русский 050-881-7217

פתיחת תיק עוסק מורשה

מהי המשמעות של הדברים? מי נדרש לכך? ומה הם הקריטריונים שיובילו אותנו להחליט בין עוסק פטור למורשה? אנו בפירמת רו"ח EA&Co. CPA, שמחים להציג בפניכם את המדריך המקיף לפתיחת עוסק מורשה. בכל שאלה והתייעצות, פנו אלינו ונשמח לסייע.

מהי המשמעות של הדברים? מי נדרש לכך? ומה הם הקריטריונים שיובילו אותנו להחליט בין עוסק פטור למורשה? אנו בפירמת רו"ח EA&Co. CPA, שמחים להציג בפניכם את המדריך המקיף לפתיחת עוסק מורשה. בכל שאלה והתייעצות, פנו אלינו ונשמח לסייע.

מתי צריך לפתוח תיק עוסק מורשה?

 

ככלל, כאשר עומדים להקים עסק בארץ, יש לפתוח לו שלושה סוגים של תיקים לשם כך: תיק מע"מ, תיק מס הכנסה, ותיק במוסד לביטוח לאומי. את תיק המע"מ ניתן לפתוח תחת סטטוס של עוסק מורשה או עוסק פטור, לפי גובה המחזור השנתי (גובה ההכנסות) שצפוי לעסק לפי הערכתו של בעל העסק.

נכון לשנת 2022, אם גובה המחזור השנתי של בעל העסק צפוי להיות מעל 102,292 ₪, עליו להירשם כעוסק מורשה, ואם הוא צפוי שלא לעלות על סכום זה, עליו להירשם כעוסק פטור. אם יסתבר בסוף השנה שהמחזור השנתי בפועל שונה מזה שבעל העסק הצהיר עליו בעת פתיחת התיק, יש לשנות את סטטוס הרישום שלו בהתאם.

 

בנוסף, אם בעל העסק מנהל את העסק שלו כחברה בע"מ, או עוסק במקצוע שנמנה על רשימת המקצועות שמופיעה בסעיף 13 לתקנות מס ערך מוסף (רישום), תשל"ו-1976, כגון אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, רו"ח, עו"ד, רופא, פסיכולוג, ועוד, יהיה עליו לפתוח תיק עוסק מורשה בכל מקרה, ללא קשר לגובה המחזור השנתי שלו, וגם אם הוא צפוי להיות בגובה של עוסק פטור.

 

 

מהם ההבדלים בין פתיחת עוסק מורשה לעוסק פטור?

 

ישנם מספר הבדלים בין עוסק מורשה לעוסק פטור, ולהלן העיקריים שבהם.

 

(א) גביית מע"מ ואופן הוצאת החשבונית.

 

עוסק מורשה חייב לגבות תשלום מע"מ מלקוחותיו בגין כל תשלום תמורה שהוא גבה מהם עבור השירות או המוצר שהוא סיפק להם. תשלומים אלו מכונים "מס עסקאות". בשל גביית המע"מ, העוסק המורשה רשאי להוציא ללקוחותיו חשבונית מס (במקום חשבונית עסקה), והוא אף חייב להוציא להם חשבונית מס אם הם מבקשים זאת ממנו.

במקביל, העוסק המורשה רשאי לקזז ממס העסקאות שלו את כל סכומי המע"מ שהוא עצמו צריך לשלם לספקים שלו בגין ההוצאות המוכרות של העסק שלו. תשלומים אלו מכונים "מס תשומות". לאחר קיזוז מס התשומות ממס העסקאות, על בעל העסק להעביר את היתרה, ככל שנותרה כזו, לרשויות מע"מ.

עוסק פטוּר, לעומת זאת, איננו צריך לגבות מלקוחותיו את תשלומי המע"מ בנוסף לתשלומי התמורה שהוא גובה מהם, וממילא אין הוא צריך להעביר דבר לרשויות מע"מ. פטור זה מוזיל באופן משמעותי את התשלומים ששהוא גובה מלקוחותיו. עם זאת, הוא גם איננו יכול לקזז את תשלומי המע"מ שהוא עצמו משלם עבור הוצאות העסק המוכרות שלו. בנוסף, באפשרותו להוציא ללקוחותיו רק חשבונית עסקה בגין כל תשלום תמורה שהוא גובה מהם.

 

 

(ב) דיווח ותשלום לרשויות מע"מ.

 

עוסק פטור צריך להגיש לרשויות מע"מ דו"ח שנתי בלבד.

לעומת זאת, עוסק מורשה מחוייב להגיש לרשויות מע"מ דוחות תקופתיים מדי חודש או חודשיים, לפי היקף המחזור השנתי שלו. חובה זו קיימת גם אם לא הייתה לבעל העסק כל פעילות עסקית באותה תקופה, ובמקרה כזה הדו"ח יכונה "דו"ח אפס".

 

נכון לשנת 2022, אם היקף המחזור השנתי של העוסק המורשה בשנה הקובעת (תקופה של 12 חודשים רצופים שמסתיימת ב-31 באוגוסט של שנת המס שחלפה) הוא עד 1,535,000₪ - יהיה עליו להגיש את הדו"ח התקופתי אחת לחודשיים, ומעל סכום זה – אחת לחודש. בשני המקרים יש להגיש את הדו"ח לכל המאוחר עד ה-15 בחודש שלאחר תקופת הדו"ח. אם הדיווח נעשה באינטרנט, ניתן להגיש את הדו"ח עד ל-19 בחודש שלאחר תקופת הדו"ח.

 

אם מס העסקאות של העוסק המורשה (המע"מ שהוא גבה מלקוחותיו) גדול יותר ממס התשומות שלו (המע"מ שהוא שילם לספקיו בגין הוצאות העסק שלו), עליו להגיש דו"ח לתשלום, ולהעביר את ההפרש לרשויות המס. אם מס העסקאות של העוסק המורשה (המע"מ שהוא גבה מלקוחותיו) קטן יותר ממס התשומות שלו (המע"מ שהוא שילם לספקיו), עליו להגיש דו"ח החזר, ובמקרה כזה הוא יהיה זכאי לקבלת ההפרש בד"כ תוך 30 יום ממועד הגשת הדו"ח (בתנאי שהוא הוגש במועד).

 

מעבר להבדלים המהותיים, קיים גם הבדל פרוצדוראלי בין עוסק מורשה לעוסק פטור

נכון לשנת 2022, עוסק מורשה צריך לגשת פיזית למשרדי מע"מ שליד מקום מגוריו כדי להגיש בו את המסמכים שנדרשים לצורך פתיחת תיק מע"מ, כפי שיפורט בהמשך הדברים להלן. לעומת זאת, החל מדצמבר 2021, עוסק פטור יכול להגיש את המסמכים שנדרשים לצורך פתיחת תיק מע"מ גם באמצעות האינטרנט או במייל.

 

מהם המסמכים שיש להגיש לצורך פתיחת תיק עוסק מורשה?

 

המסמכים שנדרשים לצורך פתיחת תיק עוסק מורשה ברשויות מע"מ נקבעים לפי אופן רישומו: כיחיד או כחברה בע"מ. עוסק מורשה יחיד צריך להגיש את המסמכים הבאים:

 • טופס 821 - טופס בקשה לרישום לצרכי מס ערך מוסף, לאחר מילוי כל הפרטים וחתימתו. לקובץ ה-PDF עבור טופס 821
 • תעודת זהות.
 • אסמכתא על קיום חשבון בנק של העסק (צ'ק מבוטל של חשבון הבנק או אישור פרטי חשבון מטעם הבנק).
 • צילום של החוזה לשכירות/קניית מקום העסק, ככל שהוא רלוונטי.
 • תעודה או רישיון עיסוק, לגבי עצמאיים שעיסוקם מחייב הוצאת מסמך כזה, כגון רופא, עו"ד, רו"ח, וכדומה.

עוסק מורשה שהינו חברה בע"מ צריך להגיש את המסמכים הבאים:

 • טופס 821 במשולב עם 821א, לאחר מילוי כל הפרטים וחתימתו.
 • צילום תעודת ההתאגדות של החברה.
 • פרוטוקול מינוי המנהלים של החברה, כפי שאושר על ידי רשם החברות (בצירוף חותמת "נתקבל" של רשם החברות על המסמך).
 • אסמכתא על קיום חשבון בנק של העסק (צ'ק מבוטל של חשבון הבנק או אישור פרטי חשבון מטעם הבנק).
 • צילום של החוזה לשכירות/קניית מקום העסק, ככל שהוא רלוונטי.
 • לגבי עסק בשלבי הקמה, שטרם החל בפעילותו, יש להמציא מסמכים נוספים שמהם ניתן ללמוד על פעילותו העתידית, כגון הסכמי התקשרות עם לקוחות ו/או ספקים, רישיון עסק, וכיו"ב

עם הגשת המסמכים הללו במשרדי מע"מ, יקבל בעל העסק אישור רישום עוסק מורשה זמני. לאחר מכן תישלח אליו בדואר תעודת עוסק מורשה קבועה, אותה יש להציג במקום בולט בעסק. מספר העוסק המורשה של בעל עסק יחיד הינו מספר תעודת הזהות שלו, ושל חברה בע"מ הינו מספר הח.פ. שלה.

 

 

התייעצו עמנו בנושא פתיחת תיק עוסק מורשה

 

אנו בפירמת רואי חשבון EA&Co. CPA שמחים להציע מעטפת שירותית מקיפה לעסקים חדשים, החל מהקמת ורישום העסק, דרך ניהולו החשבונאי הפיננסי ועד לייעוץ וליווי עסקי. בכל שאלה והתייעצות בנושא פתיחת תיק עוסק מורשה, אנו מזמינים אתכם להשאיר לנו פניה באתר, ליצור עמנו קשר טלפוני או לכתוב לנו בוואטסאפ.

שתפו ב
1