русский 050-881-7217

חשיבות ניהול הספרים בארגון

הנהלת חשבונות היא תיעוד של כל העסקאות הפיננסיות. מדובר בתהליכים הקשורים לנכסי החברה, כגון רכישות חומריות, הכנסה, תשלומי שכר או הלוואות. רישום, ארגון וניהול כל העסקאות הפיננסיות של כל עסק באופן שיטתי. כל העסקים והעצמאיים מחויבים בניהול רישום שיטתי ומלא של העסקאות המסחריות שלהם. חובת ניהול הספרים היא נגזרת בלתי נפרדת מחוקי המסים של המדינה.

הנהלת חשבונות היא תיעוד של כל העסקאות הפיננסיות. מדובר בתהליכים הקשורים לנכסי החברה, כגון רכישות חומריות, הכנסה, תשלומי שכר או הלוואות. רישום, ארגון וניהול כל העסקאות הפיננסיות של כל עסק באופן שיטתי. כל העסקים והעצמאיים מחויבים בניהול רישום שיטתי ומלא של העסקאות המסחריות שלהם. חובת ניהול הספרים היא נגזרת בלתי נפרדת מחוקי המסים של המדינה.

ניהול ספרים - מטרה


בזכות רישום זרימת הכספים הנכנסת והיוצאת, מודעים עסקים למצבם הפיננסי, קל להם יותר בתהליכי קבלת ההחלטות לגבי פעילויות העסק, ומובטחת להם עמידה בכלל תקנות המס וחוקיו.
 

הנהלת חשבונות - חשיבות
 

הנהלת החשבונות חיונית לניטור תזרים המזומנים, ניתוח רווחיות וניהול הוצאות.

 

הנהלת החשבונות מסייעת בהצגת דוחות כספיים מדויקים לבעלי עניין ועמידה בדרישות הרגולטוריות. הנהלת חשבונות שקופה מבטיחה אחריות ועמידה בתקנות ובחוקים.
 

שיטות ניהול ספרים
 

כאמור ניהול ספרים כולל רישום, ארגון וניתוח של נתונים פיננסיים לשם עמידה בתנאי החוק ואבטחת שלמותו הפיננסית של העסק. בניגוד לעבר, בו נדרשים היו אנשי הנהלת החשבונות לכתוב בכתב יד בשלל ספרים, טורים, עמודות ושורות מספרים והערות ולחשב חישובים, כיום עומדים לרשותם שלל כלים זמינים לייעול ניהול הספרים.

 

ישנן תוכנות הנהלת חשבונות שונות שניתן להתאימן לדרישות העסק. התוכנות הללו כבר מבטיחות עמידה בכל חוקי המס והתקנות. החישובים נעשים על ידן ומובטחת הקלה משמעותית בניהול תוך דיוק בפרטים.
 

על מנת לשמור על רישומים פיננסיים מדויקים ומהימנים, כדאי לכל עצמאי או בעל עסק ללכת על פי ההמלצות הבאות:-
 

  1. שמירה על רשומות מדויקות ומפורטות של כל העסקאות הפיננסיות, כולל חשבוניות, קבלות ודפי בנק.
  2. שימוש בתוכנת הנהלת חשבונות - מתאימה יותר לעסקים מאשר לעצמאי הבודד אך היא ממזערת את האפשרויות לשגות ומייעלת בצורה משמעותית את ניהול הספרים.
  3. תיאום ובדיקה - הקפדה על בדיקה תדירה והתאמת דפי חשבון הבנק עם הרשומות הפיננסיות תמנע טעויות ותסייע לדיוק. 
  4. הפרדת כספים - על מנת להימנע מבלבול ומבעיות חשוב מאד לעשות הפרדה בין הכספים האישיים לבין כספי העסק.
  5. מעקב הוצאות - מעקב קרוב ועקבי אחר ההוצאות יסייע לזהות מקומות בהם מושקע ממון רב מהנדרש ולהפחית עלויות לשם הגדלת הרווחיות.

 

סיכום

 

לניהול תקין של ספרי הנהלת החשבונות תפקיד חשוב בניהול הפיננסי של כל עסק.

 

הקפדה על כל החוקים והתקנות ועקרונות הבסיס של הנהלת חשבונות תקינה, מאפשרת לעסקים להיות במעקב שוטף אחר הרווחים וההוצאות, להגיע להחלטות מושכלות וליצור יציבות כלכלית עם מנוע צמיחה יציב בתחום העסקי.
 

שתפו ב
1