русский 050-881-7217

מה זה פחת?

פחת הוא הוצאה שמתעדת את אובדן הערך של רכוש קבוע ושוטף בחשבונאות. הפחת משמש לחלוקת הוצאה של רכישה לאורך חייה. חישוב הפחת מבטיח שהרווחים יחויבו באופן שווה בהתאם לסכום ההשקעה לאורך חיי הרכישה.

פחת הוא הוצאה שמתעדת את אובדן הערך של רכוש קבוע ושוטף בחשבונאות. הפחת משמש לחלוקת הוצאה של רכישה לאורך חייה. חישוב הפחת מבטיח שהרווחים יחויבו באופן שווה בהתאם לסכום ההשקעה לאורך חיי הרכישה.

רכישות השקעה משמשות בדרך כלל לתקופה ארוכה יותר משנת כספים, אך ערכן יורד עם הזמן. שיטה זו ממלאת תפקיד משמעותי בדיווח הכספי, שכן היא מסייעת לעסקים להציג את ערך הנכסים וההוצאות שלהם במדויק.

 

בפשטות הפחת הוא הפחתת ערך של נכס לאורך זמן. עובדה ברורה וידועה היא כי נכסים נוטים לאבד מערכם בעת השימוש או אם יורד שווי השוק שלהם. ירידת ערך זו היא תוצאה של גורמים שונים ובהם בלאי, התקדמות טכנולוגית והתיישנות.

 

חשיבות הפחת


הפחת מאפשר לעסקים לייצג את ערך הנכסים שלהם במדויק בדוחות הכספיים. בזכות פיזור עלות הרכישה על פני החיים השימושיים שלה, הפחת מסייע בהתאמת עלותה להכנסות שהיא מייצרת.

 

באופן כזה מסופקת תמונה מציאותית ועכשווית יותר של רווחיות העסק ומצבו הפיננסי הכללי.
 

כיצד מחושב הפחת?


קיימות שיטות שונות והן תלויות תלויה באופי הרכוש ובאורך החיים השימושיים הצפוי שלו. 
 

  • פחת קו ישר - חלוקת עלות הנכס באופן שווה על פני חייו השימושיים. הוצאות הפחת הן קבועות.
     
  • היתרה היורדת - הוצאה גבוהה יותר של פחת בשנים הראשונות לחייו של הנכס, תוך ירידה הדרגתית עם הזמן. בשיטה זו, הפחת מחושב מהעלות ולא מבסיס הפחת המחושב מהעלות המופחתת לסוף השנה הקודמת.
     
  • שיטת יחידות תפוקה - אורך חייו של הנכס נמדד על פי כמות היחידות אותן יפיק במשך שנות פעולתו. הפחת השנתי יחושב על פי כמות היחידות שהנכס הפיק בתקופה חשבונאית נתונה.
     

משמעות הפחת בדיווח כספי
 

לפחת השפעה על רווחיות החברה. על ידי הכרה בחלק מעלות הנכס כהוצאה מדי שנה, הוא מקטין את הרווח הנקי של החברה.

 

ירידה משפיעה על תשואה, על נכסים ושולי רווחיות, ומספקת מצג מדויק של ביצועי החברה. באמצעות הפחתת ההכנסה החייבת במס, עשוי פחת להביא לתשלומי מס נמוכים יותר, ולשפר את תזרים המזומנים של החברה.
 

סיכום
 

הפחת מאפשר ייצוג הוגן של שווי הנכס לאורך חייו השימושיים, תוך התאמה בין ההוצאות לייצור הכנסות. 

 

בפירמת EA&CO CPA רואי חשבון אנו שמחים להציע ללקוחותינו ולמבקרי האתר מגוון רחב של מאמרי מידע במונחים ונושאים בתחום החשבונאי.
 

שתפו ב
1