русский 050-881-7217

שיעורי דמי הביטוח לעובד עצמאי

שיעורי דמי הביטוח לעובד עצמאי

שיעורי דמי הביטוח לעובד עצמאי

 

בעל עסק עצמאי בישראל מחויב לשלם לביטוח לאומי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות תשלומים עבור עצמו כעובד עצמאי וגם עבור העובדים בעסק כמעסיק עובדים  אם יש עובדים בעסק.

 

 

שנת 2024

 

עובד כעצמאי - תשלום לביטוח לאומי

מעל גיל 18 ועד גיל פרישה ישלמו באופן הבאה:

 

עד 60% מהשכר הממוצע

עד 7,522 ₪ - שיעור מופחת

מעל 60% מהשכר הממוצע

עד 49,030 ₪ - שיעור מלא

דמי ביטוח לאומי2.87%12.83%
דמי ביטוח בריאות3.1%5%
סה"כ5.97%17.83%

 

 

מעסיק עובדים - תשלום לביטוח לאומי

מעל גיל 18 ועד גיל פרישה ינוכה באופן הבאה:

 

עד 60% מהשכר הממוצע

עד 7,522 ₪ - שיעור מופחת

מעל 60% מהשכר הממוצע

עד 49,030 ₪ - שיעור מלא

 מעסיקעובדסה"כמעסיקעובדסה"כ
דמי ביטוח לאומי3.55%0.4%3.95%7.6%7%14.6%
דמי ביטוח בריאות-3.1%3.1%-5%5%
סה"כ3.55%3.5%7.05%7.6%12%19.6%

 

שנת 2023

 

עובד כעצמאי - תשלום לביטוח לאומי

מעל גיל 18 ועד גיל פרישה ישלמו באופן הבאה:

 

עד 60% מהשכר הממוצע

עד 7,122 ₪ - שיעור מופחת

מעל 60% מהשכר הממוצע

עד 47,465 ₪ - שיעור מלא

דמי ביטוח לאומי2.87%12.83%
דמי ביטוח בריאות3.1%5%
סה"כ5.97%17.83%

 

 

מעסיק עובדים - תשלום לביטוח לאומי

מעל גיל 18 ועד גיל פרישה ינוכה באופן הבאה:

 

עד 60% מהשכר הממוצע

עד 7,122 ₪ - שיעור מופחת

מעל 60% מהשכר הממוצע

עד 47,465 ₪ - שיעור מלא

 מעסיקעובדסה"כמעסיקעובדסה"כ
דמי ביטוח לאומי3.55%0.4%3.95%7.6%7%14.6%
דמי ביטוח בריאות-3.1%3.1%-5%5%
סה"כ3.55%3.5%7.05%7.6%12%19.6%

 

 

שנת 2022

 

עובד כעצמאי - תשלום לביטוח לאומי

מעל גיל 18 ועד גיל פרישה ישלמו באופן הבאה:

 

עד 60% מהשכר הממוצע

עד 6,331 ₪ - שיעור מופחת

מעל 60% מהשכר הממוצע

עד 44,020 ₪ - שיעור מלא

דמי ביטוח לאומי2.87%12.83%
דמי ביטוח בריאות3.1%5%
סה"כ5.97%17.83%

 

 

מעסיק עובדים - תשלום לביטוח לאומי

מעל גיל 18 ועד גיל פרישה ינוכה באופן הבאה:

 

עד 60% מהשכר הממוצע

עד 6,331 ₪ - שיעור מופחת

מעל 60% מהשכר הממוצע

עד 44,020 ₪ - שיעור מלא

 מעסיקעובדסה"כמעסיקעובדסה"כ
דמי ביטוח לאומי3.55%0.4%3.95%7.6%7%14.6%
דמי ביטוח בריאות-3.1%3.1%-5%5%
סה"כ3.55%3.5%7.05%7.6%12%19.6%

 

 

שנת 2021

 

עובד כעצמאי - תשלום לביטוח לאומי

מעל גיל 18 ועד גיל פרישה ישלמו באופן הבאה:

 

עד 60% מהשכר הממוצע

עד 6,331 ₪ - שיעור מופחת

מעל 60% מהשכר הממוצע

עד 44,020 ₪ - שיעור מלא

דמי ביטוח לאומי2.87%12.83%
דמי ביטוח בריאות3.1%5%
סה"כ5.97%17.83%

 

 

מעסיק עובדים - תשלום לביטוח לאומי

מעל גיל 18 ועד גיל פרישה ינוכה באופן הבאה:

 

עד 60% מהשכר הממוצע

עד 6,331 ₪ - שיעור מופחת

מעל 60% מהשכר הממוצע

עד 44,020 ₪ - שיעור מלא

 מעסיקעובדסה"כמעסיקעובדסה"כ
דמי ביטוח לאומי3.55%0.4%3.95%7.6%7%14.6%
דמי ביטוח בריאות-3.1%3.1%-5%5%
סה"כ3.55%3.5%7.05%7.6%12%19.6%

 

שנת 2020

 

עובד כעצמאי - תשלום לביטוח לאומי

מעל גיל 18 ועד גיל פרישה ישלמו באופן הבאה:

 

עד 60% מהשכר הממוצע

עד 6,331 ₪ - שיעור מופחת

מעל 60% מהשכר הממוצע

עד 44,020 ₪ - שיעור מלא

דמי ביטוח לאומי2.87%12.83%
דמי ביטוח בריאות3.1%5%
סה"כ5.97%17.83%

 

 

מעסיק עובדים - תשלום לביטוח לאומי

מעל גיל 18 ועד גיל פרישה ינוכה באופן הבאה:

 

עד 60% מהשכר הממוצע

עד 6,331 ₪ - שיעור מופחת

מעל 60% מהשכר הממוצע

עד 44,020 ₪ - שיעור מלא

 מעסיקעובדסה"כמעסיקעובדסה"כ
דמי ביטוח לאומי3.55%0.4%3.95%7.6%7%14.6%
דמי ביטוח בריאות-3.1%3.1%-5%5%
סה"כ3.55%3.5%7.05%7.6%12%19.6%
שתפו ב
1