русский 050-881-7217

דו״חות אישיים למס הכנסה

דו״ח אישי למס הכנסה הינו דו״ח שנתי של נישומים יחידים מסויימים, בעיקר עובדים שכירים בעלי שכר גבוה או עובדים עצמאיים בעלי עסקים, אשר משמש לחישוב סכום מס ההכנסה השנתי שבו הם חייבים עבור שנת המס.

דו״ח אישי למס הכנסה הינו דו״ח שנתי של נישומים יחידים מסויימים, בעיקר עובדים שכירים בעלי שכר גבוה או עובדים עצמאיים בעלי עסקים, אשר משמש לחישוב סכום מס ההכנסה השנתי שבו הם חייבים עבור שנת המס.

באמצעות הדו"ח האישי של הנישומים הללו ניתן לברר האם קיים פער בין סכום מס ההכנסה השנתי שחל עליהם, לבין סכומי המס שהם שילמו בפועל במהלך השנה באמצעות מקדמות המס החודשיות שלהם, והאם הם זכאים לקבלת החזר מרשות המסים או שעליהם לשלם לה סכום נוסף. בנוסף לחובת הגשת הדו"ח האישי השנתי למס הכנסה שחלה על נישומים שהינם יחידים כאמור לעיל, מוטלת חובת הגשת הדו"ח השנתי גם על נישומים שהם תאגידים, כגון חברות ומלכ"רים.

 

 

למה בכלל צריך להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה?

 

חישוב סכום מס ההכנסה שחל על הנישום נעשה באופן שנתי, ורק לאחר סיום שנת המס ביום 31.12. לעומת זאת, גביית המס מהנישום נעשית במהלך שנת המס עצמה, באמצעות תשלום מקדמות המס החודשיות, ששיעורן נקבע בתחילת שנת המס כאחוז מסויים משיעור המחזור (ההכנסות) הצפוי של הנישום במהלך השנה. מאחר שרק בסוף שנת המס ניתן לדעת מה היה גובה ההכנסות השנתי בפועל, מובן מדוע יכול להתרחש פער בין שיעור ההכנסות שהיה צפוי לנישום בתחילת שנת המס (ושלפיו נקבע שיעור המקדמות שעל הנישום לשלם במהלך שנת המס), לבין שיעור ההכנסות שהתקבל אצלו בפועל עד לסוף שנת המס (ושלפיו נקבע שיעור המס שחל בפועל על הנישום).

 

לפיכך, ועל מנת לברר ולוודא האם אכן התרחש פער כזה, על הנישום להגיש לרשות המסים לאחר סיום כל שנת המס ביום 31.12, דו"ח שנתי שבו עליו לציין את סך כל ההכנסות וההוצאות שהיו לו בפועל במהלך שנת המס שחלפה, ובהתאם לנתונים אלו רשות המסים מחשבת את סכום מס השנתי שחל על הנישום במסגרת השומה הסופית שלו. אם יסתבר בדיעבד שאכן התרחש פער בין סכום המקדמות ששילם הנישום בפועל לבין סכום המס השנתי שעליו לשלם לפי השומה הסופית, אזי יש לפעול כדלקמן: אם הפער הינו לטובת הנישום, כלומר, הוא שילם יותר מס באמצעות המקדמות החודשיות ממה שהוא צריך לשלם לפי השומה הסופית, הוא יהיה זכאי לקבלת החזר מס מרשות המסים. אם הפער הינו לטובת רשות המסים, כלומר, הנישום שילם פחות מס באמצעות המקדמות החודשיות ממה שהוא צריך לשלם לפי השומה הסופית, יהיה עליו לשלם לרשות המסים את ההפרש.

 

 

מי הם הנישומים היחידים שחייבים להגיש דו"ח שנתי אישי למס הכנסה?

 

רוב הציבור סבור שחובת הגשת הדו"ח השנתי למס הכנסה חלה בעיקרה רק על חברות בע"מ ויחידים עצמאיים בעלי עסק משלהם, בעוד יתר היחידים, לרבות העובדים השכירים, פטורים ממנה. סברה זו נובעת כפי הנראה מהעובדה לפיה גביית מס ההכנסה משכר העובדים השכירים מתבצעת על ידי ניכויו במקור של המס והעברתו לרשות המסים על ידי המעסיק שלהם, וזאת מבלי שהעובד השכיר עצמו יהיה מעורב בכך או יצטרך לדווח על כך לרשות המסים.

אולם, מדובר בטעות. שכן, לפי סעיף 131 לפקודת מס הכנסה, חובת הגשת הדו"ח השנתי לרשות המסים חלה כמעט על כל הנישומים היחידים (בנוסף לנישומים שהינם תאגידים, כגון חברות בע"מ ומלכ"רים). עם זאת, תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), התשמ"ח-1988, שהותקנו מכח סעיף 134א לפקודה, מעניקות את הפטור מחובת הגשת הדו"ח השנתי לגורמים שונים, ובייחוד לעובדים שכירים בעלי שכר שנתי שאינו גבוה מהתקרה שקבועה בתקנות.

 

 

הסכומים המרביים לשנת 2021, אשר מקנים פטור מהגשת דו"ח שנתי אישי, הינם כמפורט להלן:

 

 1. משכורת - עד 665,000 ₪.
 2. הכנסה מדמי שכירות - עד 345,000 ₪.
 3. הכנסת חוץ (הכנסה שהופקה או צמחה בחו"ל, וכן הכנסה ממכירת נייר ערך של חברה תושבת ישראל שרשום למסחר בבורסה בחו"ל) - עד 345,000 ₪.
 4. הכנסה מקצבת חוץ - עד 345,000 ₪.
 5. הכנסה מריבית - עד 659,000 ₪.
 6. הכנסה מניירות ערך (מחזור מכירות) - עד 2,583,000 ₪.
 7. הכנסה נוספת* - עד 345,000 ₪.

הכנסה נוספת הינה הכנסה שנוכה ממנה מס בשיעור שאינו נמוך מ-47%, או, אם נקבע בחוק שיעור מס נמוך יותר להכנסה מסוימת שנוכה מלוא המס ממנה או באישור פקיד השומה בשיעור שאינו נמוך מ-30% ו/או הכנסה שאינה מעסק, משלח יד ומשכורת, שחל לגביה פטור ממס. לפיכך, חובת הגשת הדו"ח השנתי עדיין חלה כיום גם על נישומים יחידים, אולם היא חלה כיום בעיקרה רק על יחידים שהינם שכירים בעלי שכר גבוה, עצמאיים בעלי עסק שאינו חברה, בעלי שליטה בחברות, ובעלי הכנסות גבוהות ממקורות שונים בישראל או בחו"ל. לעומתם, רוב העובדים שכירים בארץ פטורים כיום למעשה מחובת הגשת דו"ח שנתי. עם זאת יצויין כי פקיד השומה במס ההכנסה עדיין רשאי לחייב כל נישום בהגשת דו"ח שנתי, במידה והוא מצא לנכון לעשות זאת.

 

 

איך מכינים דו"ח שנתי אישי למס הכנסה?

 

הכנת הדו"ח השנתי למס הכנסה נעשית באמצעות טופס שמיועד לכך, כאשר לכל סוג של נישומים שמחוייבים בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה יש טופס נפרד משלהם. נישומים יחידים מגישים את הדו"ח השנתי האישי שלהם באמצעות טופס 1301. נישומים יחידים בעלי עסק עצמאי קטן, אשר ההכנסות מהעסק שלהם ביחד עם יתר הכנסותיהם מיגיעה אישית (כגון עבודה, קיצבה, וכדומה) אינן עולות על 60,000 ₪ בשנת המס, יכולים להגיש דו"ח שנתי מקוצר, על גבי טופס 137, בעל עמוד אחד בלבד, שאינו כולל חישוב מס, ולכן גם לא נדרש למלא בו גם שדות של זיכויים וניכויים השונים. נישומים שהינם תאגידים, מגישים את הדו"ח השנתי שלהם באמצעות טופס 1214 (חברות) או טופס 1215 (מלכ"רים).

 

 

מהם המסמכים שצריך לצרף לדו"ח השנתי האישי למס הכנסה?

 

יש לצרף לדו"ח השנתי האישי למס הכנסה את המסמכים הבאים, ככל שהינם רלוונטיים לנישום:

 • קבלות מקוריות מתרומות שמוכרות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה
 • אישורי הפקדה לקופות גמל (כולל עבור ילדים)
 • אישור מגורים ביישוב המוכר להטבות מס
 • תעודת עולה
 • תעודת חיילים משוחררים
 • אישור תושבות - מגורים באיזור מזכה להנחה במס (טופס 1312 א)
 • אישור רפואי לקבלת זיכויים עקב מוגבלות של ילדים או תשלום לאחזקת קרובי משפחה במוסד (טופס 127)

 

 

איך מגישים את הדו"ח השנתי האישי למס הכנסה?

 

החל מאפריל 2021 ואילך, יש להגיש לרשות המסים את הדו"ח השנתי עבור השנים מ- 2019 ואילך, בצירוף כל המסמכים שנלווים לו, באופן מקוון ובאמצעות אתר האינטרנט של רשות המסים. אולם, אם הדו"ח שודר באופן מקוון ללא המסמכים הנלווים לו וללא חתימה, אזי יש להדפיסו, לצרף לו את המסמכים הנלווים, ולהגיש אותם באופן פיזי-ידני במשרד השומה. בנוסף, כל אחד מהיחידים הבאים פטור אף הוא מהגשת דו"ח שנתי באופן מקוון לפי תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון), תש"ע-2010, כך שהוא רשאי להגיש אותו באופן פיזי - ידני:

 

 1. מי שהוא ובן זוגו הגיעו לגיל פרישה (67 לגבר ו-62 לאישה).
 2. מי שאין לו ולבן זוגו הכנסה (הכנסות מעסק או משלח יד ומשכורת) שעולה על 83,190 ₪ בנפרד, ובלבד שסך ההכנסה החייבת של יחיד מכל המקורות אינה עולה על 83,190 ₪ ושל שני בני הזוג יחדיו אינה עולה 166,380 ₪ (נכון לשנת 2022)

 

למרות האמור לעיל, מי שהינו או שבן זוגו הינו בעל שליטה בתאגיד, אינו פטור מהגשת דו"ח מקוון. לצורך הגשת הדו"ח באופן מקוון, יש להיכנס לאתר האינטרנט של רשות המסים, למלא את כל פרטי הדו"ח השנתי, ולצרף לו את כל הנספחים הנלווים. לאחר מילוי תקין של כל פרטי הדו"ח, ניתן לקבל את חישוב המס הסופי, שמתבסס על הנתונים שהוזנו, ולא כולל ריבית, הפרשי הצמדה ותשלומים ששולמו על חשבון שנת המס. לאחר שידור הדו"ח למחשב רשות המסים, נתוני הדו"ח יעודכנו במרשמיו, ויופק פלט שמכיל את נתוני הדו"ח כפי שהוזנו. לאחר הגשת הדו"ח השנתי למס הכנסה, בין באופן מקוון ובין באופן פיזי, יתברר האם הנישום שילם באמצעות המקדמות שלו יותר מס הכנסה ממה שנדרש ממנו לפי שומת המס הסופית, ועל כן הוא זכאי להחזר מס הכנסה, או שהוא שילם פחות מס הכנסה ממה שנדרש ממנו לפי שומת המס הסופית, ועל כן יהיה עליו להשלים את תשלומי מס ההכנסה הנדרשים ממנו.

 

 

עד מתי צריך להגיש את הדו"ח שנתי האישי למס הכנסה?

 

עקרונית, יש להגיש את הדו"ח השנתי עד ליום 30.4 בשנה שלאחר שנת המס המדווחת. עם זאת, רשות המסים נוהגת לפרסם מדי שנה הנחיות שמאריכות את המועד להגשת הדו"ח, ועל כן מומלץ לעקוב אחריהן. לדוגמא, המועדים המוארכים להגשת הדו"חות לשנת המס 2021, הינם:

 

 1. ליחידים שחייבים בהגשת דו"ח שאינו מקוון: עד ליום 31.5.2022.
 2. ליחידים שחייבים בהגשת דו"ח מקוון: עד ליום 30.6.2022.
 3. לחברות, מלכ"רים ובעלי שליטה שחייבים בהגשת דו"ח: עד ליום 30.6.2022.

 

אי הגשת דו"ח במועד מהווה עבירה פלילית שדינה קנס ואף מאסר. בנוסף, פקיד השומה רשאי במקרה כזה לקבוע לפי שיקול דעתו את ההכנסה החייבת ואת המס המגיע מהנישום.

 

 

התייעצו עם משרדנו

 

אנו בפירמת רואי חשבון EA&Co. CPA נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה בנושא דוח אישי והכנת הדו"חות השנתיים. באפשרותכם ליצור עמנו קשר טלפוני, לכתוב לנו בוואטסאפ או להשאיר פניה באתר לצורך קבלת שיחה חוזרת מנציג או נציגת שירות.

שתפו ב
1