русский 050-881-7217

פתיחת תיק עוסק פטור

בדומה לכל מי שפותח עסק, גם מי שפותח עסק כעוסק פטור, חייב לפתוח תיקים ברשות המסים - במשרדי מע"מ ומס הכנסה, וכן במוסד לביטוח לאומי, וזאת בסדר הנ"ל.

בדומה לכל מי שפותח עסק, גם מי שפותח עסק כעוסק פטור, חייב לפתוח תיקים ברשות המסים - במשרדי מע"מ ומס הכנסה, וכן במוסד לביטוח לאומי, וזאת בסדר הנ"ל.

לפני שנסביר כיצד יש לפתוח את התיקים בכל אחד מהמוסדות הללו, נזכיר תחילה מהו למעשה עוסק פטור, ומה ההבדל בינו לעוסק מורשה.

 

מהו עוסק פטור ומה ההבדל בינו לעוסק מורשה?

 

עוסק פטור הינו יחיד (פרסונה) מפעיל עסק מכירת מוצרים או למתן שירותים, כאשר שגובה מחזור העסקאות (מכירות או ההכנסות - לא הרווח) השנתי שלו אינו עולה על תקרת הפטור, שמשתנה מדי שנה.  

 

נכון לשנת 2024, מדובר בתקרת המחזור שנתי שאינו עולה על 120,000 ₪ (בחלוקה חודשית: 10,000 ₪ לחודש).

 

חשוב: במקרים שעוסק פטור עובדבמקביל כשכיר, גובה משכורת לא משפיעה על תקרת הפטור, דהיינו הפטור הוא על הכנסות ממקור העסק בלבד.

 

מי שמחזורו השנתי עולה על תקרת הסכום הפטורה, יחויב להירשם כ-"עוסק מורשה".

 

עם זאת, ישנם בעלי מקצוע מסויימים, בעיקר בעלי מקצועות חופשיים, כגון עו"ד, רואה חשבון, רופא, פסיכולוג, אדריכל, ועוד, אשר בכל מקרה יוגדרו כעוסק מורשה, וזאת גם אם מחזורם השנתי הינו נמוך מסכום התקרה פטורה.

 

ההבדל העיקרי והמשמעותי ביותר בין עוסק פטור לעוסק מורשה מתבטא בסוגיית המע"מ. שכן, בעוד העוסק המורשה חייב לגבות מע"מ מלקוחותיו בגין כל תשלום שהוא גובה מהם עבור השירות/הנכס שניתן להם על ידו ולהעביר אותו לרשויות מע"מ, אזי העוסק הפטור הינו פטור מלגבות מע"מ מלקוחותיו, דבר שמוזיל משמעותית את המחיר עבור שירותים או מוצר שמתקבל כתמורה שמשולמת לו (מבחינה פרקטית, על העוסק המורשה להוציא ללקוחותיו חשבונית מס + קבלה, ואילו על העוסק הפטור להוציא להם קבלה בלבד, עוסק פטור לא רשאי להנפיק חשבונית מס).

 

מצד שני, בעוד העוסק המורשה רשאי לקזז מהמע"מ שהוא גובה מלקוחותיו ("מס עסקאות")  את המע"מ שהוא עצמו שילם בגין רכישות מוצרים ושירותים כהוצאות שוטפות עבור העסק שלו ("מס תשומות" ו-"מס ציוד"), ולהעביר רק את ההפרש לרשויות מע"מ, אזי העוסק הפטור אינו רשאי לקזז את מס התשומות בגין רכישות והוצאות שוטפות עבור העסק שלו. במקרים אלו מע"מ ששילם עוסק פטור נכנס בהוצאות של העסק ומקטין את הרווח בדרך כלל.

 

הבדל נוסף מתבטא בכך שעל העוסק המורשה להגיש לרשויות מע"מ דו"חות תקופתיים, מדי חודש או חודשיים (לפי היקף המחזור השנתי שלו), ואילו העוסק הפטור צריך להגיש לרשויות מע"מ דו"ח שנתי בלבד.

 

הפטור של עוסק פטור הוא לעניין מע"מ בלבד, והוא אינו משחרר מחובת תשלומים מיסים למס הכנסה ולמוסד לביטוח לאומי.

 

עם זאת, קיים בכל זאת הבדל בין עוסק פטור לעוסק מורשה מבחינת מס הכנסה: בעוד העוסק המורשה צריך לדווח למס הכנסה באופן תקופתי במהלך השנה, וזאת מדי חודש או חודשיים, ואף לשלם מקדמות מס (למעט במקרה בו הוא פטור מתשלום מקדמות), אזי העוסק הפטור צריך לדווח לרשויות מס הכנסה על הכנסותיו ולשלם מס רק פעם אחת במהלך השנה, במסגרת הדו"ח השנתי.

 

חשוב: במקרים שעוסק פטור עובד במקביל כשכיר בנוסף וכן מגיע לחבות במס, מומלץ מאוד לשלם מקדמות מדי חודש או חודשיים על מנת לא לצבור תשלום ריבית והצמדה מיותרים. 


פתיחת תיק עוסק פטור ברשויות מע"מ

 

תחילה יש לפתוח לעוסק הפטור תיק ברשויות מע"מ.

 

מספר העוסק הפטור שיינתן לו ברשויות מע"מ במסגרת הליך רישומו הינו מספר תעודת הזהות שלו.


מהם מסמכי פתיחת תיק עוסק פטור ברשויות מע"מ?

 

לצורך פתיחת תיק עוסק פטור ברשויות מע"מ, יש להגיש טופס 821 משולב עם 821א – “רישום לצרכי מס ערך מוסף”, כשהוא מלא וחתום, בצירוף כל המסמכים הנלווים לו.


לשם כך, יש למלא את כל פרטי הטופס, שכוללים בעיקרם את פרטי העוסק הפטור והעסק שלו, כמפורט להלן:

 

 • פרטי העוסק הפטור: שם, מספר תעודת זהות, כתובת, מספר טלפון בעסק ובבית המגורים, מספר נייד, ועוד.
 • פרטי העסק:  תיאור הפעילות של העסק, סכום המחזור השנתי העתידי המשוער של העסק (לצורך קביעת מעמדו כעוסק פטור או מורשה), תאריך פתיחת העסק, סוג הנכס שבו תתבצע פעילות העסק (חנות, משרד, מגרש, מחסן, אחר) וכתובתו, חשבון הבנק של העוסק, תאריך פתיחת העסק, ומספר מועסקים בעסק כולל בעל העסק, ועוד. 


את הטופס המלא והחתום יש להגיש בצירוף המסמכים הבאים:

 • צילום תעודת זהות.
 • אסמכתא על קיום חשבון בנק של העסק – כגון צילום צ'ק מבוטל של חשבון העסק, או אישור ניהול החשבון. 
 • הסכם שכירות או הסכם רכישת מקום בית העסק, ככל שהעסק יופעל במקום שכור או קנוי. 
 • מסמכים נוספים שמעידים על פעילות העסק, כגון חשבוניות בגין רכישת ציוד לעסק, חוזים עם עובדים, לקוחות, ספקים, וכיו"ב (ככל שרלוונטי לסוג העסק). 
 • תעודת מקצוע (ככל שמדובר בבעל מקצוע שמצריך חובת הוכחה לעיסוק במקצוע, כגון עו"ד, רו"ח, רופא וכיו"ב). 


אופן הגשת מסמכי פתיחת תיק עוסק פטור ברשויות מע"מ

 

ניתן להגיש את מסמכי הבקשה לפתיחת תיק עוסק פטור ברשויות מע"מ באופן ידני ואף מקוון.

 

לשם הגשת המסמכים באופן ידני, יש להגיע פיזית למשרד מע"מ האזורי הקרוב למקום  העסק, בכפוף להזמנת תור מראש לאותו משרד מע"מ (אין קבלת קהל ללא זימון תור מראש במשרדי רשות המסים).

 

לאיתור משרד המע"מ הרלוונטי לעסק, ניתן להיכנס ללינק https://www.gov.il/apps/taxes/taxes/#/kabalat-kahal/he

 

לשם הגשת המסמכים באופן מקוון, יש למלא את הבקשה לפתיחת עוסק פטור באתר האינטרנט של רשות המסים בלינק

 https://www.gov.il/he/service/request-open-exempt-dealer-via-internet

 

לצרף לה את כל המסמכים הנלווים, ולשלוח.

 

הגשת מסמכי הבקשה באופן מקוון אפשרית גם באמצעות מייצג: רו"ח, עו"ד, יועץ מס, שמקושר לשירות עיבודים ממוכנים (שע"מ) עבור מע"מ, מס הכנסה, וניכויים.

 

לאחר שליחת הבקשה באופן מקוון יישלחו למגיש הבקשה, מסרון (SMS) ומייל עם עדכון הבקשה, בכל שלב בתהליך פתיחת התיק. ניתן לבדוק את סטטוס הטיפול בבקשה ולפנות למשרדי מע"מ באמצעות מערכת פתיחת התיק באתר האינטרנט.

 

לאחר הגשת הבקשה ואישורה, יונפק לבעל העסק אישור רישום עוסק מורשה זמני, ולאחר מכן תישלח אליו בדואר תעודת עוסק מורשה קבועה, אותה יש להציג במקום בולט בעסק.


פתיחת תיק עוסק פטור ברשויות מס הכנסה

 

לאחר פתיחת התיק ברשויות מע"מ, יש לפתוח תיק ברשויות מס הכנסה.

 

מהם מסמכי פתיחת תיק עוסק פטור ברשויות מס הכנסה?

 

לשם כך עליו להגיש טופס 5329 – דו"ח פרטים אישים והצהרה על מקורות הכנסה (פתיחת תיק עצמאי/ניכויים), שכולל פרטים על בעל העסק ובן/בת זוגו (ככל שישנו).

 

בני זוג נשואים שחיים יחדיו, רשאים בתנאים מסוימים לבחור את בן הזוג שעל שמו יתנהל התיק במס הכנסה לפי סעיף 64ב לפקודת מס הכנסה, ובמקרה כזה עליהם להגיש גם טופס 4435 – הצהרה בדבר בחירת בן זוג רשום.

 

בני זוג נשואים שלא התגרשו אך מנהלים משק בית נפרד (כלומר פרודים),  ומבקשים שתיערך הפרדה בדיווחיהם למס הכנסה, יצרפו גם טופס 4440 – תצהיר בדבר נשואים החיים בנפרד, מלא וחתום על ידם בפני עו"ד.

 

פתיחת תיק ניכויים במס הכנסה: אם העוסק הפטור מתכוון להעסיק גם עובדים שכירים ולשלם להם משכורת שמחוייבת בניכוי מס במקור, עליו לפתוח גם תיק ניכויים, וזאת באמצעות מילוי הסעיף המתאים לכך בטופס פתיחת תיק מס הכנסה שלו. רישום תיק הניכויים במוסד לביטוח לאומי יתבצע לאחר מכן באופן אוטומטי, על ידי משיכת הנתונים מרשויות מס הכנסה, וכפי שיוסבר בהמשך הדברים להלן. 

 

אופן הגשת מסמכי פתיחת תיק עוסק פטור ברשויות מס הכנסה

 

ניתן להגיש את מסמכי הבקשה לפתיחת תיק עוסק פטור ברשויות מס הכנסה באופן ידני ואף מקוון.

 

לשם הגשת המסמכים באופן ידני, יש להגיע פיזית למשרד מס הכנסה האזורי הקרוב למקום העסק, בכפוף להזמנת תור מראש לאותו משרד מס הכנסה (אין קבלת קהל ללא זימון תור מראש במשרדי רשות המסים).  

לאיתור משרד מס הכנסה הרלוונטי לעסק, ניתן להיכנס ללינק https://www.gov.il/apps/taxes/taxes/#/kabalat-kahal/he

 

לשם הגשת המסמכים באופן מקוון, יש למלא את הבקשה לפתיחת עוסק פטור באתר האינטרנט של רשות המסים בלינק https://www.gov.il/he/service/request-open-exempt-dealer-via-internet

לצרף לה את כל המסמכים הנלווים, ולשלוח.  

 

הגשת מסמכי הבקשה באופן מקוון אפשרית גם באמצעות מייצג: רו"ח, עו"ד, יועץ מס, שמקושר לשירות עיבודים ממוכנים (שע"מ) עבור מע"מ, מס הכנסה, וניכויים (להלן: מערכת מייצגים).

 

לאחר שליחת הבקשה באופן מקוון יישלחו למגיש הבקשה, מסרון (SMS) ומייל עם עדכון הבקשה, בכל שלב בתהליך פתיחת התיק. ניתן לבדוק את סטטוס הטיפול בבקשה ולפנות למשרדי מע"מ באמצעות מערכת פתיחת התיק באתר האינטרנט.

 

פתיחת תיק עוסק פטור במוסד לביטוח לאומי

 

לבסוף, על העוסק הפטור לפתוח גם תיק במוסד לביטוח לאומי, וזאת לצורך תשלום דמי הביטוח הלאומי (ללא תשלום זה בעל עסק לא יהיה מבוטח, ובמקרי תעונת עבודה, לידה, נכות, לא יהיה ניתן לקבל את קצבאות וסיוע הביטוח הלאומי).

 

בעניין זה יש לשים לב שלא כל עצמאי נחשב ככזה מבחינת המוסד לביטוח לאומי, אלא רק מי שעונה על אחד מהתנאים שמופיעים בהגדרה של "עובד עצמאי" בסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי, כמפורט להלן:

 

 1. הוא עסק במשלח ידו לפחות 20 שעות בשבוע בממוצע.
 2. הכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו לא פחתה מסכום השווה ל-50% מהשכר הממוצע (נכון לשנת 2024 מדובר בסך של 6,268 ₪) .
 3. הוא עסק במשלח ידו לפחות 12 שעות בשבוע בממוצע והכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו לא פחתה מ-15% מהשכר הממוצע (נכון לשנת 2021 מדובר בסך של 1,880 ₪).

 

עצמאי שאינו עונה על אחד מהתנאים הללו, יוגדר כ-"בעל הכנסה שלא מעבודה", ואילו עצמאי בעל כמה עיסוקים או כמה מקורות הכנסה בו זמנית (כגון עצמאי ושכיר, או עצמאי ומקבל פנסיה מוקדמת) יוגדר כ-"עצמאי עם מקורות הכנסה נוספים".

 

מסמכי פתיחת תיק עוסק פטור במוסד לביטוח לאומי

 

לצורך פתיחת התיק במוסד לביטוח לאומי, על העוסק הפטור להגיש טופס 6101 דין וחשבון רב שנתי.

 

גם במסגרת טופס זה עליו להצהיר על גובה המחזור השנתי (היקף ההכנסות, לא הרווח) הצפוי לעסק, ממנו ייגזר סכום מקדמות דמי הביטוח הלאומי שיהיה עליו לשלם.

 

אם בסוף השנה יסתבר שגובה הכנסה מבוטחת (רווח לצרכי מס) שלו בפועל היה נמוך מהצפוי, ושולמו מקדמות בגינם ביתר, המוסד לביטוח לאומי יחזיר לו את דמי הביטוח העודפים שהוא שילם, ואם הסתבר שגובה הכנסה מבוטחת (רווח לצרכי מס) בפועל היה גבוה מהצפוי, הוא יידרש לשלם למוסד לביטוח לאומי את יתרת דמי הביטוח כהפרשי שומה.

 

בנוסף, באפשרותו לתקן את ההצהרה על ההכנסות מדי שלושה חודשים, ובהתאם לכך יתוקן סכום המקדמות שיהיה עליו לשלם.

 

פתיחת תיק ניכויים בביטוח הלאומי: אם העוסק הפטור מעסיק גם עובדים שכירים, המוסד לביטוח לאומי מקבל את המידע על פתיחת תיק הניכויים ומספרו מרשויות מס הכנסה ופותח למעסיק תיק ניכויים אוטומטית גם אצלו.

 

לאחר פתיחת התיק יישלחו לעסוק הפטור המעסיק בדואר המסמכים הבאים:

 

 • הודעה על פתיחת תיק, מספר העובדים שעליהם דיווח, ושיעור דמי הביטוח שעליו לשלם עבורם.
 • שאלון להשלמת פרטים, שאותו על המעסיק למלא ולשלוח חזרה למוסד לביטוח לאומי באמצעות הדואר, או הפקס, או שיירות לפקיד המטפל. 
 • טופס 102 - דין וחשבון על העסקת עובדים (טופס 102), שאותו על המעסיק למלא ולשלם באמצעותו את דמי הביטוח מדי חודש.

 

אופן הגשת מסמכי פתיחת תיק עוסק פטור במוסד לביטוח לאומי

 

ניתן להגיש את טופס דין וחשבון רב שנתי באופן ידני, ולשם כך יש לגשת פיזית לסניף המוסד לביטוח לאומי שקרוב למקום העסק. בנוסף, ניתן לשלוח אותו בדואר או בפקס לאותו סניף.

 

לחילופין, ניתן למלא את טופס דין וחשבון רב שנתי להגיש אותו באופן מקוון באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי - איזור אישי הביטוח לאומי.

 

לאחר הרישום במוסד לביטוח לאומי כעובד עצמאי, יישלח אל העובד פנקס מקדמות לתשלום דמי הביטוח, אם כי ניתן לשלמם גם באמצעות הוראת קבע. 

 

בכל שאלה והתייעצות עם משרדנו בנושא פתיחת תיק עצמאי הינכם מוזמנים לפנות אלינו טלפונית, בוואטסאפ או להשאיר פניה באתר.

 

אצלנו התהליך פתיחת תיקים כולל פתיחה בכל הרשויות המס וביטוח לאומי ובנוסף בעלי עסקים מקבלים מדריך מלא לניהול עסק כעוסק פטור כולל את רשימת הוצאות מלאה שניתן לקזז על מנת לשלם פחות מיסים. יחד עם זאת, אם נשארות שאלות נוספות אנו זמינים לכל שאלה תמיד.
 

שתפו ב
1