русский 050-881-7217

מיסוי אופציות ומניות לעובדים

הענקת אופציות ומניות לעובדים מקובלת בעיקר בחברות הייטק ומו"פ, שם הן ניתנות על מנת לתמרץ את העובדים להישאר בחברה לטווח ארוך, ולהשקיע בה את מיטב מרצם כדי להגשים את מטרותיה ויעדיה.

הענקת אופציות ומניות לעובדים מקובלת בעיקר בחברות הייטק ומו"פ, שם הן ניתנות על מנת לתמרץ את העובדים להישאר בחברה לטווח ארוך, ולהשקיע בה את מיטב מרצם כדי להגשים את מטרותיה ויעדיה.

שיטת תגמול זו, שמכונה ESOP (Employee Stock Ownership Plan), מקובלת במיוחד בחברות סטארט-אפ ומו"פ מתחילות, ללא הרבה כספים נזילים, כך שעדיין אין להן את היכולת לשלם לעובדיהן שכר גבוה כפי שמקובל בחברות הייטק ומו"פ ותיקות ומבוססות יותר.

 

בדרך כלל מקובל לתת לעובדים אופציות לרכישת מניות החברה בתנאים מסויימים, שעיקרם המרת האופציות למניות לפי מחיר מימוש קבוע, ובחלוף תקופת הבשלה מסוימת.

 

תקופת ההבשלה (vesting) הינה תקופת עבודה מינימאלית של העובד בחברה, לרוב בת שנתיים או שלוש שנים, כך שרק לאחר שהעובד יעבוד בחברה במשך אותה תקופת זמן מינימאלית הוא יוכל להמיר את האופציות למניות, באמצעות תשלום מחיר המימוש.

 

מחיר מימוש האופציות למניות נקבע בדרך כלל על בסיס שווי החברה בזמן נתינת האופציה. כאמור, לרוב מדובר בחברות סטארט-אפ ומו"פ מתחילות, בראשית דרכן, כך שמחיר המימוש של האופציות שלהן באותה עת בדרך כלל נמוך מאד (אם כי יש לקחת בחשבון שגם ערך האופציות עלול לרדת משמעותית במקרה של דילול בשל הגעת משקיעים נוספים לחברה בהמשך דרכה). כאשר מדובר במתן אופציות בחברות הייטק ותיקות ומבוססות, שמניותיהן נסחרות בבורסה לני"ע, כך שמחירן גבוה יחסית, מחיר המימוש של האופציה יהיה נמוך ממחיר המניה בשוק במועד מתן האופציה.

 

הרעיון שגלום בהענקת האופציות לעובדים מתבסס על ההנחה שמחיר המניה של החברה עשוי לעלות במשך הזמן, כך שבעתיד הוא יהיה גבוה בהרבה ממחיר מימוש האופציה. במקרה כזה, העובד יוכל להמיר את האופציות למניות באמצעות תשלום מחיר המימוש הנמוך יחסית, ולאחר מכן למכור את המניות לצד שלישי לפי מחירן בשוק, הגבוה בהרבה, ובכך להפיק לעצמו רווח מההפרש שבין מחיר מימוש האופציה שהוא שילם לבין מחיר מכירת המניה שהוא קיבל.

 

עם זאת, גם הרווח שהעובד הפיק מהמהלך של מימוש האופציות והמניות מוגדר מבחינה חוקית כהכנסה,  כפוף אף הוא למיסוי, כפי שיוסבר להלן.

 

מהו המיסוי שחל על מימוש אופציות ומניות שהוקצו לעובדים?

 

על פניו, ההכנסה שהעובד הפיק מהמהלך של מימוש האופציות והמניות מהווה סוג של הכנסה מעבודה של העובד לפי סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה.

 

לפיכך, לכאורה עליו לשלם בגין רווח זה את אותו מס שולי שחל עליו לפי מדרגות המס שהוא כפוף להן, שכידוע יכולות להגיע עד 47%.

 

יתרה מכך: סעיף 121ב לפקודת מס הכנסה אף קובע כי בעלי הכנסות גבוהות, שהכנסתם השנתית עלתה על 698,280 ₪ (58,190 ₪ לחודש), נכון לשנת 2023, חייבים גם במס יסף של 3% בנוסף למדרגת המס הרגילה (47%), כך שבסיכומו של דבר עליהם לשלם מס בשיעור של 50%.

 

עם זאת, במסגרת רפורמת המיסוי משנת 2003, נקבעו מספר חלופות למיסוי הקצאת אופציות/מניות לעובדים בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה.

 

סעיף 102 לפקודה מבדיל בין שני סוגים של הקצאת אופציות/מניות לעובדים:

 

  1. הקצאת אופציות/מניות לעובד על ידי נאמן, שכוללת בחירה בין מסלול רווח הון ומסלול הכנסת עבודה.
  2. הקצאת אופציות/מניות ישירות לעובד.

 

מבין החלופות הללו, החלופה הרווחת ביותר הינה הקצאה לעובד על ידי נאמן לפי מסלול רווח הון, אשר מסווגת את ההטבה שהעובד מפיק מהקצאת האופציות/מניות כרווח הון, בגינו יש לשלם מס רווח הון בשיעור של 25% בלבד (ללא מס יסף, ככל שחל), במקום לסווגו כהכנסת עבודה, שמחוייבת בתשלום המס השולי.

 

שימו לב: הזכות למיסוי הקצאת אופציות ומניות לעובדים לפי סעיף 102 לפקודה חלה רק על עובדים ונושאי משרה שאינם מוגדרים כ-"בעלי שליטה" בחברה לפי סעיף 3(ט) לפקודה.

 

"נושא משרה" בחברה מוגדר כדירקטור וכל מי שממלא תפקיד של מנכ"ל או של מנהל הכפוף במישרין למנכ"ל.

ככל שמדובר בהקצאת ני"ע לעובד או נושא משרה שמוגדר כבעל שליטה בחברה, הקצאה זו תמוסה כהכנסת עבודה, לפי סעיף 2(2) לפקודה.

 

במקרים מסויימים יותר ניכוי הוצאות יותר רק למעביד הישיר של העובד, גם אם לא הוא החברה המקצה. ההוצאה תותר בין אם מדובר בהקצאה עם נאמן ובין אם בהקצאה שלא באמצעות נאמן.

 

ניכוי הוצאות למעסיק - סעיף 102(ד) לפקודה: הקצאת האופציות/מניות לעובד תוכר במקרים מסויימים כהוצאה של החברה לצרכי מס, אם כי רק למעסיקה הישירה של העובד, גם אם היא לא החברה המקצה,  וזאת בגובה הכנסת העובד או בגובה סכומי ההשתתפות בהקצאה שבהם חוייבה המעסיקה הישירה ע"י החברה המקצה, לפי הנמוך מביניהם.    

 

(1) הקצאת אופציות ומניות לעובדים על ידי נאמן - סעיף 102(ב) לפקודה

 

מיסוי הכנסה של עובד מהקצאת אופציות ומניות על ידי נאמן, שכאמור הינה החלופה הרווחת ביותר, מוסדר בסעיף 102(ב) לפקודת מס הכנסה.

 

חלופה זו חלה רק על תוכניות הקצאה שהחברה אימצה כדין, פנתה לפקיד השומה בבקשה לאשרן לפחות 30 יום לפני מועד ההקצאה, ופקיד השומה אישר אותן ואת הנאמן.

 

סעיף 102(ב) לפקודה קובע שמיסוי הכנסה של עובד מהקצאת אופציות ומניות על ידי נאמן לא יחול במועד ההקצאה, כי אם במועד המימוש, שיחול במועד העברת האופציות/המניות מהנאמן לעובד, או במועד מכירת האופציות/המניות על ידי הנאמן, לפי המוקדם מביניהם, ושלחברה יש את האפשרות לבחור בין מסלול הכנסת עבודה למסלול רווח הון.


(א) מסלול הכנסת עבודה - סעיף 102(ב)(1) לפקודה

 

ככל שהחברה בחרה במסלול הכנסת עבודה בהקצאה על ידי נאמן, ההכנסה שהעובד יפיק מהקצאת האופציות/המניות של החברה תסווג כהכנסת עבודה, שתחויב במס השולי שחל על העובד, בניכוי הוצאות הרכישה והוצאות המכירה שלו (כגון הוצאות שכ"ט ועמלות), וגם תחויב בתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות, וזאת בתנאי שהאופציות/המניות הופקדו בידי הנאמן למשך תקופת הבשלה מינימאלית של לפחות שנה ממועד ההקצאה.

 

במקרה של מימוש המניות לפני סיום תקופת ההבשלה של שנה כאמור לעיל, העובד יחויב בתשלום מס לפי הגבוה מבין השניים הבאים, ללא אפשרות לניכוי הוצאות:

 

  1. המס שהיה חל במועד ההקצאה בתוספת הפרשי הצמדה וריבית ממועד ההקצאה ועד מועד התשלום.
  2. המס החל במועד מימוש המניה.

 

בחירה במסלול הכנסת עבודה בהקצאה ע"י נאמן מקנה לחברה זכות לניכוי הוצאות למס בגין ההקצאה לעובד, ועל כן היא כדאית בעיקר לחברות שיש להן הכנסה שחייבת במס חברות מלא.


(ב) מסלול רווח הון - סעיף 102(ב) לפקודה

 

ככל שהחברה בחרה במסלול רווח הון בהקצאה על ידי נאמן, אזי, ככלל, ההכנסה שהעובד יפיק מהקצאת האופציות/המניות של החברה תסווג כרווח הון, שיחויב בתשלום מס רווח הון בשיעור של 25%, ואף יהיה פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות, וזאת בתנאי שהאופציות/המניות הופקדו בידי הנאמן למשך תקופת הבשלה  מינימאלית של לפחות שנתיים ממועד ההקצאה (סעיף 102(ב)(2) לפקודה).

 

יחד עם זאת, כאשר מדובר בהקצאת אופציות/מניות של חברה ציבורית, אשר נסחרו בבורסה ביום ההקצאה או נרשמו למסחר בבורסה תוך 90 יום לאחר יום ההקצאה, אזי ההכנסה של העובד תפוצל לשני חלקים: חלק ייחשב כהכנסת עבודה, והיתרה תיחשב כרווח הון, שתמוסה ב-25%, אף זאת בתנאי שהסכום שנקבע כהכנסת עבודה לא עלה על שווי ההטבה במועד המימוש (סעיף 102(ב)(3) לפקודה).

 

במקרה של מימוש המניות לפני סיום תקופת ההבשלה של שנתיים כאמור לעיל, העובדים יחויבו בתשלום מס שולי, ויהיה עליהם לשלם גם דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות.

 

בחירה במסלול רווח הון בהקצאה ע"י נאמן לא תאפשר לחברה ניכוי הוצאות למס בגין הקצאת האופציות/מניות לעובד.


(2) הקצאת אופציות ומניות ישירות לעובדים - סעיף 102(ג) לפקודה

 

מיסוי הכנסה של עובד מהקצאת אופציות ומניות ישירות לעובד, ללא נאמן, מוסדר בסעיף 102(ג) לפקודת מס הכנסה.

 

סעיף 102(ג) לפקודה מבדיל בין הקצאת אופציות נסחרות או מניות (מניות נסחרות ומניות לא נסחרות), לבין הקצאת אופציות לא נסחרות לרכישת מניה, גם אם המניה עצמה רשומה למסחר בבורסה.

 

(א) הקצאת אופציות נסחרות או מניות  - סעיף 102(ג)(1) לפקודה

 

הקצאת אופציות נסחרות או מניות (מניות נסחרות ומניות לא נסחרות) תמוסה פעמיים: הן במועד ההקצאה של האופציות/המניות והן במועד המכירה של המניות.

 

במועד ההקצאה, שווי האופציות הנסחרות או המניות במועד ההקצאה, בניכוי הסכום ששילם תמורתן העובד,  יסווג כהכנסת עבודה ויחויב במס שולי, תוך חבות ניכוי מס במקור על ידי החברה.

 

במועד מכירת המניות, ההפרש שבין התמורה ממכירת המניות בפועל לבין שוויין ביום ההקצאה, יסווג כרווח הון,  ויחויב במס רווח הון, ללא חבות ניכוי מס במקור על ידי החברה.

 

הקצאת אופציות נסחרות/מניות באופן ישיר לעובד מקנה לחברה זכות לניכוי הוצאות למס בגין ההקצאה.


(ב) הקצאת אופציות לא סחירות - סעיף 102(ג)(2) לפקודה

 

הקצאת אופציות לא סחירות לרכישת מניה, גם אם המניה עצמה רשומה למסחר בבורסה, תמוסה רק במועד המכירה.

 

כלומר, לא יחול חיוב במס במועד המרת האופציות למניות, אלא רק במועד מכירת המניות, ובמקרה כזה ההכנסה ממכירת המניות תסווג כהכנסת עבודה ותחויב במס השולי שחל על העובד.

 

הקצאת אופציות לא נסחרות באופן ישיר לעובד מקנה לחברה זכות לניכוי הוצאות למס בגין ההקצאה רק   בשנת המס שבה נוכה המס מהכנסת העובד והועבר לפקיד השומה. כלומר, אין די בחיוב תיאורטי של העובד בהכנסה, אלא יש צורך בהוכחה על תשלום בפועל של המס. 

 

משרד רואי חשבון EA&CO CPA מתמחה במתן ליווי וייעוץ חשבונאי לחברות. בכל שאלה והתייעצות ניתן לפנות למשרדנו.
 

שתפו ב
1