русский 050-881-7217

הקמת שותפות

לפי סעיף 1 לפקודת השותפויות, התשל"ז-1975, "שותפות" הינה חבר בני אדם שהתקשרו בקשרי שותפות, ואילו קשרי שותפות הינם הקשרים בין בני אדם המנהלים יחד עסק לשם הפקת רווח, למעט קשרים בין חברי תאגיד שאוגד לפי דין.

לפי סעיף 1 לפקודת השותפויות, התשל"ז-1975, "שותפות" הינה חבר בני אדם שהתקשרו בקשרי שותפות, ואילו קשרי שותפות הינם הקשרים בין בני אדם המנהלים יחד עסק לשם הפקת רווח, למעט קשרים בין חברי תאגיד שאוגד לפי דין.

במילים פשוטות, שותפות הינה קשר בין לפחות שני גורמים במטרה לנהל עסק כדי להפיק ממנו רווח. השותפות יכולה להיווצר בין יחידים ו/או תאגידים, לרבות חברה בע"מ.

 

אישיות משפטית נפרדת לשותפות הרשומה – השותפות הרשומה יכולה לתבוע ולהיתבע, אולם, בשונה מתאגיד, אישיותה המשפטית הנפרדת של השותפות אינה יוצרת חיץ המפריד בין השותפים לשותפות ביחס לחובות השותפות, אלא להפך בשותפות אחריות השותפים בלתי מוגבלת, למעט אחריותו של השותף המוגבל בשותפות מוגבלת (ראו גם ע"א 94/56 טננבוים נ' נחום (1956)).

 

מהם סוגי השותפויות?

 

פקודת השותפויות מכירה במספר סוגים של שותפויות:

 

1. שותפות כללית

 

שותפות כללית מהווה את סוג השותפות הרגיל והנפוץ ביותר בארץ. בשותפות זו כל השותפים מנהלים יחדיו את עסקי השותפות, וכולם חבים ביחד ולחוד וללא הגבלה בכל חובות השותפות. כלומר, להבדיל מחברה בע"מ, שבה קיימת הפרדה משפטית בין החברה לבין בעלי מניותיה, אזי בשותפות כללית לא קיימת הפרדה משפטית בין השותפות כשלעצמה לבין השותפים שחברים בה.

 

מספר השותפים הכלליים לא יעלה על  20, למעט במקרה של שותפויות מקצועיות של עו"ד ורו"ח, שבהן אין הגבלה כזו, כך שהם יכולים להיות יותר מ-20.

 

2. שותפות מוגבלת

 

שותפות מוגבלת הינה שותפות שכוללת לפחות שותף כללי אחד, שאחראי על כל חובות השותפות וגם מנהל באותה בפועל, ולפחות שותף מוגבל אחד, שאחראי לחובות השותפות רק בשיעור הסכום שהוא השקיע באופן אישי בהון השותפות, ואיננו רשאי להתערב בניהול השותפות או לחייב אותה.

 

ככל שהשותף המוגבל בכל זאת השתתף בניהול עסקי השותפות, הוא יהיה אחראי לכל חיוביה כאילו היה שותף כללי, וזאת כל עוד הוא השתתף בניהולה (סעיף 63 לפקודת השותפויות).

 

3. שותפות חוץ

 

שותפות חוץ הינה שותפות כללית שהוקמה בחו"ל, ומעוניינת לנהל עסקים בישראל במישרין או ע"י סוכן.

 

4. שותפות חוץ מוגבלת

 

שותפות חוץ מוגבלת הינה שותפות מוגבלת שהוקמה בחו"ל, ומעוניינת לנהל עסקים בישראל במישרין או ע"י סוכן.

 

5. שותפות מוגבלת ציבורית

 

שותפות מוגבלת שיחידות השתתפות שלה או יחידות השתתפות בשותף מוגבל בה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על פי מסמך הצעה לציבור הנדרש לפי דין מחוץ לישראל, ומוחזקות בידי הציבור.  


רישום שותפות

 

האם יש חובה לרשום שותפות ברשם השותפויות?

 

עקרונית, סעיף 4 לפקודת השותפויות קובע שחובה לרשום ברשם השותפויות כל שותפות שהוקמה לשם ניהול עסק תוך חודש ממועד הקמתה, למעט שותפות בין חקלאים לשם מיזם משותף בקשר עם עיבוד אדמה.

 

עם זאת, סעיף 6 לפקודת השותפויות מטיל קנס יומי מתמשך על כל שותף בשותפות שחייבת ברישום ולא נרשמה בדין, אך בו זמנית גם קובע שעצם אי רישום השותפות איננו מהווה תנאי לעצם קיומה זאת, בשונה מחברה בע"מ, שחייבת להיות רשומה ברשם החברות כתנאי לעצם קיומה.

 

לפיכך, לרישומה של שותפות ברשם השותפויות יש משמעות דקלרטיבית בלבד, כך שגם שותפות שלא נרשמה ברשם השותפויות יכולה להוות שותפות מבחינה מהותית, ובעקבות זאת להיות כפופה אף היא אף היא להוראות פקודת השותפויות ודיני השותפויות.

 

למעשה, רוב השותפויות שקיימות בארץ כיום הינן שותפויות שלא נרשמו ברשם השותפות, אולם נרשמות כשותפות ברשות המסים.

 

במאמר מוסגר יוער כי סעיף 2 לפקודת השותפויות עוסק בשאלה כיצד מכריעים בשאלה בדבר עצם קיומה של שותפות. הסעיף מונה 7 צורות שיתוף שאינן מקימות שותפות עסקית, אך גם קובע שקבלת חלק ברווחי עסק, או כל תשלום התלוי ברווחי עסק או המשתנה לפיהם, מהווה ראיה לכאורה שהמקבל הוא שותף בעסק, אלא שניתן לסתור ראיה זו בשים לב לכל נסיבות העסקה שבין הצדדים.


איך רושמים שותפות ברשם השותפויות? 


רישום השותפות נעשה בעיקרו על ידי שיגור בקשה לרישום שותפות לרשם השותפויות, שחתומה על ידי כל השותפים, מאומתת על ידי עו"ד, וכוללת את כל הפרטים הבאים:

 • א. שם השותפות.
 • ב. מהות העסק.
 • ג. מקומו הראשי של העסק. 
 • ד. פרטי השותפים (שם מלא + מס' ת.ז. + כתובת)  
 • ה. בשותפות מוגבלת: פרטי השותפים המוגבלים (שם מלא + מס' ת.ז. + כתובת  + הסכום שהכניס לשותפות).
 • ו. בשותפות כללית: יום תחילת השותפות (מועד מדויק) + גמר תקופת השותפות (ככל שנקבע תאריך גמר השותפות. אם לא נקבע תאריך כזה, יש לציין את התנאים שקובעים את תקןפת קיומה, ככל שישנם כאלו.
  במקרה של רישום שותפות מוגבלת, יש לצרף לבקשת הרישום גם הסכם שותפות (תקנות השותפות), שכולל את את פרטי כל השותפים, את הסכום שהכניסו לשותפות, ואת אופן התשלום לשותפות. ההסכם צריך להיות חתום בחתימת יד מקורית של כל השותפים, לצד פרטיהם האישיים, שכוללים שם מלא, מספר תעודת זהות או מספר ח.פ. (חברה פרטית).  על החתימות להופיע על אותו הדף בסוף ההסכם.

 

- רישום השותפות כרוך בתשלום אגרה, באמצעות שירות התשלומים הממשלתי.

- ניתן לבצע את רישום השותפות באופן מקוון באתר תאגידים ברשת – online  (ע"י הזדהות דרך מערכת ההזדהות הלאומית או באמצעות נציג בעל כרטיס חכם), או בדואר, או בקבלת קהל ברשות התאגידים בכפוף להזמנת תור מראש.

 

עריכת הסכם שותפות

 

האם יש חובה לערוך הסכם שותפות? 


אם מדובר בהקמת שותפות מוגבלות – יש לערוך הסכם שותפות בין השותפים. 

 

אם מדובר בהקמת שותפות כללית – אין חובה לערוך הסכם שותפות בין השותפים, אולם מומלץ לערוך כזה.

 

למה מומלץ לערוך הסכם שותפות גם במקרה של שותפות כללית? 

 

מומלץ לערוך הסכם שותפות גם במקרה של שותפות כללית משתי סיבות עיקריות: 


ראשית, המשמעות של אי עריכת הסכם שותפות הינה אימוץ אוטומטי של הוראות פקודת השותפויות שניתן להתנות עליהן ואשר משפיעות באופן ישיר על הזכויות והחובות של השותפים.  לפיכך,  מומלץ לערוך הסכם שותפות ככל שהשותפים מעוניינים לקבוע בינם לבין עצמם הסדרים ששונים מהוראות פקודת השותפויות, מה שבדרך כלל קורה, מאחר שחלק מהוראות אלו הינן הוראות מרחיקות לכת, כגון הוראות שקובעות שהשותפים אינם זכאים לשכר עבור עבודתם בעסקי השותפות, וששום רוב של השותפים לא יוכל להרחיק שותף ממנה בשום מצב, ועוד.

 

שנית, מומלץ לערוך הסכם שותפות כדי לדון, ללבן, ולהסדיר מראש ובהסכמה את כל הסוגיות השונות שכרוכות בניהול העסק, ואת מערכת היחסים המשפטית והעסקית בין השותפים, זכויותיהם וחובותיהם, תוך התחשבות במאפיינים הייחודים של השותפים ושל הפעילות העסקית של השותפות, ובכך ליצור תיאום ציפיות מראש בין השותפים ולמנוע מהם, ככל הניתן, מחלוקות מיותרות בעתיד.

 

איך מקימים תיקים לשותפות ברשות המסים ובביטוח הלאומי?

 

כדי לפתוח לשותפות תיקים ברשויות השלטוניות, יש תחילה לפתוח לה תיק באגף מע"מ, לאחר מכן באגף מס הכנסה, ולבסוף במוסד לביטוח לאומי.

 

ניתן לפתוח את התיקים באופן עצמאי או באמצעות מייצגים.

 

פתיחת תיק שותפות באגף מע"מ 


בשונה מפתיחת תיקי שותפות באגף מס הכנסה ובמוסד לביטוח לאומי, השותפות נרשמת באגף מע"מ כגוף אחד, בהתאם לסעיף 56 לחוק מע"מ, ומדווחת לו על העסקאות ומס התשומות של העסק במסגרת תיק אחד, וזאת בדומה לאופן שבו חברה מתנהלת.

 

לצורך פתיחת תיק השותפות במע"מ, על השותפים למנות נציג אחד מתוכם שיפעל בשמם בכל הנוגע למע"מ, ויגיש בפני מע"מ את כל המסמכים הבאים:


•    טופס רישום 821 המשולב עם 821 א'  מלא על כל פרטיו, וחתום על ידי נציג השותפים. 
•    תעודת זהות של כל אחד מהשותפים.
•    אסמכתא על קיום חשבון בנק על שם השותפות.
•    אישור על רישום השותפות ברשם השותפויות (ככל שישנו). 
•    צילום חוזה קנייה/שכירות של מקום העסק (אם רלוונטי). 
•    תעודה מקצועית (אם מדובר בשותפות במקצוע שמצריך חובת הוכחה לעיסוק בו, כגון עו"ד, רו"ח, רופא וכיו"ב). 
•    מסמכים נוספים שמעידים על הקמת העסק של השותפות ופעילותו, כגון הסכם התקשרות, הסכם זיכיון,  ועוד.

 

פתיחת תיק לשותפות באגף מס הכנסה

 

בשונה ממע"מ, במס הכנסה כל אחד מהשותפים מנהל לעצמו תיק עצמאי נפרד לכל דבר ועניין.

 

רווחי השותפות מתחלקים באופן יחסי לפי חלקו של כל אחד מהשותפים בשותפות וכל שותף ימוסה במס הכנסה בהתאם למצבו האישי. 


לשם פתיחת תיק במס הכנסה, כל שותף צריך להגיש טופס 5329 – דו"ח פרטים אישים והצהרה על מקורות הכנסה, שכולל פרטים על בעל העסק ובן/בת זוגו (ככל שישנו).  


פתיחת תיק לשותפות במוסד לביטוח לאומי

 

גם במוסד לביטוח לאומי כל אחד מהשותפים מנהל לעצמו תיק נפרד משלו.  

 

רווחי השותפות מתחלקים באופן יחסי לפי חלקו של כל אחד מהשותפים בשותפות ומכל שותף ייגבו דמי ביטוח לאומי בהתאם לגובה הכנסתו.

 

לצורך פתיחת התיק במוסד לביטוח לאומי, על כל שותף לו להגיש טופס 6201 - דין וחשבון רב שנתי, אותו ניתן להגיש פיזית או לשלוח בדואר או בפקס לסניף המוסד לביטוח לאומי שקרוב למקום, או להגיש אותו באופן מקוון באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי.


פתיחת תיקים לשותפות במערכי המס באופן מקוון ע"י מייצגים

 

ביום 25.12.2023 הודיעה רשות המסים על השקת פיתוח חדש במערכת שע"מ שמאפשר למייצגים של שותפויות שמחוברים למערכת זו להגיש בקשה מקוונת לפתיחת תיק שותפות במערכי המס, ומבצע את הפעולות הבאות:

 

 • קליטת הבקשה לפתיחת תיק שותפות ובדיקת פרטי השותפים.  
 • הקצאת מספר תיק עוסק מורשה במע"מ לשותפות ופתיחת תיק השותפות ככל שאין סיבה למניעת פתיחת התיק.  
 • פתיחת תיקים לשותפים במס הכנסה באופן אוטומטי, ללא צורך בהגשת טפסים נוספים או התייצבות פרונטאלית של הנישום או מייצגו. 
 • פתיחת תיק ניכויים לשותפות באופן אוטומטי, אם הדבר נדרש )העסקת עובדים, שכירות נכסים, תחולת צו לניכוי במקור על פי סעיף 164 לפקודה).

 

אודות משרדנו

 

EA&CO CPA פירמת רואי חשבון מתמחה בליווי חברות ומספקת מעטפת חשבונאית מלאה.

 

הפירמה מחולקת למחלקות המספקות מענה מזוקק וייעודי עבור חברות בע"מ, לעוסקים מורשים ולעוסקים פטורים תוך הקפדה יתרה על אנשי ונשות מקצוע המתמחים בנושא הפרטני המדובר.

 

בכל שאלה והתייעצות, נשמח לעמוד לרשותכם עם נציגים הזמינים בוואטסאפ, טלפונית וכן לפניה לקבלת שיחה חוזרת.
 

שתפו ב
1