הקמת חברה - תפקידו של רואה החשבון

כאשר עומדים להפעיל עסק כחברה, ניתן להיעזר בשירותיו המקצועיים של רואה חשבון בנושאים שונים, וזאת הן בשלב המקדמי שלפני הקמת החברה, הן בשלב הקמת החברה, והן בשלב ניהול החברה לאחר הקמתה.

user-line
calendar-line
הקמת חברה

בשלב המקדמי, ככל שבעל עסק עצמאי שוקל ומתלבט האם כדאי לו להפעיל את העסק שלו כחברה בע"מ או כעוסק מורשה בלבד, מומלץ להתייעץ עם רואה החשבון לצורך קבלת ההחלטה בעניין זה, בעיקר בכל הקשור לשיקולי המס והעלויות הפיננסיות שכרוכות בהקמת חברה וניהולה. ככל שהוחלט להקים את החברה, יש בתחילה להכין את מסמכי ההתאגדות של החברה, לאמת את החתימות עליהם, ולהגיש אותם לרשם החברות לצורך רישום החברה והנפקת תעודת ההתאגדות. שלב זה נעשה בליווי עורך דין.

לאחר רישום החברה, ניתן שוב להיעזר ברואה החשבון, וזאת לצורך פתיחת תיקי החברה ברשויות מע"מ, מס הכנסה, והמוסד לביטוח לאומי. במהלך ניהול החברה לאחר הקמתה, חובה להיעזר בשירותיו של רואה החשבון לצורך ביקורת הדו"חות השנתיים למס הכנסה, ומומלץ מאד להיעזר בשירותיו לצורך ביצוע פעולות שונות נוספות, כגון תכנון מס, ליווי מול בנקים, גיוס אשראי, וכיו"ב.

הפעלת העסק כחברה או כעוסק מורשה?

כאשר בעל עסק עצמאי מתלבט האם לנהל את העסק שלו כעוסק מורשה או כחברה בע"מ, עליו לשקול את היתרונות והחסרונות של כל אחת מהאופציות הללו.

יתרונות הפעלת העסק כחברה

 1. היתרון המרכזי של הפעלת העסק כחברה מתבטא בעקרון הפרדת האישיות המשפטית בין בעל המניות לחברה, אשר מקנה לבעל המניות הגנה משפטית מפני תביעות בגין חובות החברה, מאחר שלא ניתן לחייב את בעל המניות לשאת באחריות אישיות לחובות החברה. זאת, למעט במקרה שבו בעל המניות עשה שימוש לרעה בעיקרון זה, שאז ניתן לתבוע אותו באופן אישי במסגרת הליך הרמת המסך.
 2. הפעלת העסק כחברה מחזקת את מיתוג העסק ומשווה לו תדמית חיובית ומכובדת יותר, ומסייעת לו לצבור מוניטין ושם טוב, וזאת הן לגבי הלקוחות, הן לגבי הספקים, והן לגבי הבנקים. כתוצאה מכך, רישום העסק כחברה מסייעת לו להיות תחרותי יותר, להשתתף במכרזים, ולהגביר את סיכויו לקבל עבודות מגופים ציבוריים וחברות גדולות במשק.
 3. הפעלת העסק כחברה מקלה עליו לגייס הון חיצוני מאחר שהיא מאפשרת לחלק למשקיעים מניות בחברה בתמורה להשקעתם בעסק.
 4. קל יותר להעביר את הבעלות על העסק כשהוא מופעל כחברה, וזאת באמצעות העברת מניות החברה לצד שלישי כלשהו, עם או בלי תמורה.

חסרונות הפעלת העסק כחברה

החסרונות של הפעלת העסק כחברה מתבטאים בעיקר בעובדה לפיה תפעול העסק כחברה הינו הרבה יותר מורכב ויקר מאשר תפעולו כעוסק מורשה, וזאת לרבות בשל הסיבות הבאות:

 1. הקמת החברה כרוכה בתשלום שכ"ט עוה"ד שמכין את מסמכי ההתאגדות ומגיש אותם לרשם החברות, תשלום אגרת רישום, ותשלום אגרה שנתית מדי שנה.
 2. כל חברה, ללא קשר לגודלה, מחוייבת לנהל הנהלת חשבונות כפולה, שהינה גם מסובכת יותר וגם יקרה יותר מהנהלת חשבונות חד צדדית.
 3. כל חברה מחוייבת להגיש לרשויות מס הכנסה מדי שנה דו"חות כספיים שנתיים אשר מבוקרים על ידי רו"ח חיצוני. לפיכך, יש להוסיף לעלויות החברה גם את עלות שכר הטרחה של רו"ח שלה.
 4. ולבסוף, גם סגירת החברה כרוכה בביצוע הליך פורמאלי לפירוק החברה, שהינו הליך ארוך, מסורבל, מורכב, וכמובן גם יקר.

שיקולי המס

מבחינת שיקולי המס, ישנם להפעלת העסק כחברה הן יתרונות והן חסרונות מול הפעלת העסק כעוסק מורשה, ועל כן חשוב להתייעץ עם רו"ח בעניין זה בהתאם לנסיבותיו הספציפיות של כל עסק לגופו.

מס הכנסה

עוסק מורשה משלם מס הכנסה לפי מדרגות המס השולי שלו, החל מ-31% ועד ל-47% (לא כולל מס יסף, ככל שחל, בשיעור 3%).

חברה משלמת מס הכנסה בהתאם למס חברות, שנכון לשנת 2022 עומד על שיעור של 23%, וזאת לגבי כל סכום ההכנסה והחל מהשקל הראשון, ללא מדרגות מס. ככל שבעל המניות יחליט למשוך לעצמו רווחים מיתרת הכנסות החברה (במקום להשקיעם בחברה), יהיה עליו גם לשלם מס דיבידנד בשיעור של 25% (בעל מניות רגיל) או 30% (בעל מניות מהותי, שמחזיק בלפחות 10% ממניות החברה). כתוצאה מכך, נטל המס הכולל מבחינת בעל המניות יכול להגיע אף ל-46.1% (לא כולל מס יסף, ככל שחל, בשיעור 3%).

דמי ביטוח לאומי ומס בריאות

עוסק מורשה צריך לשלם גם דמי ביטוח לאומי ומס בריאות בגין הכנסות העסק שלו, וזאת החל מהשקל הראשון ועד לתקרה הקבועה בחוק הביטוח לאומי. חברה פטורה מתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות על הכנסותיה, מאחר שהיא כשלעצמה לא מבוטחת במוסד לביטוח לאומי או בקופת חולים, ואינה זכאית לקבלת שירותים מהם. ככל שבעל המניות יחליט למשוך לעצמו רווחים מיתרת הכנסות החברה כדיבידנד, לא יהיה עליו לשלם בגינם דמי ביטוח לאומי ומס בריאות. אולם, אם הוא עובד בחברה ומושך ממנה משכורת, יהיה עליו לשלם דמי ביטוח לאומי ומס בריאות בגין משכורתו.

לאור האמור לעיל, מקובל לומר שאם הרווחים אינם מחולקים לבעלים, עדיף לפעול כחברה החל מרווח חודשי בסך של כ- 25,000 ₪, ואם הם מחולקים במלואם, עדיף לפעול כחברה החל מרווח חודשי של כ-50,000 ₪. בפעילות כחברה, עדיף לבעל השליטה שעובד בחברה למשוך שכר חודשי בסך של כ-20,000 ₪ ומעלה, ואת יתרת הרווחים למשוך כדיבידנד, מאחר שמשיכת שכר חודשי בסכום זה מאפשרת לו לנצל באופן מיטבי את מדרגות המס הנמוכות ונקודות הזיכוי שחלות על יחיד.

פתיחת תיקי החברה ברשויות

לאחר רישום החברה, ניתן שוב להיעזר ברואה החשבון, וזאת לצורך פתיחת תיקי החברה ברשויות מע"מ, מס הכנסה, והמוסד לביטוח לאומי (ובסדר הנ"ל).

פתיחת תיק חברה ברשויות מע"מ

לצורך פתיחת תיק מע"מ לחברה יש להמציא את המסמכים הבאים:

 • טופס רישום 821 משולב עם 821 א, מלא על כל פרטיו וחתום.
 • צילום תעודת ההתאגדות של החברה.
 • פרוטוקול מינוי מנהלים של החברה, כפי שאושר על ידי רשם החברות. חותמת נתקבל על גבי המסמכים של רשם החברות.
 • שמות, מספרי ת.ז. כתובות, ומספרי טלפון של מנהלי החברה.
 • חוזה קנייה/שכירות של מקום העסק.
 • אסמכתא לקיום חשבון הבנק על שם החברה.
 • לגבי עסק בשלבי שטרם החל בפעילותו, יש להמציא גם מסמכים שמלמדים על פעילותו העתידית, כגון חוזים, רישיון עסק, וכיו"ב.

פתיחת תיק חברה ברשויות מס הכנסה

לצורך פתיחת תיק מס הכנסה לחברה יש להמציא טופס 4436 - פתיחת תיק לתאגיד במס הכנסה ו/או בניכויים, מלא על כל פרטיו וחתום, ולצרף את תעודת ההתאגדות של החברה. אם החברה מתכוונת להעסיק גם עובדים שכירים ולשלם להם משכורת שמחוייבת בניכוי מס במקור, או לשלם להם תשלומים אחרים שמחוייבים בניכוי מס במקור (כגון שכר דירה), עליה לפתוח גם תיק ניכויים, וזאת באמצעות מילוי הסעיף המתאים לכך בטופס 4436.

פתיחת תיק ניכויים במוסד לביטוח לאומי

ככל שהחברה פתחה עבור עובדיה תיק ניכויים במס הכנסה, המוסד לביטוח לאומי מושך אליו באופן אוטומטי את פרטי תיק הניכויים שבמס הכנסה, ופותח גם אצלו תיק ניכויים, לצורך תשלום דמי הביטוח הלאומי של עובדי החברה.

לאחר פתיחת התיק יישלחו לחברה המסמכים הבאים:

 • הודעה על פתיחת תיק, מספר העובדים שדווח עליהם, ושיעור דמי הביטוח הלאומי ששיש לשלם עבורם.
 • שאלון להשלמת פרטים, שאותו על החברה למלא ולשלוח בחזרה למוסד לביטוח לאומי.
 • טופס 102 - דין וחשבון על העסקת עובדים, שאותו על החברה למלא ולשלם באמצעותו את דמי הביטוח הלאומי מדי חודש.