русский 050-881-7217

הנהלת חשבונות לעצמאי

ככלל, כל בעל עסק עצמאי צריך לפתוח לעסק שלו, כבר עם הקמתו, שלושה תיקים נפרדים, ברשויות מע״מ, מס הכנסה, וביטוח לאומי, ולבצע הנהלת חשבונות לעסק שלו בהתאם לתקנות מע״מ (ניהול פנקסי חשבונות), תשל״ו-1976 במשולב עם הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), תשל״ג-1973.

ככלל, כל בעל עסק עצמאי צריך לפתוח לעסק שלו, כבר עם הקמתו, שלושה תיקים נפרדים, ברשויות מע״מ, מס הכנסה, וביטוח לאומי, ולבצע הנהלת חשבונות לעסק שלו בהתאם לתקנות מע״מ (ניהול פנקסי חשבונות), תשל״ו-1976 במשולב עם הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), תשל״ג-1973.

הנהלת חשבונות של בעל עסק עצמאי בהיבט המע"מ

 

בעת פתיחת התיק ברשויות מע"מ, על בעל העסק העצמאי להגדיר את הסטטוס שלו: האם כעוסק פטור (שבעבר נקרא 'עוסק זעיר') או כעוסק מורשה. יודגש כי לסיווג זה יש משמעות רק לגבי היבט המע"מ, להבדיל מהיבטי מס הכנסה והביטוח הלאומי של העסק העצמאי.

 

 

כיצד מגדירים את העצמאי כעוסק פטור או כעוסק מורשה?

 

הגדרת בעל העסק העצמאי כעוסק פטור או מורשה נעשית לפי היקף מחזור העסקאות (ההכנסות) השנתי שצפוי לו במהלך שנת המס. נכון לשנת 2022, בעל מחזור שנתי של עד 102,292 ₪ יוגדר כעוסק פטור, ומעל תקרה זו יוגדר כעוסק מורשה. עם זאת, ישנם בעלי מקצוע מסויימים שבכל מקרה חייבים להירשם במע"מ כעוסק מורשה, ללא קשר להיקף המחזור השנתי שלהם, כגון עו"ד, רו"ח, רופא, פסיכולוג, אדריכל, ועוד.

 

 

מהם ההבדלים בין עוסק פטור לעוסק מורשה?

 

העוסק הפטור הינו פטור מלגבות מלקוחותיו גם את תשלום המע"מ בנוסף לסכום התמורה עבור המוצר או השירות שהוא מספק להם, דבר שמוזיל משמעותית את עלות המוצר/שירות שהוא מספק להם. בהתאם לכך, הוא אינו מוציא ללקוחותיו חשבונית מס, כי אם חשבונית עסקה רגילה בלבד, שמהווה מעין דרישת תשלום. עם קבלת התמורה מלקוחותיו, עליו כמובן גם להוציא להם קבלה. מנגד, העוסק הפטור אינו רשאי מלקזז מהוצאותיו העסקיות את המע"מ שהוא עצמו משלם לספקים שלו. בנוסף, העוסק הפטור גם פטור מהחובה להגיש לרשות המסים דו"חות מע"מ תקופתיים, מדי חודש או חודשיים, תחת זאת, עליו להגיש לרשות המסים "הצהרת עוסק פטור" אחת, בתום כל שנת מס, שבה עליו להצהיר על היקף ההכנסות שהיו לו באותה שנה, וזאת על מנת לברר האם הן חצו את תקרת הפטור, כך שהוא למעשה עבר למעמד של עוסק מורשה (כלומר, האם היו לו הכנסות יותר מ- 102,292 ₪, נכון לשנת 2022).

 

לעומת זאת, העוסק המורשה חייב לגבות מלקוחותיו את סכום המע"מ, בנוסף לסכום התמורה עבור המוצר או השירות שהוא מספק להם, ולהעביר אותו לרשות המסים. בהתאם לכך, עליו להוציא ללקוחותיו חשבונית מס, וכמובן גם להוציא להם קבלה עם קבלת התמורה מהם. במקביל, העוסק המורשה גם רשאי לקזז את המע"מ שהוא עצמו שילם במסגרת הרכישות וההוצאות שהוא ביצע עבור העסק שלו. המע"מ שהעוסק המורשה גובה בגין אספקת המוצרים או השירותים ללקוחותיו, מכונה "מס עסקאות". המע"מ שהעוסק המורשה משלם בעצמו בגין רכישת מוצרים או שירותים עבור העסק שלו, מכונה "מס תשומות". בנוסף, העוסק המורשה חייב להגיש דו"חות מע"מ תקופתיים, מדי חודש או חודשיים (לפי היקף המחזור שלו) וזאת לצורך העברת המע"מ לרשות המסים. במסגרת הדו"חות ההתקופתיים, עליו לדווח לרשות המסים על המע"מ שהוא גובה מלקוחותיו ("מס עסקאות"), ולהעביר אותו אליה לאחר ניכוי המע"מ שהוא עצמו שילם עבור העסק שלו ("מס תשומות").

 

 

מה ההבדל בין הנהלת חשבונות של עוסק פטור לזו של עוסק מורשה?

 

הנהלת החשבונות של עוסק פטור הינה הרבה פחות מורכבת ותובענית מהנהלת חשבונות של עוסק מורשה, וגם עשויה להיות יותר זולה ממנה. שכן, בעוד הנהלת החשבונות של עוסק פטור צריכה להתבצע רק לפי השיטה החד צידית, הפשוטה והרגילה, אזי הנהלת החשבונות של עוסק מורשה שמחזור עסקאותיו עולה על סכום מסויים חייב להתבצע לפי השיטה הכפולה, שהינה הרבה יותר מורכבת ויקרה. עם זאת, בכל מקרה חשוב לבצע את הנהלת החשבונות של העסק תחת פיקוח של אנשי מקצוע, לרבות רואה חשבון, על מנת לוודא שהיא נעשית כדין.

 

 

הנהלת חשבונות של בעל עסק עצמאי בהיבט מס הכנסה

 

כפי שצויין לעיל, לסיווג בעל העסק העצמאי כעוסק פטור או מורשה יש משמעות רק לגבי חבויותיו כלפי מע"מ, להבדיל מחבויותיו כלפי מס הכנסה והביטוח הלאומי. לפיכך, העוסק הפטור נושא באותה אחריות אותה נושא העוסק המורשה כלפי מס הכנסה והביטוח הלאומי, והוא איננו פטור גם מהן. מבחינת מס הכנסה, על העובד העצמאי לדווח לרשות המסים על העסקאות שהוא ביצע במסגרת העסק שלו ולשלם לה את תשלומי מס הכנסה בגין הכנסותיו מהעסקאות הללו.

 

 

אופן חישוב שיעור מס ההכנסה

 

הכנסותיו של העובד העצמאי מחושבות כהכנסה אישית שלו, וזאת כפי שהן מחושבות גם לגבי עובד שכיר. שיעור מס ההכנסה שחל על עובד עצמאי הינו זהה אף הוא לשיעור מס ההכנסה שחל על עובד שכיר, ואשר נקבע באופן פרוגרסיבי לפי מדרגות המס. אולם, ובשונה מעובד שכיר, העובד העצמאי רשאי לקזז מההכנסות שלו את ההוצאות שהוא הוציא עבור העסק שלו. בנוסף, חישוב סכום מס ההכנסה שחל על העובד העצמאי נעשה לפי הכנסתו השנתית, ונקבע באמצעות שומה סופית שרשות המסים עורכת לאחר העובד העצמאי הגיש את הדו"ח השנתי שלו לאחר סיום שנת המס. מצד שני, גביית תשלום מס ההכנסה איננה נעשית אף היא בסוף שנת המס, כי אם במהלך שנת המס השוטפת, מדי חודש או חודשיים, וזאת באמצעות תשלום מקדמות המס, וכפי שיוסבר להלן.

 

 

תשלום מקדמות המס

 

תשלום מס ההכנסה על ידי העובד העצמאי במהלך שנת המס השוטפת נעשה באמצעות תשלום מקדמות המס, ועל חשבון שומת המס הסופית שלו, שתיקבע רק לאחר הגשת הדו"ח השנתי. לאחר פתיחת התיק והרישום במשרדי מס הכנסה, נשלח לעובד העצמאי פנקס מקדמות שמכיל שוברי תשלום, באמצעותם עליו לדווח לרשות המסים על מחזור העסקאות שלו ולשלם לה את סכום המקדמות. שיעור מקדמות המס נקבע על ידי רשויות המס בתחילת כל שנת מס, וזאת כאחוז מסויים ממחזור העסקאות (ההכנסות) הצפוי של הנישום במהלך שנת המס. כאשר מדובר בעסק חדש, שהוקם זה עתה, מחזור העסקאות הצפוי של העסק נקבע לפי הענף המקצועי אליו משתייך העסק, והערכת בעל העסק לגבי המס המשוער שהוא צפוי להתחייב בו עם התשלום הראשון של המקדמות.

 

כאשר מדובר בעסק ותיק, שפועל לפחות שנה, שיעור אחוז המקדמות שלו ייקבע בהתאם לרווחיו בשנת המס הקודמת. עם זאת, ניתן לבקש בכל עת להגדיל, להקטין ואף לבטל את תשלום המקדמות. כמו כן, ניתן לקזז מסכום המקדמות מס שנוכה במקור, ושלא משכר. כאמור, תשלום מקדמות המס נעשה על חשבון שומת המס הסופית של העובד העצמאי, שתיקבע רק לאחר הגשת הדו"ח השנתי, וכפי שיוסבר להלן.

 

 

הגשת דו"ח שנתי

 

הדו"ח השנתי הינו דו"ח שמשמש לחישוב סכום מס ההכנסה השנתי שבו חב העובד העצמאי, ולבירור האם קיים פער בין סכום מס ההכנסה השנתי שחל עליו, לבין סכומי המס שהוא שילם במהלך השנה באמצעות מקדמות המס החודשיות שלו. אם יסתבר שסכום המקדמות גבוה מסכום המס השנתי, העובד העצמאי יהיה זכאי לקבלת החזר מס מרשות המסים. אם יסתבר שסכום המקדמות נמוך מסכום המס השנתי, הוא יצטרך לשלם לרשות המסים את ההפרש.

 

 

הגשת הצהרת הון

 

על העובד העצמאי להגיש הצהרת הון לרשויות מס הכנסה, מדי 5-4 שנים, במסגרתה עליו להצהיר על כל הנכסים שנמצאים בבעלותו ועל כל ההתחייבויות שלו, בארץ ובחו"ל, נכון למועד ההצהרה, ולצרף לה מסמכים לאימות הפרטים שצויינו בה. במסגרת הנכסים, יש לציין נכסי נדל"ן, כלי רכב, תוכניות חיסכון, מניות וני"ע, כספים במזומן, תכולת דירת המגורים שלו, תכשיטים, ועוד. כמו כן יש לציין נכסים או כספים שהתקבלו בירושה או במתנה. במסגרת ההתחייבויות, יש לציין תשלומי משכנתא, התחייבויות כספיות כלפי גורמים אחרים, וכן כל הלוואה שהנישום נטל ושעליו להחזיר. ההפרש בין הנכסים של העובד העצמאי לבין ההתחייבויות שלו, מהווה את הסך הכולל של ההון שעליו הוא מצהיר.

 

 

הנהלת חשבונות של בעל עסק עצמאי בהיבט הביטוח הלאומי

 

כפי הנראה, לא רבים מודעים לכך שמבחינת המוסד לביטוח לאומי, לא כל בעל עסק עצמאי נחשב אוטומטית כ-"עובד עצמאי", כי אם רק מי שעונה על אחד מבין התנאים החילופיים הבאים:

 

  1. הוא עוסק במשלח ידו לפחות 20 שעות בשבוע בממוצע.
  2. הכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו איננה נמוכה מ- 50% מהשכר הממוצע (נכון לשנת 2022, מדובר בסך של 5,276 ₪).
  3. הוא עוסק במשלח ידו לפחות 12 שעות בשבוע בממוצע + הכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו איננה נמוכה מ-15% מהשכר הממוצע (נכון לשנת 2022, מדובר בסך של 1,583 ₪).

 

(מי שאיננו על אחד מהתנאים הללו, לא יוגדר כ-"עובד עצמאי" בביטוח הלאומי, כי אם כ-"בעל הכנסה שלא מעבודה", ובמקרה כזה יהיה עליו לשלם את דמי הביטוח לפי מעמד זה). בעל עסק עצמאי שהוגדר כ-"עובד עצמאי" מבחינת הביטוח הלאומי, צריך לשלם את דמי הביטוח הלאומי שלו מדי חודש בחודשו, וזאת באמצעות תשלום מקדמות. גובה המקדמות נקבע לפי גובה המחזור השנתי (ההכנסות) שצפוי לעסק לפי הערכתו של העובד העצמאי, וזאת כפי שהוא ציין ב-"טופס דין וחשבון רב שנתי" שהוא הגיש למוסד לביטוח לאומי בעת פתיחת התיק של העסק שלו. הסכום הסופי של דמי הביטוח הלאומי שחלים על העובד העצמאי ייקבע רק לאחר הגשת הדו"ח השנתי שלו למס הכנסה. אם יסתבר שסכום המקדמות ששולם על ידו בפועל הינו גבוה מהסכום הסופי, הוא יהיה זכאי לקבלת החזר מהמוסד לביטוח הלאומי. אם יסתבר שסכום המקדמות ששולם על ידו בפועל הינו נמוך מהסכום הסופי, הוא יצטרך לשלם את ההפרש למוסד לביטוח לאומי.

 

 

התייעצו עם משרדנו

 

מחפשים אחר שירות הנהלת חשבונות לעצמאי על-ידי משרד רואי חשבון מנוסה? לרשותנו רואי חשבון ומנהלי חשבונות מן המומחים בתחום. משרדנו מתאפיין ביחס אישי, ומתן מעטפת מלאה לעסקים בכל היקף. למידע נוסף ופרטים, צרו עמנו קשר טלפוני, השאירו פניה באתר או כתוב לנו בוואטסאפ.

שתפו ב
1