русский 050-881-7217

כיצד רואה חשבון מלווה רכישת פעילות עסקית?

רכישת פעילותה העסקית של חברה בע"מ יכולה להיערך בשני מסלולים: האחד רכישת פעילותה העסקית של החברה על כל המשתמע מכך, והשנייה היא ברכישת מניותיה של החברה.

רכישת פעילותה העסקית של חברה בע"מ יכולה להיערך בשני מסלולים: האחד רכישת פעילותה העסקית של החברה על כל המשתמע מכך, והשנייה היא ברכישת מניותיה של החברה.

שתי האפשרויות מצריכות בדיקה דקדקנית של פעילות החברה הנרכשת, ועם זאת, כאן נבקש לשים את אור הזרקורים על רכישת פעילות עסקית הנחשבת לעסקה מורכבת יותר המשקללת בתוכה היבטים ונתונים רבים.
 

עריכת בדיקת נאותות על-ידי רואה חשבון
 

בעת רכישת פעילות עסקית של חברה, תפקידו של משרד רואי החשבון המלווה את החברה הרוכשת, הוא לערוך ביקורת מקיפה לחברה הנרכשת.
 

ניתוח מעמיק המתבצע על-ידי צוות משרד ראיית החשבון של החברה הרוכשת, מאפשר לרוכשים לקבל מידע עדכני ומדויק המשקף את מצבה הפיננסי של החברה הנרכשת, כמו גם את הסיכונים העסקיים הפוטנציאליים הנובעים מן המהלך, ההיבטים החשבונאיים השונים וכן את ההשלכות המשפטיות.
 

צוות משרד ראיית החשבון של החברה הרוכשת בוחן את הדו"חות הכספיים, בוחן את כלל פעילותה ורווחיותה, זאת לרבות נכסיה ועד להון האנושי הפועל בשורותיה.
 

את בדיקת הנאותות אנו מציגים לעתים ממש כמעין 'תחקיר פיננסי'. זאת כיוון שמטרת רואה החשבון היא להסיק מסקנות ולשקפן בסקירה נרחבת המציגה הן את דו"חותיה הכספיים של החברה והן נתונים אשר אינם משתקפים באופן מובהק מן הניירת. 
 

מסקנותיה של בדיקת הנאותות נובעת מתוך הצלבתם של נתונים ובחינת כלל נכסיה של החברה הנרכשת.
 

חשיבותה של בדיקת הנאותות לחברה
 

רואה חשבון המלווה רכישת פעילות עסקית ממלא שתי מטרות:
 

האחת כפי שהשתמע מדברינו עד כה, היא לסייע לרוכש הפוטנציאלי לגבש החלטה מושכלת המבוססת על נתונים, אם אכן כדאי או לא כדאי לרכוש את החברה.
 

השנייה היא להעניק לרוכש תמונת מצב מדויקת של החברה הנרכשת, ובאמצעות תמונת מצב זו, יוכל הרוכש לחייב את החברה הנרכשת באופן חוזי, כי היא אכן מתחייבת ששיקפה את מצבה הנוכחי נאמנה.
 

לשם הדוגמה, במידה ודבר מה השתבש, והחברה הנרכשת לא יישמה בפועל את הנהלים שהציגה, לא התמידה בעריכת ישיבות או לא התמידה ושמרה על ביצועיה; הרי שבדיקת הנאותות תוכל לסייע לרוכש להציג טיעון מוצק ומוצדק כי החברה הנרכשת איננה משתפת פעולה, ובמידה והדבר מעוגן חוזית, הרי שגם יוכל לסגת מן ההסכם.
 

מה קורה אם החברה הנרכשת איננה משתפת פעולה עם משרד רואי החשבון?
 

במקרה ובו משרד רואי החשבון איננו צולח בבדיקת הנאותות לאור קשיים מצד החברה הנרכשת, הרי שניתן לעגן זאת חוזית בהסכם הראשוני בין החברות.
 

בסעיף או שורת סעיפים אלו, חשוב לציין כי החברה הנרכשת היא זו שתישא בכל העלויות הכרוכות במומחה פיננסי וחשבונאי.
 

נדגיש שכבר היו דברים מעולם, ופגשנו במקרים בהם תהליך הרכישה נפל בין הכיסאות, זאת לאחר בדיקה מעמיקה מטעמנו. במקרים אחרים, התבקשה החברה הנרכשת להציג שורה של מסמכים ובפועל גררה את רגליה מסיבות כאלו ואחרות; לעתים המסמכים לא היו בנמצא, לעתים התמהמה החברה מלהציג מסמכים שלא הציגו את פעילותה באור חיובי וכיוצא בזאת.
 

ייחודה של בדיקה זו בנוף החשבונאי
 

בשונה מן הפעילות החשבונאית הרגילה הנהוגה במשרדי ראיית חשבון, בדיקת נאותות פיננסית מצריכה ראייה כלל-מערכתית הבוחנת את החברה הנרכשת על כל רבדיה ופעילויותיה.
 

זהו תחקיר פיננסי קפדני הצולל אל תוך פעילותו הפיננסית של העסק, ולצד זאת גם בוחן אותו מתוך נקודת מבט משפטית ואף תפעולית. מטרת הבדיקה היא להבהיר את מידת כדאיותה של העסקה תוך חשיפת מצבה הפיננסי של החברה באופן מובהק ובשקיפות מלאה.
 

אודות פירמת רואי חשבון EA&CO CPA
 

משרד רואי חשבון EA&CO CPA מתמחה בליווי פיננסי וחשבונאי לחברות, ומתפעל מחלקה ייעודית להיקפי פעילות גבוהים. לצד הצוות החשבונאי והפיננסי, הפירמה נעזרת בעורכי דין הפועלים מטעמה, וכן ביועצים חיצוניים משפטיים בעת הצורך.
 

בחיפושכם אחר רואה חשבון לרכישת פעילות עסקית, לצוות המשרד ניסיון רב בליווי עסקאות רכש בהיקפים גבוהים, ובעריכת כלל הבדיקות הנדרשות בטרם ביצוע העסקה.
 

בכל שאלה והתייעצות, הינכם מוזמנים ליצור עמנו קשר טלפוני או להשאיר פניה באתר.
 

שתפו ב
1