русский 050-881-7217

דו"ח שנתי של חברה לרשות המסים

דו"ח שנתי של חברה לרשות המסים הינו דו"ח שכל חברה בע"מ צריכה להגיש לאגף מס הכנסה מדי שנה בשנה ובתום כל שנת מס, וזאת לצורך חישוב השומה הסופית של מס החברות שחל עליה במהלך אותה שנת מס (שנת מס מתחילה ביום 1.1 ומסתיימת ביום 31.12).

דו"ח שנתי של חברה לרשות המסים הינו דו"ח שכל חברה בע"מ צריכה להגיש לאגף מס הכנסה מדי שנה בשנה ובתום כל שנת מס, וזאת לצורך חישוב השומה הסופית של מס החברות שחל עליה במהלך אותה שנת מס (שנת מס מתחילה ביום 1.1 ומסתיימת ביום 31.12).

במסגרת הדו"ח השנתי על החברה לדווח על כלל ההכנסות שהיו לה במהלך שנת המס החולפת בארץ ובחו"ל, וכן לדווח על הוצאות מסויימות, הפסדים, דיבידנדים שחולקו, רווחי הון, זיכויים, ניכויים, ועוד.

 

(יובהר כי חובת הגשת הדו"ח השנתי איננה חלה רק על חברות, כי אם גם על נישומים אחרים, כגון בעלי שליטה בחברה, עמותות, עוסקים מורשים, עוסקים פטורים, ושכירים בעלי שכר גבוה).

 

המקור החוקי לחיוב בהגשת דו"ח שנתי מצוי בסעיף 131 לפקודת מס הכנסה.


מהי מטרת הגשת הדו"ח השנתי לרשות המסים?

 

מטרת הגשת הדו"ח השנתי לרשות המסים הינה לצורך חישוב השומה הסופית של מס החברות שחל על החברה במהלך שנת המס, כפי שצויין לעיל.


שכן, בעוד חישוב מס החברות נעשה על בסיס שנתי לאחר סיום שנת המס, אזי גביית מס החברות נעשית על בסיס חודשי/דו-חודשי במהלך שנת המס, באמצעון תשלום מקדמות מס ששיעורן נקבע בתחילת שנת המס כאחוז מסויים משיעור המחזור (ההכנסות) הצפוי של החברה במהלך השנה.


בנסיבות אלו, ברור איפוא שבסוף שנת המס יכולים לכאורה להתגלות פערים בין סכומי המקדמות ששולמו במהלך השנה לפי סכום ההכנסות הצפוי של החברה, לבין סכום השומה הסופית שמחושב בסוף השנה בהתאם לשיעור ההכנסות בפועל של החברה.


לפיכך, וכדי לבדוק האם אכן ישנם פערים בין סכומי המקדמות לבין סכום השומה הסופית, על החברה להגיש לרשות המסים בסיום כל שנת המס דו"ח שנתי שבו עליה לציין את סך כל ההכנסות וההוצאות שהיו לה בפועל במהלך שנת המס שחלפה.


בהסתמך על הנתונים שמופיעים בדו"ח זה, רשות המסים מחשבת את סכום השומה הסופית של מס החברות שמוטל על החברה.


אם יסתבר שסכום המקדמות גבוה מסכום השומה הסופית, החברה תהיה זכאית לקבלת החזר מס מרשות המסים. 


אם יסתבר שסכום המקדמות נמוך מסכום השומה הסופית, החברה תצטרך לשלם את חוב המס לרשות המסים.


עד מתי צריך להגיש דו"ח שנתי לרשות המסים?

 

בדרך כלל יש להגיש את הדו"ח השנתי עד ליום 30.4 בשנה העוקבת שלאחר שנת המס המדווחת.

 

עם זאת, רשות המסים נוהגת לפרסם מדי שנה הנחיות שמאריכות את המועד להגשת הדו"ח, ועל כן מומלץ לעקוב אחריהן.

 

כך, לדוגמא, המועד להגשת דו"ח שנתי לשנת 2023 לחברות נדחה עד ליום 31.7.2024, וזאת לרבות עקב הימשכות מלחמת חרבות ברזל.

 

יובהר כי אורכות אלו אינן חלות על מייצגים, לגביהן רשות המסים מפרסמת אורכות כלליות אחרות עבור הלקוחות שלהם, במסגרת "הסדר האורכות למייצגים" ובהתאם לאחוזי המכסות שלהם.

 

שימו לב: חשוב מאד להקפיד על הגשת הדו"ח השנתי במועדו, מאחר שאי הגשתו במועד מהווה עבירה פלילית לפי החוק, שדינה קנס ואף מאסר. ואם לא די בכך, אזי פקיד השומה אף רשאי במקרה כזה לקבוע את ההכנסה החייבת של החברה ואת המס המגיע ממנה לפי שיקול דעתו.


מה כולל טופס הדו"ח השנתי לרשות המסים?

 

לכל אחד מהנישומים שמחוייבים בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה יש טופס ספציפי שמיועד להגשת הדו"ח שלו.

 

טופס הדו"ח השנתי של חברה בע"מ הינו טופס 1214, שכותרתו "דין וחשבון על הכנסת החברה בארץ ובחו"ל בשנת המס"


נוסח טופס 1214 מחולק למספר פרקים, שנושאים את הכותרות הבאות:

 1. "פרטים על החברה ונספחים שיש לצרף לדו"ח": מדובר בעיקר בפרטים מהותיים אודות החברה, כגון האם מדובר בחברה משפחתית, או חברת בית, או חברת מעטים, וכיו"ב. בנוסף יש לציין מהם הנספחים שצורפו לדו"ח (וכפי שמפורט בהמשך הדברים להלן).  
 2. "פרטים על החברה": מדובר בעיקר בפרטים טכניים אודות החברה, כגון שמה הרשום, כתובת העסק, כתובת למשלוח דואר, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר חשבון בנק, מספר תיק, מספר תיק ניכויים, מספר עוסק במע"מ, תיאור העיסוק של החברה, ועוד.
 3. "פרטים על חברות קשורות בארץ ובחו"ל": חברות קשורות מוגדרות כחברות אם, חברות בת, חברות שיש בהן שליטה משותפת, ועוד.
 4. "פרטים על בעלי מניות וסכומים שהחברה שילמה או זקפה לזכות בעלי המניות": יש למלא את פרטי בעלי המניות של החברה לפי סדר יורד של אחוזי הקניה במניות שמקנות זכות לדיבידנד לתום שנת המס.
 5. "הצהרת מנהלי החברה": על מנהל החברה להצהיר הצהרה שעיקרה שאין לחברה נכנסות נוספות מלבד אלו הכלולות בדו"ח השנתי ושהפרטים שנמסרו בדו"ח ובנספחיו הינם נכונים ומלאים.
 6. "הכנסה חייבת": יש לציין את ההכנסה החייבת של החברה לאחר התיאומים הדרושים לפי כל דין.
 7. "רווח הון ושבח מקרקעין". יש לציין רווחי הון ועסקאות מקרקעין שחייבות במס שבח מקרקעין.
 8. "מוסד כספי": יש לציין רווח של מוסד כספי כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף.
 9. "הכנסות חו"ל: יש לציין את סך כל ההכנסות מחו"ל של החברה.
 10. "מסלול חילופי/הכנסה מוטבת": רלוונטי למפעל מאושר/מפעל מוטב.
 11. "רווחים כלואים": רווחים כלואים הינם רווחים של חברות שפטורות מתשלום מס חברות לפי החוק לעידוד השקעות הון, אשר לא נמשכו כדיבידנד אך גם לא הושקעו בחזרה בחברה.  
 12. "הכנסה פטורה": יש לציין הכנסות פטורות ממס, לרבות דיבידנד פטור.
 13. "הפסדים ופרטים נוספים": יש לציין הפסדים, לרבות הפסדים שלא קוזזו להעברה לשנת המס הבאה.  
 14. "הכנסה מועברת לאחרים": יש לציין הכנסות מועברות לפי סעיף 62 (אגש"ח), 64 (חברת בית), 64א (חברה משפחתית) לפקודת מס הכנסה, ועוד.
 15. "מחזור (ללא מע"מ) ונתונים נוספים": יש לציין את סכום המחזור ללא מע"מ, סך הרווח הגולמי, ושווי המלאי לתום שנת המס.  
 16. "הוצאות מיוחדות, ניכויים, וזיכויים": יש לציין תרומות מוכרות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, הוצאות עודפות לפי סעיף 181ב לפקודה, ועוד."
 17. "דיבידנד שחולק": יש לציין את מספר החלוקות, ס"כ הדיבידנד שחולק, ועוד.
 18. תשלומים: יש לציין תשלומי מס הכנסה שנוכה במקור מההכנסות שכלולות בדו"ח ללא מס ששולם בחו"ל, תשלומים (מקדמות) בגין הוצאות עודפות, ועוד.  

 

מהם המסמכים שיש לצרף לטופס דו"ח שנתי למס הכנסה ברשות המסים?

 

בנוסף לטופס הדו"ח השנתי כשלעצמו, על החברה להגיש גם את המסמכים הבאים:

 

 1. דו"חות כספיים
 2. קבלות מקוריות עבור תרומות שמוכרות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.
 3. אישורים על ניכוי מס במקור. 
 4. נספחים לדו"ח השנתי.  

 

מהם הנספחים שיש לצרף לטופס דו"ח שנתי למס הכנסה ברשות המסים?

 

ישנם לא מעט נספחים שיש לצרף לדו"ח השנתי (ככל שהינם רלוונטיים לנישום), וביניהם הנספחים הבאים:

 

 1. חברה בע"מ בעלת מחזור שנתי שעולה על 300,000 ₪ (כולל מע"מ), צריכה למלא ולהגיש באופן מקוון גם טופס 6111, במסגרתו עליה לציין את נתוני הדו"חות הכספיים שלה, בצירוף חוות דעת רואה חשבון מבקר ודו"ח התאמה למס.
 2. הצהרה בעניין מקדמות בגלל הוצאות עודפות ששולמו וטרם קוזזו מהמס (טופס 1227).
 3. דו"ח על הכנסות בארץ ובחו"ל בשנת המס - דו"ח לנאמן בנאמנות (טופס 1327).
 4. דיווח על ניכוי בשל פחת (טופס 1343) + פירוט נכסים שניתן לתבוע עבורם פחת (טופס 1342).
 5. דיווח על הפסדים מועברים (משנים קודמות) וריכוז קיזוז ההפסדים השונים (טופס 1344).
 6. דיווח על רווחי הון ממקורות שונים לפי סעיף 88 לפקודת מס הכנסה, כגון מכירת מניות פרטיות, אופציות, ניי"ע סחירים, עסקת מקרקעין החייבת במס שבח, מכירת ציוד/ מכונות מהעסק, ועוד (טופס 1399ח וטפסים נוספים).
 7. חברות ומפעלים בעלי סטטוס מיוחד כגון מפעל מאושר, מועדף, מוטב, טכנולוגי, צריכים לצרף טפסים נוספים, כגון דו"ח על ביצוע השקעות במפעל מוטב שהוא מפעל תעשייתי או בית מלון (טופס 900) ועוד.
 8. חברות בעלות הכנסות או עסקים בחו"ל צריכות לצרף טפסים נוספים, כגון הצהרה על החזקה במניות של חברה בחוץ לארץ (טופס 150) ועוד.

 

איך מגישים דו"ח שנתי למס הכנסה ברשות המסים?

 

כיום ניתן למלא את פרטי הדו"ח השנתי באופן מקוון בלבד, באתר האינטרנט של רשות המסים, ובאמצעות מייצג בעל כרטיס חכם.

 

לאחר מילוי תקין של פרטי הדו"ח השנתי, ניתן לקבל את חישוב שומת המס הסופית, אשר שמתבסס על הנתונים שהוזנו, ולא כולל ריבית, הפרשי הצמדה, ותשלומים ששולמו על חשבון שנת המס.

 

לאחר שידור הנתונים למחשב רשות המסים, נתוני הדו"ח יעודכנו במרשמי רשות המסים, ויופק פלט בשני עותקים שמכיל את נתוני הדו"ח כפי שהוזנו.

 

יש להדפיס את שני העותקים של פלט הדו"ח השנתי, ולחתום עליהם במקומות המיועדים לכך. על דו"ח שנתי של חברה צריכים לחתום מנכ"ל החברה ורואה החשבון שלה.

 

לאחר מכן יש להגיש את שני העותקים של הדו"ח השנתי באופן פיזי, בצירוף כל המסמכים והנספחים הנדרשים, באחד ממשרדי פקיד השומה של מס הכנסה. עותק אחד יישאר בידי משרד השומה, ואילו העותק השני יוחזר למגיש הדו"ח, כשהוא חתום באישור הגשה (חשוב לוודא זאת לצורך הוכחת מועד הגשת הדו"ח).

 

שימו לב: ניתן לחזור ולעדכן באינטרנט דו"ח שנתי שכבר שודר באופן מקוון, באמצעות שידור כל הדו"ח מחדש,  וזאת עד להגשה פיזית של הדו"ח החתום למשרד פקיד השומה (לכן מומלץ גם לשמור קובץ שלו במחשב). 

לאחר הגשת הדו"ח החתום למשרד פקיד השומה, לא ניתן יהיה יותר לעדכן אותו באמצעות האינטרנט.

 

לאחר קליטת הדו"ח השנתי במשרד השומה הרלוונטי, תישלח לחברה הודעת שומה סופית בדואר, שמפרטת את ההכנסות ואת חישוב המס שחל עליה.

 

כפי שצויין לעיל, במקרה שבו הסתבר שסכום המקדמות ששולם על ידי החברה גבוה מסכום השומה הסופית שלה, החברה תהיה זכאית לקבלת החזר מס, שיועבר לחשבון הבנק שלה שפרטיו דווחו לרשות המסים. לעומת זאת, ככל שיסתבר שסכום המקדמות ששולם על ידי החברה נמוך מסכום השומה הסופית שלה, יהיה עליה לשלם את החיוב במס לרשות המסים.

שתפו ב
1