русский 050-881-7217

מה זו חשבונית מס?

חשבונית מס זה מסמך המחייב את משלם מע"מ הלקוח לדרוש מעוסק מורשה, בעת קבלת שירות או רכישת מוצר.

חשבונית מס זה מסמך המחייב את משלם מע"מ הלקוח לדרוש מעוסק מורשה, בעת קבלת שירות או רכישת מוצר.

יחד עם זאת חוק מחייב גם עוסק מורשה להנפיק חשבונית מס בעת סיום העסקה, יותר נכון סיום מתן שירות או מסירת מוצר, וזה על פי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 (להלן: חוק מע"מ) ועל פי הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ג-1973 (להלן: הוראות מס הכנסה).


מהי חשבונית מס?


חשבונית מס זה מסמך המתעד סיום עסקה בין לקוח לעסק שהוא עוסק מורשה. צד אחד חוק מחייב את הלקוח המשלם מע"מ, בסיום העסקה של קבלת שירות או רכישת מוצר, לדרוש מסמך חשבונית מס. 

 

מצד השני חוק מחייב עסקים שהם עוסקים מורשים להנפיק חשבונית מס בעת סיום העסקה, שזה סיום מתן שירות או מסירת מוצר ללקוח. הגדרה של עוסק מורשה היא הגדרה של חוק מע"מ אשר מתייחס לעצמאים עוסקים מורשים וגם חברות שהם גם עוסקים מורשים - עסקים מורשים להפיק חשבונית מס.  עוסקים פטורים ממע"מ לא רשאים להפיק חשבונית מס בהתאם לסעיף 47 לחוק מע"מ. 


מתי חייבים להפיק חשבונית?


בהתאם לסעיף 46 (א) לחוק מע"מ, עוסק חייב להוציא לקונה חשבונית תוך 14 יום ממועד החיוב במס. 

 

הדבר מתייחס גם לעסקאות פטורות ממע"מ, בעסקאות מתן שירות לתושבי חוץ ויצוא.  

 

מה חייבים לכלול בחשבונית?


בהתאם לסעיף 9 (א) להוראות ניהול ספרים מוסבר ומפורט מה צריכה לכלול חשבונית בעת מכירת מוצר או מתן שירות. 

 

להלן רשימה:

 • שם הנישום (בית עסק), מספר תעודת זהות או ח"פ של חברה, פרטי קשר וכתובת
 • תאריך הפקה
 • מספר סידורי של מסמך “חשבונית מספר ….”
 • שם לקוח (הרוכש), מספר תעודת זהות או ח"פ של חברה, פרטי קשר וכתובת
 • תיאור או מספר סידורי של הטובין או השירות שניתן לזהות, אשר סופק בתמורה לתשלום 
 • סכום ללא מע"מ
 • המע"מ מתוך התשלום בהתאם לשיעור מע"מ
 • סכום לתשלום כולל מע"מ

 

קיזוז כנגד חשבונית מס

 

בעסקאות בין עסקים, עוסקים מורשים שהם בצד הלקוח בעסקה מסוימת, רשאים לדרוש בהתאם לחוק מע"מ חזרה כמע"מ תשומות, לדרוש באמצעות דוחות מע"מ שמוגשים מדי חודש או חודשיים לרשויות המע"מ (התדירות הדיווחים נקבעת בהתאם לגודל מחזור הפעילות).  


עוסק שניכה מס תשומות הכלול בחשבונית מס שהוצאה שלא לפי חוק, רשאי מנהל מע"מ להטיל עליו כפל מס המצוין בחשבונית או מסמך שאיתו הוא דרש מע"מ חזרה. גם כאן, יראו את פנקסי חשבונות בלתי קבילים באותה שנה פסילת ספרים.


בעסקה חליפין (להלן: עסקת ברטר) רשויות המס רואים שני עסקאות נפרדות ללא תשלום. לכן חובה להפיק חשבונית מס לשני הצדדים לעסקה.


בנוסף, כל אדם או עסק אחר שלא לא עוסק מורשה, לא רשאי להוציא חשבונית מס או להוציא מסמך הנחזה כחשבונית מס, או אם חסרים פרטים הנדרשים בחשבונית מס, יהיה חייב בתשלום כפל מס (גובה מע"מ), המצוין במסמך שהוא הפיק. בנוסף יראו את פנקסי חשבונות בלתי קבילים באותה שנה וגם פסילת ספרים.


סוגי חשבוניות נוספים


ישנם סוגים שונים של מסמכים כתיעוד פנים של העסק, הרי שיש ביניהם מספר הבדלים שכדאי להיות מודעים להם.

 • חשבונית עסקה -היא חשבונית לכל דבר ועניין, ניתנת במקום חשבונית מס, בחשבונית עסקה יוצגו כל הפרטים שכוללים בחשבונית מס, אך אינה משמשת לצורך התחשבנות עם מע"מ. משתמשים בחשבונית עסק בעסקאות שמועד תשלום נדחה ובית עסק לא גבה תשלום ולא ניתן לשלם מע"מ על עסקה שלא התקבל תשלום בגינה.
 • חשבונית מס קבלה - מסמך הכולל שני מסמכים, מסמך חשבונית מס וגם מסמך קבלה. מתאים לעסקאות כאשר בגמר עסקה סיום מתן שירות או מסירת מוצר מתבצע גם תשלום באופן מלא.  
 • חשבונית עצמית - זו חשבונית שמוציא עוסק לעצמו לאחר תשלום לצד שאינו עוסק.  באמצעותה חשבונית עצמית הוא מדווח על העסקה, במקרה זה מע"מ מקבל ביטוי גם בהוצאות וגם בהכנסות ללא שינוי בסכום לתשלום המע"מ.
   

באשר לאחרון, חשוב לציין עם זאת שלושה דברים:

1. לצורך הפקת חשבונית עצמית נדרש אישור באמצעות טופס ייעודי של רשויות המע"מ.

2. חשבונית עצמית אינה נחשבת להכנסה אלא כהוצאה בלבד בשורה תחתונה, 

4. אינה מחושבת לצורך דיווח המקדמות למס ההכנסה.

3. בדוחות במע"מ תופיע החשבונית העצמית פעם כהוצאה בתאומות ופעם כהכנסה בעסקאות.
 

 • חשבונית זיכוי - במקרה בו מחזיר הלקוח את המוצרים שרכש או נפלה טעות בחישוב המוצר או שירות או חלק מהעסקה עוסק תפיק חשבונית זיכוי. 
  חשוב לציין שחשבונית זיכוי חייבת להמסר ללקוח ולקוח צריך לאשר קבלתה. לחילופין חשבונית זיכוי נשלחה ללקוח בדואר רשם. בעסקאות מעל 1,400 ש"ח חובת צירוף אישור מסירה ללקוח בעת דיווח למע"מ. 
   

אודות המשרד


ברוכים הבאים פירמת רואי החשבון EA&CO.


מאמר זה הינו חלק מפרויקט אישי במשרד, ובו אנו שואפים להקנות את המידע החשבונאי המפורט ביותר עבור קהל הגולשים והגולשות המבקרים, ולא מהווה תחליף לייעוץ מקצועי ולא ניתן לראות במאמר כחוות דעת.


זהו גם הקו המנחה אותנו בעבודתנו המשותפת עם כל לקוח ולקוחה; להקנות מידע מקיף ומלא בנושאים החשבונאיים והפיננסיים מן הפשוטים ועד למורכבים  ביותר.


המשפט 'ידע הוא כוח' מקבל משנה תוקף כאשר מדובר בניהול העסק, ניהול ספקים ובהובלתו לצמיחה ושגשוג.


בכל שאלה והתייעצות, אנו מזמינים אתכם ליצור עמנו קשר טלפוני, או להשאיר פניה ונציג ישוב אליכם בהקדם.
 

שתפו ב
1