русский 050-881-7217

פתיחת תיק עצמאי

כאשר עומדים להקים עסק עצמאי, כגון עסק למתן שירות מסויים או עסק לממכר מוצרים מסויימים, יש להקפיד ולפתוח שלושה תיקים שונים לשם כך במוסדות המדינה. שני תיקים יש לפתוח אצל רשויות המסים, תיק מע״מ ותיק מס הכנסה, ואילו את התיק השלישי יש לפתוח במוסד לביטוח לאומי.

כאשר עומדים להקים עסק עצמאי, כגון עסק למתן שירות מסויים או עסק לממכר מוצרים מסויימים, יש להקפיד ולפתוח שלושה תיקים שונים לשם כך במוסדות המדינה. שני תיקים יש לפתוח אצל רשויות המסים, תיק מע״מ ותיק מס הכנסה, ואילו את התיק השלישי יש לפתוח במוסד לביטוח לאומי.

שימו לב: אין מדובר בסדר אקראי של פתיחת התיקים וישנם מהלכים מסודרים לפתיחת תיק עצמאי. תחילה יש לפתוח את תיק המע״מ, לאחר מכן את תיק מס ההכנסה, ורק לבסוף את תיק המוסד לביטוח לאומי, וזאת כפי שיוסבר להלן.

 

 

פתיחת תיק עצמאי במשרדי מע"מ

 

לצורך פתיחת תיק המע"מ, על בעל העסק העצמאי לבדוק תחילה האם יש לפתוח תיק זה כעוסק פטור או כעוסק מורשה, וזאת לפי גובה המחזור השנתי (גובה ההכנסות השנתיי שצפוי לעסק לפי הערכתו. נכון לשנת 2022, אם גובה המחזור השנתי של העסק צפוי להיות מעל 102,292 ₪, עליו להירשם כעוסק מורשה, ואם הוא צפוי שלא לעלות על סכום זה, עליו להירשם כעוסק פטור. אם יסתבר בסוף השנה שהמחזור השנתי בפועל של העסק הינו נמוך או גבוה מגובה המחזור השנתי שהיה צפוי לעסק, יש לשנות את רישום הסטטוס שלו מעוסק מורשה לעוסק פטור, ולהיפך.

עם זאת, כאשר מדובר בעצמאי בעל מקצוע שנמנה על רשימת המקצועות הספציפיים שמופיעה בסעיף 13 לתקנות מס ערך מוסף (רישום), תשל"ו-1976, כגון רו"ח, עו"ד, רופא, פסיכולוג, ועוד, מחובתו להירשם כעוסק מורשה בכל מקרה, גם אם גובה המחזור השנתי שלו צפוי להיות כשל עוסק פטור. גם מי שמתכוון לנהל את העסק שלו שלא כיחיד, אלא כחברה בע"מ, מחוייב לרשום אותו כעוסק מורשה, ללא קשר להיקף המחזור שלו.

 

 

מהם ההבדלים בין עוסק מורשה לעוסק פטור?

 

עוסק מורשה מחוייב לגבות תוספת מע"מ מלקוחותיו בגין כל תשלום תמורה שהוא גובה מלקוחותיו ("מס עסקאות"), ולהוציא להם בגינו חשבונית מס וקבלה. במקביל, הוא רשאי לקזז ממנו את סכומי המע"מ שהוא עצמו שילם עבור הוצאות העסק שלו ("מס תשומות"), ולהעביר את יתרת המע"מ, ככל שישנה, לרשות המסים. בנוסף, עליו להגיש לרשויות מע"מ דו"חות תקופתיים ולשלם את המע"מ לפיהם מדי חודש או חודשיים.

לעומת זאת, לעוסק פטוּר יש פטוֹר מלגבות תוספת מע"מ בגין תשלומי התמורה שהוא גובה מלקוחותיו, ועל כן עליו להוציא להם רק חשבונית עסקה וקבלה. מצד שני, הוא איננו יכול לקזז את המע"מ שהוא עצמו משלם עבור הוצאות העסק שלו. בנוסף, עליו להגיש לרשויות מע"מ דו"ח שנתי בלבד.

 

 

מהם המסמכים שצריך להגיש לצורך פתיחת תיק מע"מ?

 

החל מדצמבר 2021, עוסק פטור יכול להגיש את מסמכי הבקשה לפתיחת תיק המע"מ באמצעות האינטרנט או במייל. לעומת זאת, עוסק מורשה צריך עדיין, לפחות נכון ליולי 2022, להגיש פיזית את מסמכי הבקשה לפתיחת תיק המע"מ, במשרדי מע"מ שליד מקום מגוריו. המסמכים שנדרשים לצורך פתיחת תיק מע"מ לעוסק פטור, או עוסק מורשה שנרשם כיחיד:

 • טופס 821, לאחר מילוי כל הפרטים וחתימתו.
 • תעודת זהות.
 • אסמכתא על קיום חשבון בנק של העסק (צ'ק מבוטל של חשבון הבנק או אישור פרטי חשבון מטעם הבנק).
 • צילום של החוזה לשכירות/קניית מקום העסק, ככל שהוא רלוונטי.
 • תעודה מקצועית, לגבי עצמאיים שעיסוקם מחייב הוצאת תעודה כזו, כגון רופא, עו"ד, רו"ח וכדומה.

המסמכים שנדרשים לצורך פתיחת תיק מע"מ לעוסק מורשה שנרשם כחברה בע"מ:

 • טופס 821 במשולב עם 821א, לאחר מילוי כל הפרטים וחתימתו.
 • צילום תעודת ההתאגדות של החברה.
 • פרוטוקול מינוי המנהלים של החברה, כפי שאושר על ידי רשם החברות (בצירוף חותמת "נתקבל" של רשם החברות על המסמך).
 • אסמכתא על קיום חשבון בנק של העסק (צ'ק מבוטל של חשבון הבנק או אישור פרטי חשבון מטעם הבנק).
 • צילום של החוזה לשכירות/קניית מקום העסק, ככל שהוא רלוונטי.
 • לגבי עסק בשלבי הקמה, שטרם החל בפעילותו, יש להמציא מסמכים נוספים שמהם ניתן ללמוד על פעילותו העתידית, כגון הסכמי התקשרות עם לקוחות ו/או ספקים, רישיון עסק, וכיו"ב.

עם הגשת המסמכים הללו במשרדי מע"מ, יקבל בעל העסק אישור רישום עוסק מורשה/פטור זמני. לאחר מכן תישלח אליו בדואר תעודת עוסק מורשה/פטור קבועה, שאותה יש להציג במקום בולט בעסק.

 

 

פתיחת תיק עצמאי במשרדי מס הכנסה

 

לאחר פתיחת תיק המע"מ, יש לפתוח את תיק מס ההכנסה. ניתן לפתוח את תיק מס הכנסה באופן פיזי, בסניף משרדי מס הכנסה שקרוב למקום מגוריו של בעל העסק, או במייל, או בפקס. בנוסף, ולהבדיל מפתיחת תיק מע"מ, ניתן לפתוח את תיק מס הכנסה גם באמצעות האינטרנט, אם כי באמצעות בעל מקצוע שמייצג את בעל העסק ואשר מחובר למערכת שע"מ, כגון רו"ח, עו"ד, או יועץ מס.

 

 

מהם המסמכים שצריך להגיש לצורך פתיחת תיק מס הכנסה?

 

לצורך פתיחת תיק מס הכנסה יש למלא ולהגיש את הטופס הרלוונטי לבעל העסק, מבין הטפסים הבאים:

ליחיד: טופס 5329 - דו"ח פרטים אישים והצהרה על מקורות הכנסה. טופס זה מיועד למי שמעוניין לפתוח את העסק שלו כיחיד, והוא כולל פרטים שונים לגביו ולגבי בן/בת הזוג שלו, ככל שישנם. כאשר מדובר בבעל עסק נשוי, יש לצרף לטופס זה את אחד מבין שני הטפסים הבאים:

 • טופס 4435 - הצהרה בדבר בחירת בן זוג רשום. טופס זה מיועד לבני זוג נשואים, שרשאים בתנאים מסוימים לבחור את בן הזוג שעל שמו יתנהל התיק במס הכנסה, לפי סעיף 64ב לפקודת מס הכנסה.
 • טופס 4440 - תצהיר בדבר נשואים החיים בנפרד. טופס זה מיועד לבני זוג פרודים, כלומר, בני זוג נשואים שלא התגרשו אך מנהלים משק בית נפרד, ואשר מבקשים לערוך הפרדה בדיווחיהם למס הכנסה.

לחברה בע"מ: טופס 4436 - פתיחת תיק לתאגיד במס הכנסה ו/או בניכויים. טופס זה מיועד למי שמעוניין לפתוח את העסק שלו כחברה בע"מ, ויש לצרף לו את תעודת ההתאגדות של החברה.

 

 

פתיחת תיק ניכויים

 

כאשר מדובר בעסק שמתכנן להעסיק גם עובדים שכירים, יש לפתוח לו גם תיק ניכויים במס הכנסה ובמוסד לביטוח לאומי. פתיחת תיק הניכויים במס הכנסה מתבצעת באמצעות סימון הסעיף הרלוונטי לכך במסגרת טופס 5329 ליחיד או טופס 4436 לחברה בע"מ. פתיחת תיק הניכויים לעסק במוסד לביטוח לאומי מתבצעת לאחר מכן באופן אוטומטי, על ידי משיכת הנתונים מתיק מס ההכנסה.

 

 

פתיחת תיק עצמאי במוסד לביטוח לאומי

 

ולבסוף, על בעל העסק העצמאי לפתוח גם תיק במוסד לביטוח לאומי, כדי לשלם את דמי הביטוח הלאומי. בעניין זה יש לשים לב שמבחינת המוסד לביטוח לאומי, לא כל בעל עסק נחשב אוטומטית כעובד עצמאי, כי אם רק בעל העסק שעונה על אחד מבין התנאים החילופיים הבאים:

 1. הוא עוסק במשלח ידו לפחות 20 שעות בשבוע בממוצע.
 2. הכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו איננה נמוכה מ- 50% מהשכר הממוצע (נכון לשנת 2022, מדובר בסך של 5,276 ₪).
 3. הוא עוסק במשלח ידו לפחות 12 שעות בשבוע בממוצע + הכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו איננה נמוכה מ-15% מהשכר הממוצע (נכון לשנת 2022, מדובר בסך של 1,583 ₪).

אם בעל העסק איננו על אחד מהתנאים הללו, הוא לא יוגדר כ-"עובד עצמאי", כי אם כ-"בעל הכנסה שלא מעבודה", ובמקרה כזה יהיה עליו לשלם את דמי הביטוח באופן עצמאי. אם בעל עסק עונה על אחד מהתנאים הללו, כך שהוא מוגדר כ-"עובד עצמאי", ובנוסף יש לו כמה עיסוקים, כגון עצמאי ושכיר, או כמה מקורות הכנסה, כגון עצמאי ומקבל פנסיה מוקדמת, הוא יוגדר כ-"עצמאי עם מקורות הכנסה נוספים".

 

 

מהם המסמכים שצריך להגיש לצורך פתיחת תיק במוסד לביטוח לאומי?

 

לצורך פתיחת התיק במוסד לביטוח לאומי, יש להגיש טופס דין וחשבון רב שנתי. ניתן להגיש טופס זה באופן מקוון באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי, או להגיש אותו פיזית בסניף המוסד לביטוח לאומי שקרוב למקום המגורים של בעל העסק, או לשלוח אותו בדואר או בפקס. גם במסגרת טופס זה יהיה בעל העסק להצהיר על גובה המחזור השנתי (גובה ההכנסות) הצפוי להערכתו לעסק, מאחר שלפי סכום זה ייקבע סכום מקדמות דמי הביטוח הלאומי שיהיה עליו לשלם. אם יסתבר בסוף השנה שהמחזור השנתי בפועל שונה מזה שבעל העסק הצהיר עליו בעת פתיחת התיק, בעל העסק יקבל את ההפרש מהמוסד לביטוח לאומי או ישלם לו את ההפרש, לפי הממצאים. בנוסף, בעל העסק רשאי לתקן מדי שלושה חודשים את ההצהרה על גובה ההכנסות, ובהתאם לכך יתוקן סכום המקדמות שיהיה עליו לשלם.

פתיחת תיק ניכויים בביטוח הלאומי: כאמור לעיל, המוסד לביטוח לאומי מקבל את המידע על פתיחת תיק הניכויים ומספרו מרשויות מס הכנסה, ופותח לבעל העסק באופן אוטומטי גם תיק ניכויים אצלו. לאחר פתיחת התיק יישלחו לבעל העסק בדואר המסמכים הבאים:

 

 • הודעה על פתיחת תיק, מספר העובדים שעליהם דיווח בעל העסק, ושיעור דמי הביטוח שעליו לשלם עבורם.
 • שאלון להשלמת פרטים, שאותו על המעסיק למלא ולשלוח חזרה למוסד לביטוח לאומי.
 • טופס 102 - דין וחשבון על העסקת עובדים, שגם אותו על המעסיק למלא, ולשלם באמצעותו את דמי הביטוח הלאומי עבור עובדיו השכירים מדי חודש.

 

 

התייעצו איתנו

 

ברוכים הבאים למשרדנו. בחיפושכם אחר רואה חשבון לבית העסק, אנו נשמח להציע לכם מעטפת שירות החל משלב הקמת ורישום העסק ועד לניהולו החשבונאי השוטף. למשרדנו שיטה ייחודית המבוססת על שירות אישי המשולב עם מקורות מידע הנגישים לכל לקוח ולקוחה (ממש בדומה למדריך זה). בכל שאלה והתייעצות, אנו מזמינים אתכם להשאיר לנו פניה באתר, ליצור עמנו קשר טלפוני או לכתוב לנו בוואטסאפ.

שתפו ב
1