русский 050-881-7217

מה זה רכוש קבוע?

רכוש קבוע ממלא תפקיד מכריע בפעילות העסק. נכסים המוגדרים כקבועים ומשמשים דרך קבע את הפעילות העסקית. הרכוש הקבוע כולל את כל הנכסים המושקעים והקשורים בחברה באופן קבוע. לדוגמא: מבנים, קרקעות, מכונות, כלי רכב וכיוצא בזאת.

רכוש קבוע ממלא תפקיד מכריע בפעילות העסק. נכסים המוגדרים כקבועים ומשמשים דרך קבע את הפעילות העסקית. הרכוש הקבוע כולל את כל הנכסים המושקעים והקשורים בחברה באופן קבוע. לדוגמא: מבנים, קרקעות, מכונות, כלי רכב וכיוצא בזאת.

על בסיס הנכסים הללו מושתתת פעילותו היומיומית של כל עסק. הכרתם וניהולם הנכון חיוניים לבעלי העסק, או למושקעים בו, על מנת לקבל החלטות שונות ומגוונות באשר לאסטרטגיות העסקיות אותם הם רוצים לממש.


סוגי רכוש קבוע


נכסים קבועים מסווגים לשני סוגים עיקריים:

 

 • רכוש קבוע מוחשי - מבנים, מכונות, ציוד תפעולי, נכסים בהקמה, השקעות פיננסיות ובהן הלוואות ועוד.
  לדוגמא, במפעל ייצרני יכלול הרכוש הקבוע את אולם הייצור המכונות שבו, אולמות המכירה, והפטנטים.
 • רכוש קבוע בלתי מוחשי - זכויות קניין תעשייתי ו/או רוחני, ערך החברה, הפקדות ששולמו, זכויות ורישיונות שנרכשו בתמורה לתשלום ועוד.


המאפיינים המרכזיים של רכוש קבוע

 

 • אורך חיים – רכוש קבוע הוא בעל ערך שימושי בן יותר משנה ומופיע במאזן החברה כרכוש קבוע וצפוי לספק לעסק הטבות ליותר מתקופת חשבונות אחת.
 • פחת - למעט קרקעות, ערכם של נכסים קבועים פוחת עם הזמן, עם השימוש בהם ועם הופעתם של נכסים חדישים יותר בשוק. הפחת נרשם כהוצאה בדוחות הכספיים. 
 • נזילות - רכוש קבוע משמש בפעילות העסקית לצורך הפקת תועלת פיננסית לטווח הארוך ולמטרת השקעות. הוא משמש את החברה לשם יצור סחורות, מתן שירותים ויצירת הכנסות. אמנם מדובר ברכוש שניתן לראותו ולגעת בו אך הוא אינו מוצג במאזן כנכס שוטף ואינו ניתן להמרה למזומנים בקלות.
 • שווי - נכסים קבועים נרשמים בדרך כלל במאזן החברה לפי עלות בניכוי הפחת.

 

חשיבות הרכוש הקבוע


רכוש קבוע הוא מדד חשוב להערכת מצבה הכלכלי הנוכחי והעתידי של חברה באמצעות ניתוח מאזני.

 

הרכוש הקבוע נאמד על ידי משקיעים כשהם בשלבי ההחלטה אם כן או לא כדאי להם להשקיע מכספם בעסק או בחברה. יחס מחזור הרכוש הקבוע משמש לקביעת יעילותו של הרכוש הקבוע ביצירת הון חוזר.

 

 • השקעה - רכוש קבוע תורם לתהליך הייצור ומסייע ביצירת הכנסות.
 • בסיס נכסים - נכסים קבועים תורמים לערך הכולל של החברה או העסק, תוך שהם מעניקים לו יציבות ותמיכה לצמיחה ארוכת הטווח.
 • מאזנים - רכוש קבוע נרשם במאזן החברה ומשמש לחישובים פיננסיים. 

 

סיכום


לרכוש הקבוע תפקיד רב משמעות בביסוס מעמדו והצלחתו של עסק. הוא משמש כיסוד ועמוד שדרה ומהווה מנוף משמעותי להנעת פעילותו השוטפת.

 

הכרת מאפייניו של הרכוש הקבוע מסייעת להערכת מצבה הכלכלי הנוכחי כמו גם עתידה הצפוי של כל חברה והוא חיוני לשם קבלות החלטות פיננסיות מושכלות, שתוכלנה לייעל את משאבי העסק, לבסס את מעמדו ולייעל את משאביו.

 

מאמר זה נכתב על-ידי משרד רואה חשבון EA&CO והוא חלק משורת מאמרים העוסקים במושגי יסוד בתחומי החשבונאות והעסקים. למושגים נוספים לחצו כאן.
 

שתפו ב
1