русский 050-881-7217

תכנון מס לחברות

תכנון מס לחברות הינו שימוש בכלים חוקיים ולגיטימיים, כגון הטבות מס והקלות מס, כדי להביא להפחתה או לביטול של חבות המס שחלה על החברות. כדי להבין מהו תכנון מס לאשורו, נסביר מהו תכנון מס באופן כללי, מהי מערכת המיסוי שחלה על חברות בארץ, ובאילו הטבות מס ניתן להשתמש במסגרת תכנון המס לחברות בארץ.

תכנון מס לחברות הינו שימוש בכלים חוקיים ולגיטימיים, כגון הטבות מס והקלות מס, כדי להביא להפחתה או לביטול של חבות המס שחלה על החברות. כדי להבין מהו תכנון מס לאשורו, נסביר מהו תכנון מס באופן כללי, מהי מערכת המיסוי שחלה על חברות בארץ, ובאילו הטבות מס ניתן להשתמש במסגרת תכנון המס לחברות בארץ.

מזה תכנון מס

 

תכנון מס הינו שימוש בכלים חוקיים ולגיטימיים כדי להביא להפחתה או לביטול של חבות המס שחלה על הנישום. מדובר בכלים כגון זיכויי מס, פטורים, שימוש באמנות בינלאומיות למניעת כפל מס, מימוש הפסדים לפני סיומה של שנת המס, ועוד. בכך נבדל תכנון המס מהעלמת המס, שנועדה אף היא להביא להפחתה או ביטול של חבות המס שחלה על הנישום, אולם תוך ביצוע פעולות בלתי חוקיות, כגון הגשת דו"חות כוזבים, הגשת חשבוניות פיקטיביות, השמטת הכנסות, וכדומה.

 

למותר לציין שבעוד תכנון המס הינו פעולה לגיטימית וחוקית, אזי העלמת מס מהווה עבירה פלילית לחלוטין. יתרה מכך: לא רק שתכנון מס הינו פעולה חוקית, שהנישום זכאי לעשותה, אלא שהפסיקה בארץ גם קבעה שמומחי המס שבהם הנישום ניעזר לצורך ניהול העסק שלו אף מחוייבים לייעץ לו באופן שיפחית ככל הניתן את חבות המס שמוטלת עליו: "עצם העובדה כי צדדים בחרו במבנה משפטי דל מיסים אינה מצביעה כי המבנה 'מלאכותי' או 'בדוי'. זכותם - ואף חובתם - של מומחים בענייני מיסים לתכנן עסקאות משפטיות כך שלא תהיינה עתירות מס." (ע"א 4639/91 מנהל מס שבח מקרקעין נ' חזון).

 

 

חובת הדיווח על תכנוני מס מסויימים

 

כל נישום זכאי לבצע תכנון מס, וזאת בין אם המדובר ביחיד ובין אם המדובר בחברה בע"מ. אולם, למרות שהחוק בארץ מכיר בזכותם של הנישומים לבצע תכנון מס, הוא גם מטיל עליהם את החובה לדווח לרשות המסים על שורה של תכנוני מס מסויימים, בסעיפים 145א2 ו-131(ז) לפקודת מס הכנסה, ותקנות מס הכנסה (תכנון מס החייב בדיווח), התשס"ז-2006.

מדובר, בין היתר, בתכנוני מס מסויימים שקשורים לתשלום לקרוב, מכירה לקרוב, או מחילה לקרוב. עם זאת יודגש כי העובדה שתכנון מס מסוים מחוייב בדיווח, אין פירושו שהוא בהכרח גם לא חוקי, אלא שהדיווח עליו נועד להפנות את תשומת רשות המסים אליו כדי שהיא תוכל לבחון את הלגיטימיות שלו.

על תכנוני המס הללו יש לדווח באמצעות צירוף טופס 1213 לדו"ח השנתי למס ההכנסה. לפיכך, על יחידים לצרף את טופס 1213 לדו"ח השנתי שלהם, שמוגש באמצעות טופס 1301, ואילו על החברות לצרף את טופס 1213 לדו"ח השנתי שלהם, שמוגש באמצעות טופס 1214.

 

 

מהי מערכת המיסוי שחלה על חברות בארץ

 

כאמור, כדי להבין איזה תכנון מס ניתן לעשות לחברות בארץ, צריך תחילה כמובן להכיר את מערכת המיסוי שחלה עליהן. להבדיל ממערכת המיסוי של יחידים, מערכת מיסוי החברות הינה מערכת דו שלבית, אשר כוללת תשלום מס חברות ומס דיבידנד.

 

 

מס חברות

 

מס חברות הינו מס ההכנסה שמשולם על ידי החברה על הרווחים שהיא הפיקה, וזאת לפי סעיף 126 לפקודת מס הכנסה. שיעור מס החברות מתעדכן מעת לעת. נכון לשנת 2022 (והחל משנת 2018), שיעור מס החברות בארץ הינו 23%, שנחשב לשיעור לנמוך יחסית. שיעור זה הינו אחיד וקבוע לכל החברות, ללא חלוקה למדרגות מס, וללא תלות בהיקף ההכנסות של החברה. לפיכך, כל חברה צריכה לשלם 23% על כל הרווחים שלה, וזאת החל מהשקל הראשון של רווחים אלו, ללא קשר לגודלה ולהיקף הכנסותיה, אם כי בכפוף להקלות והטבות המס שלהן היא זכאית, ושאותן מומלץ לנצל גם במסגרת תכנון המס.

 

תחשיב שיעור מס החברות הינו שנתי, אולם הגבייה שלו נעשית באופן חודשי, באמצעות תשלום מקדמות המס שעל החברה לשלם לרשות המסים מדי חודש בהתאם לשיעור המקדמות שנקבע לה. בתום השנה, תחושב שומת המס הסופית של החברה, בהתאם לדו"ח השנתי שיוגש על ידה. אם יתברר שמקדמות המס של החברה גבוהות מתשלום המס הסופי שהיה עליה לשלם, היא תקבל החזר מס מרשות המסים, ואם יתברר ההיפך, יהיה עליה לשלם לה את ההפרש. בצד שיעור מס החברות הסטטוטורי שקבוע בחוק, ישנן חברות רבות שמשלמות בפועל מס חברות נמוך יותר, הודות להטבות ולהקלות שהן מקבלות מהמדינה. מס זה מכונה "מס חברות אפקטיבי".

 

 

מס דיבידנד

 

מס דיבידנד הינו מס שמשולם על ידי בעלי המניות של החברה בגין הדיבידנדים שהחברה חילקה להם (ככל שהחברה החליטה כמובן לחלק להם דיבידנדים, מה שלא תמיד נעשה דרך קבע). את הדיבידנדים על החברה לחלק מהרווחים הנקיים שלה, כלומר, מהרווחים שנותרו לה לאחר שהיא שילמה את מס החברות. מס החברות ביחד עם מס דיבידנד מכונה "מס מצרפי". גם השיעור של מס הדיבידנד מתעדכן מעת לעת. נכון לשנת 2022, שיעור מס הדיבידנד לבעל מניות רגיל הינו 25%, ואילו שיעור המס לבעל מניות מהותי (בעל מניות שמחזיק בלפחות 10% ממניות החברה), הינו 30%.

 

 

לסיכום סקירת מיסוי החברות בארץ:

 

כפי שציינו לעיל, מערכת מיסוי החברות בארץ הינה מערכת דו שלבית, שכוללת מס חברות, ולעתים גם מס דיבידנד. מס החברות ומס הדיבידנד מכונים יחדיו "מס מצרפי". בנוסף למסים הללו, קיים גם מס רווח הון, אשר מוטל על הרווח שמופק בעת מכירת מניות חברה (ושיעורו הינו 25%, נכון לשנת 2022). לפיכך, יש להבדיל בין:

  • מס חברות, שנגבה מהרווח שהחברה מפיקה מפעילותה העסקית, לפי השיעור שנקבע בחוק.
  • מס חברות אפקטיבי, שהינו שיעור מס החברות שנגבה בפועל מהחברה, לאחר ניצול הטבות המס.
  • מס דיבידנד, שנגבה מהדיבידנד שמחולק לבעלי המניות מהרווח הנקי של החברה, בניכוי מס החברות.
  • ומס רווח הון, שנגבה מהרווח שבעלי המניות מפיקים ממכירת מניות החברה.

 

 

איך עושים תכנון מס?

 

תכנון מס הינו תהליך מורכב שמצריך מומחיות ובקיאות מיוחדת במערכת המיסוי בארץ ובחו"ל, וזאת בהתאם לחקיקה, לפסיקה, ולהנחיות העדכניות של רשות המסים. לפיכך, מומלץ לבצע את תכנון המס בסיוע והכוונה של אנשי מקצוע שמתמחים בכך, כגון רואה חשבון, עורך דין, יועצי מס, וכיו"ב. לצורך ביצוע תכנון המס, מומלץ באופן כללי לפעול לפי העיקרון של "סוף מעשה במחשבה תחילה", ולבצע את תכנון המס מלכתחילה, כדי להביא להפחתה מקסימאלית של חבות המס שתוטל על החברה בדיעבד (ובמילים פשוטות: על מנת להביא לכך שמס החברות האפקטיבי שלה יהיה כמה שיותר נמוך).

מומלץ לנהוג לפי עיקרון זה במיוחד כאשר החברה עומדת לבצע עסקות משמעותיות ומורכבות, ולבצע את תכנון המס כבר בשלבים המוקדמים והראשוניים ביותר של העסקאות הללו, כדי להביא להפחתה מקסימאלית של חבות המס שתיגבה בגינן בדיעבד.

 

 

באיזה הטבות מס ניתן להשתמש במסגרת תכנון מס לחברות?

 

כעת הגענו לעיקר: באילו הטבות מס ניתן למעשה להשתמש לצורך ביצוע תכנון מס לחברות בארץ. הטבות מס מכח החוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959 אחת הדרכים העיקריות לקבלת הטבות מס לחברות בארץ הינה באמצעות החוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959. חוק זה אשר מעניק שיעורי מס מופחתים לחברות השונות שעומדות בתנאיו, ובעיקר לחברות שפועלות בתחומים כגון ההייטק, התעשייה, המחקר והפיתוח, והתיירות.

החוק לעידוד השקעות הון נועד לעודד יזמות כלכלית בארץ; למשוך אליה הון, הן הון מקומי של חברות ישראליות והן הון חוץ של חברות זרות; וליצור מקומות עבודה בארץ, במיוחד באזורי הפריפריה; וזאת באמצעות מסלולי מענקים והטבות שונים, שמתעדכנים מעת לעת. בין היתר, החוק קובע שיעורי מס חברות מופחתים למפעל מועדף ו/או למפעל טכנולוגי שממוקם ופועל באזור שמסווג כאזור פיתוח א'. המפעל שחברת אינטל הבינלאומית הקימה בקרית גת מהווה דוגמא מובהקת ומפורסמת במיוחד להטבות המס שניתנו לפי חוק זה.

 

 

רווחים כלואים

 

בעבר, החוק לעידוד השקעות הון גם העניק לחברות תעשייתיות פטור ממס חברות למשך תקופה של 7 עד 15 שנים, וזאת על מנת לעודד אותן להשקיע את רווחיהן בחזרה במפעלים שלהן בארץ, במקום לחלק אותם כדיבידנד לבעלי המניות שלהן. פטור זה בוטל בשנת 2011 במסגרת תיקון 68 לחוק. הפטור ממס חברות ניתן לחברות הללו עד שהן תחלטנה לחלק את רווחיהם כדיבידנד, כך שאז עליהן לשלם הן מס חברות והן מס דיבידנד. אולם, בפועל, חברות רבות נמנעו הן מלהשקיע את רווחיהן בחזרה במפעלים שלהן בארץ, והן מלחלק אותם כדיבידנד לבעלי המניות שלהן.

 

כתוצאה מכך, הרווחים הצבורים הללו זכו לכינוי "רווחים כלואים", מאחר שהם כלואים בחברה ואינם מחולקים עד שהחברה תחליט להפשיר אותם ולשלם מס חברות בגינם. בשנת 2012, ועקב הגירעון בתקציב המדינה באותה שנה, הוחלט לתמרץ את החברות הללו להפשיר את הרווחים הכלואים שלהן באמצעות הטלת מס חברות מופחת בשיעור של 6% - 17.5%, במקום בשיעור של 25%-10% באותה תקופה. תמריץ זה ניתן במסגרת תיקון 69 לחוק עידוד השקעות הון, אם כי הוא הוא הוגדר כהוראת שעה, שהוגבלה לשנה אחת בלבד, מנובמבר 2012 ועד לנובמבר 2013.

 

ואכן, היו חברות שבחרו להפשיר את הרווחים הכלואים שלהן הודות לתמריץ זה, ולשלם את מס החברות המופחת בגינם. אולם, עדיין נותר במשק מצבור משמעותי של חברות עם עודפי רווחים פטורים ממס ולא מחולקים. כדי לעודד גם את החברות הללו להפשיר את הרווחים הכלואים שלהן, הוחלט שוב, בשנת 2021, לתת להם תמריץ בדמות מס חברות מופחת, שלא יפחת מ-6%, וזאת במסגרת תיקון 74 לחוק מיום 15.11.2021. גם תיקון זה הוגדר כהוראת שעה, לשנה אחת בלבד, עד ליום 14.11.2022.

 

 

מיסוי חברות לפי שיעורי המס של בעליהן

 

ישנן חברות מסויימות שהחוק מאפשר להן לבקש שהמס שיוטל עליהן יחושב לא לפי מס חברות, אלא לפי שיעורי המס שחל על בעלי המניות שלהן כיחידים (כלומר, כאילו שהכנסות החברה למעשה מתחלקות בין בעלי המניות של החברה). נכון לשנת 2022, מדובר בחברות הבאות:

 

  • חברת בית: חברה שנמצאת בבעלותם של לא יותר מחמישה אנשים, שאינה חברה בת של חברה גדולה יותר, ושכל רכושה מסתכם בבניינים בלבד.
  • חברה משפחתית: חברה שכל מנהליה הם בני משפחה אחת שניתן לראותם כאדם אחד.
  • אגודה שיתופית: חברה בעלת אופי חקלאי כגון קיבוץ, מושב, התיישבות חקלאית וכדומה.

 

 

התייעצו איתנו

 

ברוכים הבאים לפירמת רו"ח EA&Co. CPA, בכל שאלה והתייעצות בנושא תכנון מס עבור חברות, אנו מזמינים אתכם ואתכן להשאיר לנו פנייה באתר, לכתוב לנו בוואטסאפ או ליצור עמנו קשר טלפוני ישיר.

שתפו ב
1