русский 050-881-7217

מה זה מע״מ?

הגורם שאחראי על גביית המע״מ בארץ הינו אגף מע״מ, שפועל במסגרת רשות המיסים, ובאמצעות יחידות מע״מ ומשרדי חקירות שפרושים בכל רחבי הארץ. אגף מע״מ פועל בהתאם להוראות חוק מע״מ ותקנותיו, והוא גם אחראי על אכיפת הוראות החוק ותקנותיו.

הגורם שאחראי על גביית המע״מ בארץ הינו אגף מע״מ, שפועל במסגרת רשות המיסים, ובאמצעות יחידות מע״מ ומשרדי חקירות שפרושים בכל רחבי הארץ. אגף מע״מ פועל בהתאם להוראות חוק מע״מ ותקנותיו, והוא גם אחראי על אכיפת הוראות החוק ותקנותיו.

מהו מע״מ?

 

מע"מ, מס ערך מוסף, הינו סוג של מס אשר מוטל בעת ביצוע עסקה למכירת מוצר או מתן שירות, או יבוא סחורה לארץ. המס נקרא כך מאחר שהוא ממסה את הערך שמוסף בכל שלב בשרשרת ייצור המוצר או מתן השירות. הערך המוסף מתבטא בהפרש שבין מחיר המוצר או השירות שמסופק לצרכן הסופי, לסך כל העלויות ששימשו לצורך ייצור המוצר או מתן השירות. סכום המס נקבע באחוזים ממחיר העסקה, וזאת בשיעור קבוע ואחיד לכל העסקאות, שגובהו מתעדכן מעת לעת. נכון לשנת 2022 (והחל משנת 2015) שיעור המע"מ בארץ הינו 17%. חוק הגנת הצרכן מחייב כל בעל עסק להציג בנקודת המכירה או בכל פרסום כלשהו את המחיר המלא של מוצריו, ובאופן שכולל את כל התשלומים והמסים שחלים עליו, לרבות תשלום המע"מ. מס ערך מוסף מוטל במדינות רבות בעולם, כאשר המדינה הראשונה שהנהיגה אותו הינה צרפת, וזאת באמצע שנות ה-60 של המאה שעברה. מדינת ישראל הצטרפה אליה כעבור כ-10 שנים, בשנת 1975, באמצעות חקיקת חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975.

 

 

איך נקבע שיעור המע"מ?

 

שיעור אחוזי המע"מ נקבע ומתעדכן מעת לעת בהתאם למדיניות הממשלה, וזאת באמצעות צו שמוציא שר האוצר לאחר התייעצות עם ועדת הכספים הכנסת. כאמור, נכון לשנת 2022 (והחל משנת 2015) שיעור המע"מ בארץ הינו 17%.

 

 

איך נעשית גביית המע"מ?

 

לצורך גביית המע"מ, יש להבדיל בין בעל עסק שמוגדר כעוסק מורשה לבין בעל עסק שמוגדר עוסק פטור. בעל עסק שהינו עוסק מורשה, צריך לגבות מלקוחותיו מע"מ בגין העסקאות למכירת מוצר/מתן שירות שהוא ביצע עמם, באופן לפיו עליו להוסיף את סכום המע"מ לסכום העסקה. סכום המע"מ שהוא גובה מלקוחותיו מכונה מס עסקאות. במקביל, הוא רשאי לקזז מסכום מס העסקאות את סכום המע"מ שהוא עצמו שילם בגין הרכישות וההוצאות שהוא ביצע לצורך ייצור המוצר/מתן השירות שהוא סיפק ללקוחותיו. סכום זה מכונה "מס תשומות". את ההפרש בין מס העסקאות למס התשומות עליו להעביר לרשות המסים במסגרת דו"חותיו התקופתיים. לעומת זאת, בעל עסק שהינו במעמד של עוסק פטור, פטור מלגבות את המע"מ מלקוחותיו. בהתאם, הוא גם איננו רשאי לקזז את מס התשומות שלו, קרי, המע"מ שהוא עצמו שילם בגין הרכישות וההוצאות שהוא ביצע לצורך ייצור המוצר/מתן השירות שהוא סיפק ללקוחותיו.

 

 

עסקאות שפטורות מתשלום מע"מ

 

סעיפים 31 – 37 לחוק מס ערך מוסף מפרטים שורה של עסקאות שונות שפטורות מתשלום מע"מ. בין היתר, מדובר בעסקאות הבאות:

 

  • השכרה למגורים לתקופה שאינה עולה על 25 שנים, למעט אירוח בבית מלון.
  • השכרת נכס לדייר מוגן
  • ממכר פירות וירקות.
  • עסקאות מסויימות של מלכר"ים, כגון עמותות ועוד.
  • מכירות באזור אילת למעט מספר מוצרים בני קיימא, כגון מכוניות ומדיחי כלים ועוד.
  • הפקדת כספים מאת עוסק במוסד כספי או מתן הלוואה מאת עוסק למוסד כספי.
  • יבוא חבילות שי שיבואן פטור ממלוא המכס.
  • יבוא ויצוא של יהלומים, למעט יהלומים סינתטיים, אבנים יקרות, ואבנים יקרות למחצה שאינם משובצים והם מן הסוג הפטור ממלוא המכס, עסקאות מסויימות של מלכ"רים, ועוד.

 

כאשר העסקה פטורה ממע"מ, בעל העסק (מוכר המוצר או ספק השירות) יגבה מהלקוח את סכום העסקה הבסיסי בלבד, ללא תשלום מע"מ, מה שמוזיל את מחיר העסקה הסופי, אולם הוא גם לא יהיה רשאי לקזז את מס התשומות שלו, כלומר, המע"מ שהוא עצמו שילם לצורך יצירת אותו מוצר או שירות.

 

 

מזה מע"מ אפס?

 

מע"מ אפס הינו מע"מ בשיעור 0% שמוטל על עסקאות מסויימות למכירת מוצר או מתן שירות, כגון שירותים מסויימים לתיירים (לינה, השכרת רכב, ועוד), שירותים מסויימים לתושבי חוץ, ומכירת מוצרים מסויימים לפי צו שנקבע על ידי שר האוצר. מה ההבדל בין עסקה שפטורה ממע"מ לבין עסקה שמחוייבת במע"מ אפס? לעסקה שמחוייבת במע"מ אפס יש יתרון בולט מבחינת בעל העסק, מאחר שהיא לא רק מאפשרת לו שלא לגבות מהלקוח את סכום המע"מ, אלא היא גם מקנה לו את הזכות לקזז את מס התשומות שלו, כלומר, המע"מ שהוא עצמו שילם לצורך יצירת אותו מוצר או שירות.

 

 

חובת הגשת דו"ח מע"מ

 

מי צריך להגיש דו"ח מע"מ?

 

כל עוסק מורשה, בין אם המדובר ביחיד ובין אם המדובר בחברה, חייב להגיש לרשות המסים דו"ח מע"מ תקופתי, מדי חודש או חודשיים, אודות כלל העסקאות שהוא ביצע במסגרת העסק שלו במהלך התקופה המדווחת. תדירות הדיווח התקופתי של העוסק המורשה נקבעת לפי היקף המחזור החודשי של בעל העסק, שגובהו מתעדכן מעת לעת. נכון לשנת 2022, בעל עסק שגובה המחזור החודשי שלו הינו עד 1,535,000 ₪ (כולל) צריך להגיש דו"ח דו-חודשי, ובעל עסק שגובה המחזור החודשי שלו עולה על 1,535,000 ₪, צריך להגיש דו"ח חודשי. לעומת זאת, עסוק פטור צריך להגיש הצהרה אחת בלבד על מחזור עסקיו, וזאת עד ה-31 לינואר ובגין שנת המס שחלפה.

 

 

מהם סוגי דו"חות המע"מ?

 

קיימים שלושה סוגים של דו"חות מע"מ:

 

 

(1) דו"ח לתשלום:

 

כאשר מס העסקאות של בעל העסק עולה על מס התשומות שלו. במקרה כזה, עליו להעביר לרשות המסים את היתרה העודפת של מס העסקאות על מס התשומות שלו.

 

 

(2) דו"ח להחזר:

 

כאשר מס העסקאות של בעל העסק נמוך ממס התשומות שלו. במקרה כזה, רשות המסים תחזיר לבעל העסק את היתרה העודפת של מס התשומות על מס העסקאות שלו, וזאת בדרך כלל תוך 30 יום מיום הגשת הדו"ח, ובתנאי שהדו"ח הוגש במועד.

 

 

(3) דו"ח אפס:

 

כאשר מס העסקאות של בעל העסק שווה למס התשומות שלו, או כאשר לבעל העסק לא הייתה בכלל פעילות עסקית בתקופה המדווחת (כלומר, הוא לא ביצע כלל עסקאות למכירת מוצר/מתן שירות). יודגש כי על בעל העסק להגיש את הדו"ח התקופתי במועד גם אם לא הייתה לו כל פעילות עסקית בתקופה המדווחת.

 

 

עד מתי יש להגיש את דו"ח המע"מ?

 

ככלל, יש להגיש את דו"ח המע"מ עד ליום ה-15 לחודש הקלנדארי שלאחר התקופה שאליה מתייחס הדו"ח. אולם, מי שאינו מחוייב בהגשת דו"ח מפורט ורשאי להגיש דו"ח מקוון, רשאי להגיש את הדו"ח עד ליום ה-19 בחודש זה, בשעה 18:30. אי הגשת דו"ח המע"מ במועד או בכלל, גוררת הטלת קנסות והוספת הפרשי הצמדה וריבית. במקרים חמורים של ביצוע עבירות חוזרות ונשנות, הנישום חשוף להגשת כתב אישום, בגינו ניתן לקבל מאסר על תנאי, ואף מאסר בפועל עד שנה אחת, אם כי רשות המסים רשאית להמיר את כתב האישום בתשלום קנס מנהלי.

 

 

מה ניתן לעשות במקרה של טעות בדו"ח המע"מ?

 

אם נפלה טעות בדו"ח המע"מ, ניתן להגיש דו"ח מתקן, שבו יצויינו הפרטים הנכונים. את הדו"ח המתקן יש להגיש אך ורק במשרד המע"מ האזורי שבו מתנהל התיק. יש לקחת בחשבון שייתכן שבעל העסק יחוייב בתשלום נוסף בעקבות הגשת הדו"ח המתקן, ובמקרה כזה יינתן לו שובר לתשלום במשרד המע"מ.

 

 

התייעצו עם משרדנו

 

ברוכים הבאים למשרד רואי חשבון אדגר אגייב, מאמר זה נועד לספק הסבר מקיף ללקוחותינו ולמבקרי האתר, באשר למושגים נפוצים ומוכרים בניהולו החשבונאי של כל בית עסק. זהו גם הקו שמנחה אותנו בליווי כל לקוח ולקוחה – שירות מקצועי תוך הקניית ידע חשוב ללקוחותינו בעבור ניהול פיננסי נכון ובריא יותר. מחפשים אחר משרד רואי חשבון שילווה אתכם ביחס חם ואישי? למידע נוסף, אנו מזמינים אתכם ואתכן ליצור עמנו קשר טלפוני, לכתוב לנו בוואטסאפ או להשאיר לנו פניה באתר.

שתפו ב
1