русский 050-881-7217

מהי בדיקת נאותות פיננסית?

בדיקת נאותות פיננסית מתייחס בעיקרה לבחינה דקדקנית של חברה. הבדיקה נערכת במטרה לבחון את פעילותה הכלכלית של החברה, ואף מעבר לכך, וזאת כדי לספק רשמים ונתונים עבור רוכשים פוטנציאליים.

בדיקת נאותות פיננסית מתייחס בעיקרה לבחינה דקדקנית של חברה. הבדיקה נערכת במטרה לבחון את פעילותה הכלכלית של החברה, ואף מעבר לכך, וזאת כדי לספק רשמים ונתונים עבור רוכשים פוטנציאליים.

לשם הפירוט, נמנה את משמעות המילה עבור הפרט, וכן נשים את הדגש על העיקר, שזהו הפן העסקי.


עבור הפרט - נאותות פיננסית היא מדד ליכולתו של אדם לשמור על רמת חיים נאותה לאורך תקופות מסוימות כמו פנסיה למשל, או לאורך חייו כולם. הנאותות הפיננסית מתייחסת להכנסה מספקת, כזו שתאפשר כיסוי הוצאות נדרשות מבלי שיתעוררו קשיים כלכליים משמעותיים שיביאו לשבר כלכלי מתמשך.


עסקי - מדד סיכונים, הזדמנויות פוטנציאליות, בריאות פיננסית ויכולתה של חברה לעמוד בהתחייבויותיה הגלויות והסמויות. 

 

בדיקת נאותות פיננסית מתבצעת בחברה בדרך כלל על ידי רוכשים פוטנציאליים שמבקשים לוודא, ככל שניתן, כי זוהו כל הסיכונים האפשריים.

 

בדיקת נאותות פיננסית של חברות


תהליך של הערכת הביצועים הפיננסיים, העמדה הסיכויים והסיכונים של חברה. 

 

בדיקת נאותות פיננסית של חברה עסקית נערכת על-ידי רואה חשבון / משרד רואי חשבון מטעם החברה הרוכשת, והיא כוללת ניתוח מפורט המעיד על מצבה הפיננסי הנוכחי ותוכניות הפיתוח הפיננסי העתידי של החברה. 

 

בדרך כלל, מתבצעת בדיקת נאותות פיננסית בחברה, כאשר ישנם גורמים המתעניינים ברכישתה (ראו שירותי רו"ח לרכישת חברה) או מעוניינים להגיש הצעות למיזוגה עם אחרת. 

 

הרוכשים הפוטנציאליים נוהגים להתבסס במידה רבה על תוצאות בדיקת הנאותות הפיננסית לשם ניהול משא ומתן, ניסוח החוזה, קביעת המחיר, ועוד.

 

מה כוללת בדיקת נאותות פיננסית?


בדיקת נאותות פיננסית של חברה עסקית תכלול בין היתר:


רווחים היסטוריים

 

הרווחיות ההיסטורית משמשת לבדיקת סבירות התוכנית העסקית ונחשבת כבסיס חשוב להערכת שווי החברה וקביעת מחיר הרכישה. 


השתכרות עתידית מתוכננת

 

ניתוח ובדיקת תכנון הרווחים ובחינת סבירותם, במהלכם מוצגים תרחישים שונים עם פרמטרים משתנים, התאמת תכנון הרווח וההפסד ותזרימי המזומנים המתואמים עם תכנון המאזן ועוד.


אימות מידע פיננסי

 

סקירה וניתוח הדוחות הכספיים של החברה כולל כלל הרישומים, החזרי המס, וכל הנתונים הפיננסיים על מנת להיות בטוחים כי הם מדויקים, מוקפדים ועומדים בכל התקנות והחוקים.

 

זיהוי סיכונים

 

חשיפת סיכונים פיננסיים אפשריים, חובות נגררים, סיכונים משפטיים או כל גורם נוסף שעלול להוות סיכון למצבה הפיננסי של החברה בהווה או על ביצועיה הפיננסיים העתידיים.


הערכת שווי נכסים

 

סקירה של כלל נכסי החברה והתחייבויותיה, והשפעתם האפשרית על מצבם הפיננסי של הרוכשים.

 

הזמנת נאותות פיננסית מטעם משרד רואי חשבון EA&CO CPA

 

בדיקת נאותות פיננסית לעסקים היא תהליך משמעותי והכרחי המסייע למשקיעים ולרוכשים בעת קבלת החלטות על רכישות, או ביצועים משמעותיים של עסקאות פיננסיות גדולות. 

 

בדיקת נאותות פיננסית מספקת בסיס חשוב לשקיפות בעסקאות פיננסיות, להערכת סיכונים ולגילוי הזדמנויות פיננסיות יציבות. 

 

על פי רוב מתבצעת בדיקת נאותות פיננסית על ידי אנשי מקצוע כמו רואי חשבון, אנליסטים פיננסיים ומומחים בתחום הרלוונטי. 

 

אנו במשרד רואי חשבון EA&CO CPA מתמחים בתחום החשבונאות לחברות בע"מ, ועורכים בדיקות קפדניות ומעמיקות המבהירות את מצבה הכלכלי של החברה, תוכניותיה ובריאותה הפיננסית והחשבונאית.

 

בכל שאלה והתייעצות בנושא זה, אנו מזמינים אתכם ליצור עמנו קשר טלפוני או להשאיר פניה באתר ונשוב אליכם בהקדם.
 

שתפו ב
1