русский 050-881-7217

ניהול תזרים מזומנים

תזרים מזומנים (Cash Flow) הינו מונח חשבונאי שמציג את זרימת כספי המזומנים של העסק בתקופת זמן מוגדרת, באופן שמפרט את כל התשלומים והתקבולים שלו שבוצעו בפועל בעסק.

תזרים מזומנים (Cash Flow) הינו מונח חשבונאי שמציג את זרימת כספי המזומנים של העסק בתקופת זמן מוגדרת, באופן שמפרט את כל התשלומים והתקבולים שלו שבוצעו בפועל בעסק.

מה זה תזרים מזומנים?

 

התזרים מפרט את כל התשלומים המזומנים שיוצאים בפועל מהעסק, ואת כל התקבולים המזומנים שזורמים אליו בפועל, וכן מציג את יתרות הכספים של העסק בבנק בהווה ובעתיד הקרוב. תשלומי העסק כוללים תשלומים שהעסק שילם לגורמים שונים בגין הוצאות שונות, כגון תשלומים לספקים, תשלומי שכר לעובדים, רכש ציוד ומלאי, דמי שכירות, הוצאות פרסום, פירעון הלוואות, תשלומי מסים, וכיו"ב. תקבולי העסק כוללים תשלומים שהעסק קיבל מגורמים שונים, כגון תשלומים בתמורה לפעילותו העסקית (מכירת מוצרים או שירותים), השקעות בעסק, הלוואות או מענקים שהעסק קיבל מגורמים חיצוניים, וכיו"ב.

 

 

מהם הסוגים של תזרים מזומנים?

 

יש שני סוגים של תזרים מזומנים: תזרים חיובי ותזרים שלילי.

 • תזרים מזומנים חיובי קיים כאשר ההכנסות בפועל של העסק גבוהות מההוצאות שלו בפועל.
 • תזרים מזומנים שלילי קיים כאשר ההוצאות בפועל של העסק גבוהות מההכנסות שלו בפועל.

 

 

כיצד נוצר תזרים מזומנים שלילי?

 

אחת הסיבות הנפוצות ביותר להיווצרות תזרים מזומנים שלילי היא כאשר קיימת אי התאמה בין מועדי הפירעון בפועל של תשלומי העסק למועדי הגבייה בפועל של תקבולי העסק, באופן לפיו מועדי התשלומים מקדימים בהרבה את מועדי התקבולים. כתוצאה מכך חלק מהתקבולים טרם התקבלו בפועל בעסק בשעה שכספים רבים כבר יצאו ממנו בפועל. סיבות נוספות כוללות תנודות עונתיות במצב המכירות של העסק, הוצאות בלתי צפויות ואירועים בלתי צפויים, כגון התייקרות חדה של חומרי הגלם, פגיעה פיזית במצב העסק (שריפה, פיצוץ בצנרת, וכדומה), משברים בעולם, כגון משבר וירוס הקורונה, ועוד.

 

 

למה צריך לנהל את תזרים המזומנים?

 

ניהול תזרים מזומנים מהווה את החמצן של העסק, ועל כן הוא קריטי לקיומו והצלחתו. לפיכך, יש לנהל את תזרים המזומנים של העסק כדי שהעסק ישרוד לאורך זמן ויצליח, וזאת באופן שמותיר בעסק מספיק כספים מזומנים לפירעון במועד של התחייבויותיו הכספיות השוטפות, דבר שחיוני לקיומו וצמיחתו. כאשר אין בעסק מספיק כספים מזומנים כדי לשלם במועד את התחייבויותיו השוטפות, העסק עלול להיקלע לקשיים, ואף להגיע לפשיטת רגל, וזאת גם אם הוא רווחי כשלעצמו. כ- 70% מהעסקים בארץ נסגרים בגלל תזרים מזומנים, לרבות עסקים רווחיים.

 

 

רווחיות בלבד איננה מבטיחה את קיום העסק והצלחתו

 

חשוב מאד להבין ולהפנים שלא מספיק שהעסק יהיה רווחי כדי שהוא ישרוד, כפי שרבים סוברים בטעות, אלא עליו גם להיות בעל תזרים מזומנים חיובי. שכן, העסק יכול להיות רווחי ולמרות זאת לא לשרוד, אם הוא לא יהיה מסוגל לעמוד בהתחייבויותיו הכספיות השוטפות עקב תזרים שלילי. למעשה, לא מעט עסקים שהיו לכאורה רווחיים "על הנייר", הגיעו לבסוף לפשיטת רגל, רק בשל חוסר מודעות של בעליהם לחשיבותו של תזרים המזומנים, ולצורך בקיומו של תזרים מזומנים חיובי. זוהי הסיבה מדוע תזרים מזומנים שלילי שמעיד על מחסור בכסף נזיל, מהווה את אחת האינדיקציות הראשונות לעסק שאינו מנוהל כראוי, ואשר צפוי להיקלע לקשיים. לא בכדי אחד המסמכים הראשונים שהבנק ידרוש מבעל עסק שנבקש ממנו הלוואה הינו דו"ח תזרים המזומנים שלו.

 

 

למה ניהול תזרים מזומנים חשוב מבחינת העסק?

 

תזרים מזומנים חיובי חשוב לעסק מהסיבות הבאות:

 1. הבטחת קיום העסק. כאמור, תזרים מזומנים חיובי מבטיח שלעסק יש מספיק כספים מזומנים לצורך פירעון התחייבויותיו הכספיות השוטפות, דבר שחיוני לקיומו והישרדותו לאורך זמן.
 2. סיוע לצמיחת העסק. תזרים מזומנים חיובי מאפשר לעסק להשתדרג ולצמוח, לחדש סחורה, להשקיע בפעולות פרסום ושיווק, לתמרץ עובדים, ועוד. ללא מזומנים העסק עלול לקפוא על שמריו, להידרדר ואף להיסגר, במיוחד כשמדובר בעסק שנמצא בתנאי תחרות קשים.
 3. גישור תנודות עונתיות. תזרים מזומנים חיובי חשוב לכל עסק, אבל במיוחד לעסקים עונתיים שנתונים לתנודות עונתיות משמעותיות, כגון עסק שמוכר בגדי ים עבור עונת הקיץ או עסק שמוכר ציוד לסקי עבור עונת החורף. עסקים כאלו זקוקים לתזרים חיובי גם כדי להמשיך ולהתקיים בעונות שפחות רלוונטיות להם.
 4. תדמית העסק. מי שמעוניין לקבל הלוואות או השקעות עבור העסק שלו, צריך לקחת בחשבון שבנקים, קרנות, ומשקיעים שונים בודקים את תזרים המזומנים של העסק לפני שהם מקבלים החלטה האם בו להשקיע בו או לאו. מטבע הדברים, עסק בעל כספים נזילים נחשב לעסק בריא ואטרקטיבי יותר.

לסיכום, תזרים מזומנים חיובי מהווה כוח קנייה, מקנה יציבות, מסייע בצמיחה, ומספק הגנה במקרה של משבר ובעיות בלתי צפויות.

 

 

מהו דו"ח תזרים מזומנים, ומה ההבדל בינו לבין דו"ח רווח והפסד?

 

דו"ח תזרים המזומנים הינו אחד מארבעת הדו"חות הכספיים של העסק, וזאת בנוסף למאזן, דו"ח רווח והפסד, ודו"ח שינויים בהון העצמי.

 

 

דו"ח תזרים המזומנים

הינו דו"ח שמפרט את התשלומים והתקבולים בפועל של העסק. כלומר, מדובר בדו"ח שמפרט רק את התשלומים ששולמו בפועל על ידי העסק ורק את התקבולים שהתקבלו בפועל על ידי בעסק.

 

 

דו"ח רווח והפסד

הינו דו"ח שמפרט את כל ההוצאות וההכנסות של העסק ללא קשר למועד ביצועם בפועל. כלומר, הדו"ח איננו מתייחס למועד תשלומי ההוצאות בפועל או מועד קבלת התשלומים בפועל, ועל כן הוא גם כולל כספים שטרם נכנסו או יצאו מחשבון העסק בפועל. ההפרש בין ההכנסות להוצאות מציג את הרווח או ההפסד של העסק לתקופה המוגדרת.

ההבדלים בין דו"ח תזרים המזומנים לדו"ח רווח והפסד הינם כדלקמן:

 

 1. התחשבות במועד התשלום בפועל. דו"ח רווח והפסד מבוסס על מועדי החשבוניות שהעסק הוציא או קיבל, ללא התחשבות בשאלה אם הכסף שולם או נתקבל בפועל. לעומת זאת, דו”ח תזרים מזומנים כולל רק תשלומים ותקבולים שהתבצעו בעסק בפועל.
 2. רישום המע"מ. דו"ח תזרים המזומנים כולל רישום של התקבולים והתשלומים עם המע"מ, ורישום של התשלום החודשי/דו חודשי לרשויות מע"מ. בדו"ח רווח והפסד אין התייחסות למע"מ.
 3. רישום הלוואות. דו"ח תזרים מזומנים מציין את תשלומי החזר קרן ההלוואה והן את תשלומי הריבית על הקרן. דו"ח רווח והפסד מציין רק את תשלומי הריבית, שנחשבים כהוצאה, וזאת בסעיף "הוצאות המימון". הוא איננו מציין את החזרי הקרן כהוצאה, כשם שקבלת הקרן לא נרשמה בו כהכנסה.

כתוצאה מההבדלים שקיימים בין שני הדו"חות הללו, ייתכנו בעסק (בין היתר) המצבים הבאים:

 1. דו"ח תזרים מזומנים שלילי ודו"ח רווח והפסד חיובי. מצב זה מתרחש כאשר העסק הוציא חשבוניות שנרשמו כהכנסות בדו"ח רווח והפסד, אולם הוא טרם קיבל בפועל את התקבולים בגינן. כלומר, מדובר בעסק שלכאורה נחשב לרווחי (לפי דו"ח הרווח והפסד החיובי שלו), אולם בפועל הוא עלול שלא לעמוד בהתחייבויות הכספיות השוטפות שלו, מאחר שאין לו מספיק כספים נזילים במזומן כדי לכסות אותן.
 2. דו"ח תזרים מזומנים חיובי ודו"ח רווח והפסד שלילי. מצב זה מתרחש כאשר העסק קיבל דחיית תשלום מספקים שהחשבוניות שהם הוציאו לעסק כבר נרשמו כהוצאה בדו"ח רווח והפסד, או כתוצאה מהזרמת הלוואות וכספים שאינם נובעים מהכנסות לעסק.
 3. דו"ח תזרים מזומנים חיובי ודו"ח רווח והפסד שלילי. מצב זה מתרחש כאשר העסק גם אינו עומד בהתחייבויות השוטפות שלו וגם אינו רווחי.
 4. דו"ח תזרים מזומנים חיובי ודו"ח רווח והפסד שלילי. מצב זה מתרחש כאשר העסק הינו עסק רווחי שגם עומד בהתחייבויות השוטפות שלו, וזהו כמובן גם המצב שאליו העסק צריך לשאוף.

 

 

איך מנהלים את תזרים מזומנים?

 

כעת הגענו לשאלה העיקרית: איך בעצם מנהלים את תזרים המזומנים? ובכן, ניהול תזרים המזומנים מבוסס בעיקרו על מעקב שוטף וקפדני, תכנון מראש, ונקיטת צעדים מאזנים. כלומר, על מנת לנהל את תזרים המזומנים ולנהל אותו היטב, יש לבצע מעקב שוטף ויומיומי אחר מצב התזרים, ולנקוט באופן מיידי באמצעים מאזנים בכל מקרה שבו דו"ח תזרים המזומנים מצביע על תזרים שלילי, בהווה או בעתיד. זהו למשל, אחד מתפקידיו של משרד רו"ח המלווה עסקים, וכן הדבר נכון לכל היקף.

 

 

מהם צעדים מאזנים?

 

יש מגוון של צעדים מאזנים שניתן לנקוט בהם, ובהם זירוז גביית חובות מלקוחות, צמצום במתן האשראי ללקוחות, פניות ללקוחות לשם הקדמת תשלומים, פניות לספקים לשם דחיית תשלומים, הגדלת מכירות, לרבות באמצעות הצעת הנחות על עסקאות שמבוצעות במזומן, צמצום הוצאות, ניכיון שיקים בבנק או ניכיון תשלומי אשראי בחברות האשראי, הזרמת הון עצמי, הגדלת מסגרת האשראי בבנק, בקשת הלוואה בנקאית, גיוס הון ממשקיעים חיצוניים, ועוד. ניהול נכון של תזרים המזומנים יכול, איפוא, לא רק לאזן תזרים שלילי ולהפוך אותו לחיובי, אלא גם למנוע את היווצרותו מלכתחילה, במיוחד כאשר ידוע מראש על הוצאות עתידות צפויות שדורשות קיום מאגר מספיק של כספי מזומנים.

לשם כך ניתן להכין תחזית של תזרים המזומנים, בדרך כלל לתקופה של 3 עד 6 חודשים, שמבוססת על מגוון רכיבים, לרבות היסטוריית התשלומים של הלקוחות (מתי הם נוהגים לשלם ובאיזה תנאים), בדיקות הוצאות הפעילות השוטפת של העסק, הלוואות, וכדומה. יחד עם זאת, אין להתבסס אף פעם על ההנחה שתזרים המזומנים יתממש באופן מלא, במיוחד מבחינת מועד קבלת התקבולים וההכנסות. המציאות העסקית מראה שבעוד ההוצאות יוצאות בזמן, ההכנסות נוטות לא פעם להתעכב ... ולכן חשוב לקחת גם נתון זה בחשבון, ולתכנן מראש איך ניתן יהיה להתמודד במקרה שיחול עיכוב כלשהו במועדי קבלת התקבולים. בכל מקרה, אם התחזית כבר מצביעה על צורך בשיפור מצב תזרים המזומנים, יש לנקוט מבעוד מועד בצעדים המאזנים שצויינו לעיל, וזאת כדי למנוע את היווצרות התזרים השלילי בהמשך.

 

 

התייעצו עם משרדנו

 

משרד רואי חשבון אדגר אגייב מתמחה בליווי עסקים החוצה את גבולות העבודה החשבונאית השוטפת. שמנו לעצמנו למטרה ללוות עסקים להצלחה פיננסית תוך עבודה משותפת ופורייה. בכל שאלה והתייעצות, אנו מזמינים אתכם ליצור עמנו קשר טלפוני, לכתוב לנו בוואטסאפ או להשאיר פניה באתר.

שתפו ב
1