русский 050-881-7217

מזה דו״ח רווח והפסד?

דו״ח רווח והפסד (P&L - Profit and Loss) הינו דו״ח שמפרט את כלל ההכנסות וההוצאות של העסק ומסכם את תוצאותיו הכספיות במסגרת תקופת זמן מוגדרת, בדרך כלל שנה או רבעון. במסגרת דו״ח זה מקובל גם להשוות את התוצאות הכספיות של התקופה המוגדרת בו לתוצאות שדווחו בתקופה המקבילה שקדמה לה, וזאת כדי לזהות מגמות או שינויים בפעילות העסק.

דו״ח רווח והפסד (P&L - Profit and Loss) הינו דו״ח שמפרט את כלל ההכנסות וההוצאות של העסק ומסכם את תוצאותיו הכספיות במסגרת תקופת זמן מוגדרת, בדרך כלל שנה או רבעון. במסגרת דו״ח זה מקובל גם להשוות את התוצאות הכספיות של התקופה המוגדרת בו לתוצאות שדווחו בתקופה המקבילה שקדמה לה, וזאת כדי לזהות מגמות או שינויים בפעילות העסק.

איך מכינים דו״ח רווח והפסד?

 

הכנת דו"ח רווח והפסד נעשית על-ידי רואה החשבון של בית העסק, בהתאם לסוגו ולפי התקנים החשבונאיים המקובלים.

 

המבנה הבסיסי של דו"ח רווח והפסד כולל שלושה מרכיבים עיקריים:

 

  • קבוצות נתונים על פעילות העסק: מכירות, הוצאות גולמיות, הוצאות תפעוליות, והוצאות מימון.
  • תוצאות ביניים: רווח גולמי, רווח תפעולי, ורווח לפני מס הכנסה.
  • השורה התחתונה: יתרת הרווח או ההפסד של העסק.

 

לצורך ההמחשה, ראו לדוגמא את דו"ח הרווח והפסד שלהלן:   

דוח רווח והפסד לתקופה של שנה שהסתיימה בתאריך 31.12.2023
סעיף(באלפי ש"ח)
מכירות/הכנסות100,000
עלות מכירה (קניות ומלאי)(60,000)
רווח גולמי40,000
הוצאות הנהלה וכלליות(20,000)
רווח תפעולי20,000
הוצאות מימון(5,000)
רווח לפני מס15,000
מס על הכנסות(5,000)
רווח נקי (לאחר מס)10,000

דגש חשוב: דוח רווח והפסד תמיד לתקופה (שנה או מספר חודשים), ולתקופה שהסתיימה בתאריך. לפעמים יכול להיות דוח רווח לתקופה של חצי שנה שהסתיימה ב-31.12.2023 שלמעשה זה דוח חצי שנתי. שימו לב!

 

כדי להכין דו"ח רווח והפסד יש לעבוד בשלבים, באופן לפיו תחילה יש לאסוף ולקבץ את כל הנתונים השונים לגבי פעילות העסק, לאחר מכן יש לחשב את תוצאות הביניים, שכוללות את הרווח הגולמי, הרווח התפעולי, והרווח לפני מס הכנסה, ולבסוף להגיע לשורת הרווח או ההפסד הנקי של העסק.

 

 

אופן חישובם של הרווחים השונים ומשמעותם

 

(א) הרווח הגולמי

 

הרווח הגולמי משקף את ההפרש בין סכום כל העלויות הגולמיות שכרוכות בייצור/רכישת המוצר לסכום כל ההכנסות שנובעות ממכירתו. בנוסף, הוא גם משמש כאינדיקטור הראשוני לגבי כדאיות פעילות העסק (כאשר מדובר בעסק ללא רווח גולמי או עם רווח גולמי נמוך במיוחד, אזי מדובר למעשה בעסק שאיננו כדאי). כדי לחשב את הרווח הגולמי, יש לנכות את עלות המכירות מההכנסות שנובעות ממכירת המוצר. עלות המכירות בעסק שיווקי (עסק שרק קונה ומוכר סחורה) הינה עלות רכישת המוצר, והיא כוללת את עלות מחיר קניית המוצר וההוצאות הנלוות, כגון הוצאות הובלה, תשלומי מכס, וכיו"ב. עלות המכירות בעסק יצרני (עסק שגם מתפעל תהליך ייצור) הינה עלות ייצור המוצר, והיא כוללת את עלות חומרי הגלם, תהליכי העיבוד, חרושת, פחת, בלאי, עבודות חוץ, ועוד.

 

 

(ב) הרווח התפעולי

 

הרווח התפעולי משקף את יעילות הניהול התפעולי של העסק ואת יכולתו של העסק לייצר תזרים מזומנים (מכונה גם "רווח מפעולות רגילות"). לצורך חישוב הרווח התפעולי, יש להפחית מסכום הרווח הגולמי של העסק את הוצאות התפעול השוטף שלו, שכוללות הוצאות מכירה, שיווק, פרסום, והוצאות הנהלה. יש עסקים שמפחיתים או מוסיפים בשלב זה גם "הוצאות והכנסות אחרות", ויש עסקים שכוללים אותן בשלב הבא של הדו"ח. מדובר בהוצאות והכנסות שאינן קשורות לפעילות העסקית הרגילה של העסק, כגון מכירת רכוש קבוע, רווחי הון, ורווח אקוויטי.

 

 

(ג) הרווח לפני מס

 

הרווח לפני מס הכנסה הינו הסכום שלפיו העסק יצטרך לשלם מס הכנסה. לצורך חישוב הרווח לפני מס הכנסה, יש להפחית מסכום הרווח התפעולי של העסק את הוצאות המימון שלו, שכוללות את העמלות והריביות בגין הלוואות שניתנו לעסק במסגרות אשראי שונות, להבדיל מהחזר ההלוואות עצמן.

 

 

(ד) הרווח הנקי לאחר מס

 

הרווח הנקי (או ההפסד הנקי) של העסק משקף את השורה התחתונה של הפעילות הכספית של העסק בתקופת הזמן הנבדקת. ובמילים פשוטות: האם העסק הרוויח או הפסיד מפעילותו העסקית. כדי לחשב את הרווח או את ההפסד הנקי של העסק, יש להפחית את סכום מס ההכנסה של העסק לשלם מסכום הרווח של העסק לפני המס.

 

 

למה צריך בכלל דו"ח רווח והפסד?

 

הצורך בהכנת דו"ח רווח והפסד נובע משתי סיבות עיקריות: ראשית, ישנם עסקים שונים שלגביהם קיימת חובה מכח החוק להגיש דו"ח רווח והפסד לגופים ציבוריים שונים. שנית, מומלץ להכין דו"ח רווח והפסד לשם הבנת/הצגת תוצאותיו העסקיות של העסק ולצורך מטרות שונות.

 

 

מי חייב להגיש דו"ח רווח והפסד?

 

החוק בארץ מטיל על עסקים מסויימים את החובה להכין ולהגיש דו"ח רווח והפסד לכל מיני גורמים. כך, לדוגמא, החוק מטיל על חברות, עמותות, ועוד, את החובה להגיש לרשויות המס דו"ח שנתי (דו"ח שמתייחס לפעילות העסק בשנת המס הקודמת) אשר כולל בתוכו גם דו"ח רווח והפסד. בנוסף, החוק מטיל על העמותות את החובה להגיש דו"ח רווח והפסד שנתי גם לרשם העמותות, ואילו על חברות ציבוריות שנסחרות בבורסה הוא גם מטיל את החובה להגיש דו"ח רווח והפסד שנתי (ואף דו"ח רווח והפסד תקופתי), לרשות ניירות הערך.

 

 

מתי מומלץ להכין דו"ח רווח והפסד?

 

מומלץ לערוך דו"ח רווח והפסד להכין דו"ח רווח והפסד לשם הבנת/הצגת תוצאותיו העסקיות של העסק ולצורך מטרות שונות, ובהן המטרות הבאות: (א) יחסי רווחיות. יחסי הרווחיות, שמכונים גם "יחסים פיננסיים", הינם נתונים חשבונאים שניתן לגזור מנתוני דו"ח הרווח וההפסד של העסק ואשר מסייעים לבדיקת הרווחיות של העסק, באופן לפיו הם משקפים את מידת יכולתו של העסק להפיק רווחים מסך המכירות שלו (כלומר, כמה רווח הניב כל שקל של מכירות של העסק). קיימים כל מיני יחסי רווחיות, כאשר העיקריים שבהם כוללים יחס רווח גולמי למכירות, יחס רווח תפעולי למכירות, ויחס רווח נקי למכירות. ככל שיחסי הרווחיות הינם חיוביים וגבוהים יותר, המשמעות היא שהעסק הפיק יותר רווחים מהמכירות שלו. אולם, אם יחסי הרווחיות הינם שליליים, המשמעות היא שהעסק למעשה מפסיד על כל שקל שהוא מוכר.

 

יחס רווח גולמי למכירות שלילי הינו היחס הגרוע ביותר, מאחר שהמשמעות שלו היא שסך כל המכירות של העסק הינו אפילו קטן יותר מההוצאות הישירות שכרוכות בייצור המוצרים הנמכרים, וזאת עוד לפני שההוצאות העקיפות נלקחו בחשבון. בדיקת רווחיות העסק יכולה להיות רלוונטית לכל מיני צרכים, כגון היערכות העסק מבחינת תזרים המזומנים, קבלת החלטה לבצע תהליכי ייעול בעסק (למשל, ע"י שיפור יעדי הביצוע ומחזורי ההכנסות שלו ו/או קיצוץ הוצאות), בדיקת כדאיות ההשקעה בעסק לגורמים חיצוניים ששוקלים להשקיע בו, להתמזג איתו, לרכוש אותו, להיכנס איתו יחדיו לפרוייקט משותף, ועוד.

 

(ב) הערכת היקף תשלום מקדמות המס של העסק. ניתן להשתמש בדו"ח רווח והפסד גם לצורך עריכת דו"ח התאמה משוער לצרכי מס הכנסה, שמשמש להערכת היקף תשלומי המקדמות שהעסק יצטרך לשלם למס הכנסה במהלך שנת המס. בהתאם לממצאי דו"ח זה, ניתן גם להגיש בקשה לרשויות המס להקטין או להגדיל את תשלומי המקדמות.

 

(ג) קבלת אשראי לעסק. כאשר עסק מעוניין לקבל אשראי מבנקים, חברות מימון חוץ בנקאיות, ספקים, וכיו"ב, הוא בדרך כלל יידרש על ידם להגיש להם מסמכים שונים שמעידים על מצבו הכספי, וביניהם גם דו"ח הפסד ורווח תקופתי לא מבוקר, שיישקף את תוצאות העסק בתקופה השוטפת.

 

 

מה ההבדל בין דו"ח רווח והפסד לדו"ח תזרים מזומנים?

 

דו"ח רווח והפסד מהווה גם אחד מארבעת הדו"חות הכספיים של עסק, וזאת בנוסף למאזן, דו"ח תזרים מזומנים, ודו"ח שינויים בהון העצמי. ההבדל הבסיסי בין דו"ח רווח והפסד לדו"ח תזרים מזומנים מתבטא בכך שדו"ח רווח והפסד מפרט את כל ההוצאות וההכנסות של העסק ללא קשר למועד ביצוען בפועל, ובהתבסס רק על מועדי החשבוניות שהוא הוציא או קיבל, ועל כן הוא גם כולל כספים שטרם יצאו או נכנסו לחשבון העסק בפועל. לעומת זאת, דו"ח תזרים המזומנים מפרט אך ורק את התשלומים והתקבולים שיצאו או נכנסו בפועל לעסק.

 

בנוסף, בדו"ח רווח והפסד אין כל התייחסות למע"מ. לעומת זאת, דו"ח תזרים המזומנים כולל גם רישום של התקבולים והתשלומים עם המע"מ, ורישום של התשלום החודשי/דו חודשי לרשויות מע"מ. דו"ח רווח והפסד גם מציין רק את תשלומי הריבית על קרן הלוואה, שנחשבים כהוצאה, וזאת בסעיף "הוצאות המימון". הוא איננו מציין את החזרי הקרן כהוצאה, כשם שקבלת הקרן לא נרשמה בו כהכנסה. לעומת זאת, דו"ח תזרים מזומנים מציין הן את תשלומי הריבית על הקרן והן את תשלומי החזר קרן ההלוואה.

 

 

כתוצאה מההבדלים בין שני הדו"חות, ייתכן שבעסק יתרחשו המצבים הבאים:

 

  1. דו"ח רווח והפסד חיובי + דו"ח תזרים מזומנים שלילי: מצב זה מתרחש כאשר העסק הוציא חשבוניות שנרשמו כהכנסות בדו"ח רווח והפסד, אולם הוא טרם קיבל בפועל את התקבולים בגינן. כלומר, מדובר בעסק שלפי דו"ח הרווח והפסד החיובי שלו לכאורה נחשב לעסק "רווחי", אולם בפועל הוא עלול שלא לעמוד בהתחייבויות הכספיות השוטפות שלו, מאחר שאין לו מספיק כספים נזילים במזומן כדי לכסות אותן.
  2. דו"ח רווח והפסד שלילי + דו"ח תזרים מזומנים חיובי: מצב זה מתרחש כאשר העסק קיבל דחיית תשלום מספקים שהחשבוניות שהם הוציאו לעסק כבר נרשמו כהוצאה בדו"ח רווח והפסד, או כתוצאה מהזרמת הלוואות וכספים שאינם נובעים מהכנסות לעסק.
  3. דו"ח רווח והפסד שלילי + דו"ח תזרים מזומנים שלילי: מצב זה מתרחש כאשר העסק גם אינו רווחי, וגם אינו עומד בהתחייבויות השוטפות שלו, ועל כן מדובר כמובן במצב הכי מסוכן מבחינתו.
  4. דו"ח רווח והפסד חיובי + דו"ח תזרים מזומנים חיובי: מצב זה מתרחש כאשר העסק הינו גם עסק רווחי, וגם עסק עומד בהתחייבויות השוטפות שלו, וזהו כמובן גם המצב המיטבי מבחינתו.

 

 

התייעצו עם משרדנו

 

אנו במשרד רואי חשבון EA&CO. CPA (פירמת רואי חשבון) מזמינים אתכם להיוועץ עמנו בכל שאלה, ומספקים שירותים חשבונאיים פיננסיים מקצועיים לעסקים קטנים עד גדולים. באתרנו תוכלו למצוא מגוון עשיר של מדריכים מקצועיים, ובהם מידע מקיף אודות מושגים ומונחים חשובים בתחום ראיית החשבון והנהלת החשבונות.

שתפו ב
1