיר. שיעור מס ההכנסה שחל על העוסק המורשה, העוסק הפטור, והעובד השכיר, הינו שיעור זהה אף הוא, אשר נקבע באופן פרוגרסיבי לפי מדרגות המס. עם זאת, ובשונה מעובד שכיר, העוסק המורשה (והעוסק הפטור) רשאי לקזז מההכנסות שלו את ההוצאות שהוא הוציא עבור העסק שלו. בנוסף, חישוב סכום מס ההכנסה שחל על עוסק מורשה (ועוסק פטור) נעשה לפי הכנסתו השנתית. ההכנסה השנתית נקבעת באמצעות שומה סופית שרשות המסים עורכת לאחר שהעוסק המורשה הגיש לה את הדו"ח השנתי שלו בתום שנת המס. גביית תשלום מס ההכנסה כשלעצמה איננה נעשית רק בסוף שנת המס, כי אם במהלך שנת המס השוטפת ובאמצעות תשלום מקדמות המס, וזאת כפי שיוסבר להלן.

 

 

תשלום מקדמות המס

 

תשלום מס ההכנסה על ידי העוסק המורשה במהלך שנת המס השוטפת נעשה באמצעות תשלום מקדמות המס, וזאת על חשבון שומת המס הסופית שלו, שתיקבע רק לאחר הגשת הדו"ח השנתי. לאחר פתיחת התיק והרישום במשרדי מס הכנסה, נשלח לבעל העסק פנקס מקדמות שמכיל שוברי תשלום, באמצעותם על בעל העסק לדווח לרשות המסים על מחזור העסקאות שלו ולשלם לה את סכום המקדמות כפי שנקבע בפנקס. שיעור מקדמות המס נקבע על ידי רשויות המס בתחילת כל שנת מס, וזאת כאחוז מסויים ממחזור העסקאות (ההכנסות) הצפוי של הנישום במהלך שנת המס. אם מדובר בעסק חדש, שהוקם זה עתה, מחזור העסקאות הצפוי של העסק נקבע לפי הענף המקצועי אליו משתייך העסק, והערכת בעל העסק לגבי המס המשוער שהוא צפוי להתחייב בו עם התשלום הראשון של המקדמות. כאשר מדובר בעסק ותיק, שכבר פועל לפחות שנה, שיעור אחוז המקדמות שלו ייקבע בהתאם לרווחיו בשנת המס הקודמת.

 

עם זאת, ניתן לבקש בכל עת להגדיל, להקטין ואף לבטל את תשלום המקדמות. כמו כן, ניתן לקזז מסכום המקדמות מס שנוכה במקור, ושלא משכר. את המקדמות ניתן לשלם באופן מקוון באתר האינטרנט של רשות המסים, או באמצעות שובר תשלום מיוחד שניתן להזמין במשרדי מס הכנסה. לצורך תשלום מקדמות המס, על בעל העסק לדווח לרשות המסים על מחזור העסקאות שלו (קרי, שיעור ההכנסות, להבדיל מרווחים), ללא מע"מ, וזאת מדי חודש או חודשיים, ולשלם לה את סכום המקדמות, וזאת עד ל-15 בחודש שלאחר התקופה המדווחת. עוסקים שמשלמים באמצעות כרטיס אשראי יכולים לשלם את המקדמות עד ל-19 מידי חודש. הדיווח הדו חודשי הינו אפשרי רק לעוסקים שסכום המס השנתי שלהם מגיע עד 35,000 ₪, ואשר קיבלו אישור לדיווח דו חודשי מטעם רשות המסים. כאמור, תשלום מקדמות המס נעשה על חשבון שומת המס הסופית של העסק, שתיקבע רק לאחר הגשת הדו"ח השנתי, וכפי שיוסבר להלן.

 

 

הגשת דו"ח שנתי

 

הדו"ח השנתי הינו דו"ח שמשמש לחישוב סכום מס ההכנסה השנתי שבו חב בעל העסק, ולבירור האם קיים פער בין סכום מס ההכנסה השנתי שחל עליו, לבין סכומי המס שהוא שילם במהלך השנה באמצעות מקדמות המס החודשיות שלו. אם יסתבר שסכום המקדמות גבוה מסכום המס השנתי, בעל העסק יהיה זכאי לקבלת החזר מס מרשות המסים. אם יסתבר שסכום המקדמות נמוך מסכום המס השנתי, בעל העסק יצטרך לשלם לרשות המסים את ההפרש. ככלל, על העוסק המורשה להגיש את הדו"ח השנתי שלו באמצעות טופס 1301. אולם, אם ההכנסות שלו מהעסק ביחד עם יתר הכנסותיו מיגיעה אישית (כגון עבודה, קיצבה וכדומה) אינן עולות על 60,000 ₪ בשנת המס (נכון לשנת 2022), הוא יכול להגיש דו"ח שנתי מקוצר, באמצעות טופס 137, בעל עמוד אחד בלבד, שאינו כולל חישוב מס, ולכן גם לא נדרש למלא בו גם שדות של זיכויים וניכויים השונים. לעומת זאת, עוסק מורשה שמחזור העסקים שלו עולה על 300,000 ₪ בשנה, כולל מע"מ, חייב להגיש כנספח לדו"ח גם את טופס 6111, שמכיל את נתוני הדו"חות הכספיים שלו (מאזן, דו"ח רווח והפסד, ודו"ח ההתאמה למס).

 

החל מאפריל 2021 ואילך ניתן להגיש לרשות המסים את הדו"ח השנתי עבור השנים מ- 2019 ואילך באופן מקוון ובאמצעות אתר האינטרנט של רשות המסים, בצירוף כל המסמכים שנלווים לו, וזאת ללא צורך בהגשה פיזית-ידנית למשרדי רשות המסים. אולם, אם הדו"ח ישודר באופן מקוון ללא המסמכים הנלווים לו וללא חתימה, אזי יש להדפיסו, לצרף לו את המסמכים הנלווים, ולהגיש אותו באופן פיזי-ידני במשרד השומה.

 

 

הגשת הצהרת הון

 

כמו כל עוסק, גם עוסק מורשה צריך להגיש הצהרת הון לרשויות מס הכנסה, מדי 5-4 שנים. במסגרת הצהרת ההון עליו להצהיר על כל הנכסים שנמצאים בבעלותו ועל כל ההתחייבויות שלו, בארץ ובחו"ל, נכון למועד ההצהרה, ולצרף לה מסמכים לאימות הפרטים שצויינו בה. במסגרת הנכסים, יש לציין נכסי נדל"ן, כלי רכב, תוכניות חיסכון, מניות וני"ע, כספים במזומן, תכולת דירת המגורים שלו, תכשיטים, ועוד. כמו כן יש לציין נכסים או כספים שהתקבלו בירושה או במתנה. במסגרת ההתחייבויות, יש לציין תשלומי משכנתא, התחייבויות כספיות כלפי גורמים אחרים, וכן כל הלוואה שהנישום נטל ושעליו להחזיר. ההפרש בין הנכסים של הנישום לבין ההתחייבויות שלו, מהווה את הסך הכולל של ההון עליו מצהיר הנישום.

 

 

הנהלת חשבונות עבור עוסק מורשה בהיבט הביטוח הלאומי

 

תחילה יש להיות מודע לכך שמבחינת המוסד לביטוח לאומי, לא כל בעל עסק נחשב אוטומטית כעובד עצמאי, כי אם רק בעל העסק שעונה על אחד מבין התנאים החילופיים הבאים:

  • הוא עוסק במשלח ידו לפחות 20 שעות בשבוע בממוצע.
  • הכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו איננה נמוכה מ- 50% מהשכר הממוצע (נכון לשנת 2022, מדובר בסך של 5,276 ₪).
  • הוא עוסק במשלח ידו לפחות 12 שעות בשבוע בממוצע + הכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו איננה נמוכה מ-15% מהשכר הממוצע (נכון לשנת 2022, מדובר בסך של 1,583 ₪).

 

(מי שאיננו על אחד מהתנאים הללו, לא יוגדר כ-"עובד עצמאי" בביטוח הלאומי, כי אם כ-"בעל הכנסה שלא מעבודה", ובמקרה כזה יהיה עליו לשלם את דמי הביטוח לפי מעמד זה). על העוסק המורשה לשלם את דמי הביטוח הלאומי שלו מדי חודש בחודשו, וזאת באמצעות תשלום מקדמות. גובה המקדמות נקבע לפי גובה המחזור השנתי (ההכנסות) שצפוי לעסק לפי הערכתו של העוסק המורשה, וזאת כפי שהוא ציין ב-"טופס דין וחשבון רב שנתי" שהוא הגיש למוסד לביטוח לאומי לצורך פתיחת התיק אצלו. הסכום הסופי של דמי הביטוח הלאומי שחלים על העוסק המורשה ייקבע רק לאחר הגשת הדו"ח השנתי שלו למס הכנסה. אם יסתבר שסכום המקדמות ששולם על ידו בפועל הינו גבוה מהסכום הסופי, הוא יהיה זכאי לקבלת החזר מהמוסד לביטוח הלאומי. אם יסתבר שסכום המקדמות ששולם על ידו בפועל הינו נמוך מהסכום הסופי, הוא יצטרך לשלם את ההפרש למוסד לביטוח לאומי.

 

 

התייעצו איתנו

 

ברוכים הבאים למשרד רואי חשבון CPA&CO CPA המספק שירותי הנהלת חשבונות וראיית חשבון לעוסקים פטורים ומורשים וכן לחברות בע"מ. בחיפושכם אחר רואה חשבון לעוסק מורשה וכן אחר שירות פתיחת תיק עוסק מורשה, אנו מזמינים אתכם ואתכן להתייעץ עמנו בכל שאלה. ניתן לפנות אלינו בטופס יצירת הקשר או ליצור עמנו קשר טלפוני ישיר.

שתפו ב
1