русский 050-881-7217

מדריכים עוסק פטור

מדריכים עוסק פטור

מס הכנסה מכירים לא רק בהוצאות ישירות של העסק, אלא גם אלו שחלקם הן גם פרטיות - הן נקראות הוצאות מעורבות. כל הדוגמאות להוצאות מתוארות למטה...

על מנת לעבוד מסודר ונכון מיום הראשון חובה עליכם לדעת דברים הכי בסיסיים על ניהול עוסק פטור.

1