русский 050-881-7217

הלוואות בערבות המדינה וגיוס אשראי לעסקים

אנו בודקים בעבור הלקוחות שלנו את הזכאות להלוואה בערבות המדינה, ומלווים אותם בתהליך מרגע הגשת הבקשה ועד לקבלת ההלוואה.

אנו בודקים בעבור הלקוחות שלנו את הזכאות להלוואה בערבות המדינה, ומלווים אותם בתהליך מרגע הגשת הבקשה ועד לקבלת ההלוואה.

מהי הלוואה בערבות מדינה?

 

המושג הלוואות בערבות המדינה אמנם מוכר לרבים מאתנו, אך תוכנו ומהותו עודם עוטים על עצמם מעט ערפל. לשם כך נועד המדירך הבא.

 

הלוואה בערבות המדינה הינה הלוואה עם ריבית מוזלת ובטחונות מופחתים שניתנת לעסקים קטנים ובינוניים על ידי הבנקים, באופן לפיו המדינה משמשת כערבה להחזרת כספי ההלוואה לבנק במידה שהעסק הלווה אינו עומד בתנאי ההחזר. ההלוואה בערבות המדינה מיועדת בעיקרה לעסקים קטנים ובינוניים שמתקשים להשיג בכוחות עצמם הלוואות מהבנקים לצורך מימון הקמתם, פעילותם השוטפת, וצמיחתם, וזאת בשל הקושי להמציא את הביטחונות בהיקפים הגבוהים שנדרשים על ידי הבנקים, ולעמוד בריביות הגבוהות שנגבות על ידם בתוספת להחזר קרן סכום ההלוואה.

 

(עסקים קטנים מוגדרים כעסקים בעלי מחזור שנתי של עד 25 מליון ₪, ואילו עסקים בינוניים מוגדרים כעסקים בעלי מחזור שנתי של עד 100 מליון ₪. מספר העסקים הכולל במגזר העסקי בארץ עומד על כ-574,000 עסקים. מתוכם, 99.5% מהווים עסקים קטנים ובינוניים בארץ, שמעסיקים כ-60% מכלל המועסקים במגזר העסקי, ותורמים כ-54% מהתוצר במגזר העסקי, אך למרות זאת זוכים רק לכ-23% מהאשראי הבנקאי העסקי). ניתן לקבל את ההלוואה בערבות המדינה בכפוף לעמידה בתנאי סף כלליים, ולפי מסלולים שונים. לכל מסלול יש תנאים ומאפיינים ספציפיים משלו, בעיקר מבחינת מטרת ההלוואה, סכום ההלוואה, תקופת ההלוואה, והבטוחות שעל העסק הלווה להמציא לבנק.

 

יודגש כי עצם העמדת ערבות המדינה להלוואה שהעסק נוטל מהבנק איננה פוטרת את העסק מחובתו להחזיר את כספי ההלוואה. ועל כן, ככל שהעסק לא יעמוד בתנאי החזר ההלוואה, המדינה תפרע את חובו לבנק, אולם תנקוט גם היא בהליכי גבייה משלה כנגדו לצורך השבת הכספים. בנוסף, ערבות המדינה לבנקים משמשת כערבות שיורית בלבד. מעבר לבטוחות שעל העסק להמציא לגבי כל מסלול בנפרד, נדרשת גם ערבות אישית של הבעלים של העסק בגין מלוא סכום ההלוואה (למעט לגבי מסלול עמותות), וזאת כתנאי הכרחי הן לקבלת ההלוואה והן למימוש ערבות המדינה לבנקים.

 

 

מיהם הגורמים שמעורבים במתן הלוואה בערבות מדינה?

 

הטיפול במתן ההלוואה בערבות המדינה נעשה באמצעות הקרן לערבות מדינה, שהוקמה בשנת 2001, החלה לפעול בשנת 2003, ומופעלת על ידי משרד האוצר (אגף החשב הכללי) ומשרד הכלכלה (הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים). נכון לשנת 2022, פועלות במסגרת הקרן ארבע שותפויות של בנקים וגופים מוסדיים: בנק לאומי ומנורה מבטחים; הבנק הבינלאומי ומיטב דש; בנק מרכנתיל דיסקונט וקרן עמיתים; ובנק מזרחי טפחות, הפניקס, ואלטשולר שחם.

הבדיקות הכלכליות לגבי העסקים מבקשי ההלוואות נעשות על ידי שני גופים מתאמים: חברת גיזה-זינגר-אבן (GSE) ומשרד רו"ח בן דוד-שלוי-קופ (BDSK).

 

 

מהם תנאי הסף לקבלת הלוואות בערבות המדינה?

 

לצורך קבלת הלוואה בערבות המדינה, יש לעמוד בתנאי סף מקדמיים כלליים, שכוללים בעיקרם את התנאים המצטברים הבאים:

  1. מדובר בעסק שרשום ומאוגד בישראל, וזאת כעוסק מורשה, חברה, שותפות, או עמותה.
  2. מחזור המכירות השנתי של העסק אינו עובר את הסך של 100 מליון ₪ בשנה.
  3. העסק אינו יזם בתחום הנדל"ן.
  4. חשבון הבנק של העסק או של בעל העסק איננו מוגבל (או מועמד להגבלה) וגם איננו מעוקל.
  5. לא מתנהלים כנגד העסק או בעליו הליכי הוצל"פ, כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פירוק, או הסדר נושים.
  6. לעסק אין חוב לרשויות המס בישראל ו/או חוב בחשבונות הבנק שלו שמוגדר כ-"חוב פגום" לפי הדין.

 

 

מהו תהליך קבלת הלוואה בערבות המדינה?

 

תהליך קבלת ההלוואה בערבות מדינה בנוי ממספר שלבים, אשר כוללים בעיקרם את הגשת מסמכי הבקשה, בדיקת העסק וכושר הפירעון שלו, ואישור הבקשה.

  1. הגשת מסמכי הבקשה לקבלת ההלוואה, שכוללים טפסים, דו"חות כספיים, תוכנית עסקית שמתארת את קורות העסק, פירוט הוצאותיו, השוק שבו הוא פועל, מטרת נטילת ההלוואה, כושר הפרעון של העסק, ושם הבנק שנבחר על ידי העסק למתן ההלוואה.
  2. בדיקת הבקשה נעשית על ידי אחד משני הגופים המתאמים (חברת גיזה ומשרד BDSK). בדיקה זו כוללת את בדיקת תקינות מסמכי הבקשה, בדיקת עמידת העסק בתנאי הסף, בדיקת מצבו הכלכלי של העסק וכושר הפרעון שלו, וביקור במקום העסק. בסיום בדיקה זו הגוף המתאם מגבש המלצה בדבר קבלת הבקשה או דחייתה.
  3. רק אם ההמלצה של הגוף המתאם הינה חיובית, הבקשה תועבר על כל מסמכיה לבנק שנבחר על ידי העסק במסגרת הבקשה המקדמית שלו לקבלת ההלוואה, על מנת שהבנק יערוך גם הוא בדיקה משלו לגבי העסק, כולל פגישה עם בעלי העסק.
  4. לאחר בדיקת הבנק, הבקשה נידונה בועדת האשראי של הקרן, שמורכבת מנציג הבנק שמעמיד את ההלוואה, נציג הגוף המתאם, ונציג ציבור. ועדת האשראי דנה בהמלצות הגוף המתאם ומחליטה על גובה ההלוואה, אחוז הביטחונות שהעסק יעמיד לבנק, ותנאיה הנוספים. לאחר אישורה הסופי של הבקשה, היא מועברת לביצוע בסניף היעד של הבנק.

לאחר קבלת ההלוואה, העסק מחוייב לפעול בהתאם לתוכנית העסקית, ובעלי העסק מחוייבים שלא למשוך הון מהחברה במשך תקופת ההלוואה. בנוסף, העסק מחוייב לאפשר לבצע ביקור תקופתי בעסק ולהעביר נתונים כספיים אודות העסק במידה ויתבקש לכך.

 

 

מהם המסלולים לקבלת הלוואה בערבות המדינה?

 

ישנם מספר מסלולים לקבלת הלוואות בערבות המדינה אשר מתעדכנים מעת לעת, ומיועדים לעסקים/יזמים שונים. תנאי המסלולים נבדלים זה מזה בעיקר בכל הקשור למטרת ההלוואה, סכום ההלוואה, תקופת ההלוואה, והבטוחות שעל העסק הלווה להמציא לבנק.

המסלולים שקיימים נכון לשנת 2022, הינם: מסלול הקמת עסק; מסלול השקעות/הון חוזר/משולב; מסלול השקעות בתעשיה; מסלול לייצואנים; מסלול לחקלאים; מסלול לעמותות; ומסלול קורונה.

לדוגמא, מסלול הקמת עסק מיועד ליזמים שמעוניינים להקים ולפתוח עסקים חדשים. סכום ההלוואה במסלול זה הינו עד 500,000 ₪, תקופת הלוואה הינה עד 5 שנים, בצירוף גרייס של חצי שנה לגבי החזר תשלומי הקרן (כלומר, בתקופת הגרייס העסק נדרש לשלם לבנק רק את הריבית על סכום הקרן, ללא צורך להחזיר גם את סכום הקרן עצמו). עבור הלוואה של עד 300,000 ₪ נדרש להמציא בטוחות בהיקף של 10%, ועל כל סכום מעל 300,000 ₪ יש להמציא בטוחות בהיקף של 25%.

 

 

אנו בודקים בעבור הלקוחות שלנו את הזכאות להלוואה בערבות המדינה, ומלווים אותם בתהליך מרגע הגשת הבקשה ועד לקבלת ההלוואה.

 

לאנשים רבים יש חלום להקים עסק חדש או להרחיב את פעילותו של עסק קיים, אך אין בידם את ההון הראשוני הדרוש לכך. לכן רבים מן המבקשים להקים עסק חדש או להרחיב את העסק שהם כבר מנהלים, נעזרים בהלוואות בערבות המדינה. כידוע, עסקים מקומיים הם מניעים רבי עוצמה של התוצר הלאומי הגולמי, ולכן המדינה יוצאת מגדרה כדי לסייע בהקמת עסקים חדשים, ונענית ברצון לבקשות להלוואה.

 

 

היתרונות הבולטים בקבלת הלוואה בערבות המדינה

 

הלוואה בתנאים שמתאימים לעסק – בעל העסק בוחר את הבנק ממנו יקבל את ההלוואה, ללא חיוב בפתיחת חשבון בבנק המלווה, ואף בוחר מסלול ההלוואה בהתאם לצרכים של העסק. תקופת החזר ארוכה – ההלוואה ניתנת בפריסה נוחה של עד 5 שנים להחזר, עם אפשרות לדחייה של עד 6 חודשים על החזר תשלומי הקרן. בטוחות נמוכות מצד העסק – בהלוואה בערבות המדינה, המדינה מעניקה בטחונות של 85%-60% מגובה ההלוואה בעוד על בעל החברה להעמיד אחוז מזערי מהבטוחות.

 

 

יש לנו נוסחה מנצחת

 

בזכות הניסיון שצברנו בסיוע למאות לקוחות עם גיוס אשראי והלוואות, מספר שנים אחרי שהקמנו את המשרד, פיתחנו שיטה מהירה לגיוס אשראי וקבלת אישורים להלוואות, לרבות הלוואות בערבות המדינה. הנוסחה הייחודית משמשת אותנו כבר שנים מספר והיא נמצאת יעילה ומבטיחה, גם במצבים פיננסיים מאתגרים ובתקופות קשות.

 

 

המנוע לפעילות העסקית שלכם

 

אם כבר הספקתם להכיר אותנו, אתם יודעים שאצלנו העבודה מתבצעת ללא פשרות, ברמה הגבוהה ביותר. הבנקים כבר מכירים את פעילותנו ומעריכים את העבודה המקצועית שאנחנו עושים בעבור לקוחותינו מולם, והצוות המיומן שלנו נכון למצוא בעבורכם פתרונות בהתאמה אישית.

שתפו ב
1